STRONG DEMAND AND IMPROVED PROFITABILITY, FIRST QUARTER 2024

“We begin 2024 with stable growth in the group, where net sales amounted to SEK 1,838 million (1,592), a total increase of 15 percent, of which 11 percent constitute organic growth. Considering that we had a negative calendar effect of approximately -4 percent as a result of the early Easter, we feel satisfied with the development in the various segments. The work to strengthen the profitability has begun to yield results and the adjusted EBITA margin strengthened from 6 percent to 7 percent, where adjusted EBITA increased by 25 percent to SEK 128 million (102). The cash flow from operating activities developed well and amounted to SEK 127 million (102). The change in working capital negatively affected the free cash flow, as a result of strategic investments in inventory before price increases and rising cocoa prices at some of the distribution companies. The gross margin has continued to develop in the right direction and amounted to 31 percent (30). The relative increase was greater, as we did not fully consolidate all the Privab companies during the comparison period, which have a lower gross margin than the rest of the group. Humble has a good momentum and we have a positive view of the development going forward, with a focus on continued expansion and growth.” - Simon Petrén, CEO Humble Group AB.

STRONG DEMAND AND IMPROVED PROFITABILITY, FIRST QUARTER 20242024-05-02T08:00:57+02:00

STARK EFTERFRÅGAN OCH FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET, FÖRSTA KVARTALET 2024

“Vi inleder 2024 med en stabil tillväxt i koncernen, där nettoomsättningen uppgick till 1 838 MSEK (1 592), en ökning om totalt 15 procent varav 11 procent utgörs av organisk tillväxt. Beaktat att vi haft en negativ kalendereffekt om ca -4 procent till följd av den tidiga påsken, känner vi oss nöjda med utvecklingen i de olika segmenten. Arbetet med att ytterligare stärka lönsamheten har börjat ge resultat och den justerade EBITA-marginalen stärktes från 6 procent till 7 procent, där justerad EBITA ökade med 25 procent till 128 MSEK (102). Kassaflödet från den operativa verksamheten utvecklades väl och uppgick till 127 MSEK (102). Förändring av rörelsekapital påverkade det fria kassaflödet negativt, till följd av strategiska investeringar i lager inför prisökningar och ökade kakaopriser för vissa av distributionsbolagen. Bruttomarginalen har fortsatt att utvecklas åt rätt håll och uppgick till 31 procent (30). Den relativa ökningen var större eftersom vi under jämförelseperioden inte fullt ut konsoliderat alla Privab-bolagen, vilka har en lägre bruttomarginal än koncernen i övrigt. Humble har ett bra momentum och vi har en optimistisk syn på utvecklingen framåt, med fokus på fortsatt expansion och tillväxt.”-  Simon Petrén, VD Humble Group AB.

STARK EFTERFRÅGAN OCH FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET, FÖRSTA KVARTALET 20242024-05-02T08:00:59+02:00

A STRONG FINISH TO A TRANSFORMATIVE YEAR, FOURTH QUARTER 2023

“Humble Group continues to grow and we take market shares through increased distribution, more products and new collaborations in international markets. With an operational cash flow of SEK 285 million (246), we see the result from the continued focus to optimize the flow of goods. Thanks to the improved ....

A STRONG FINISH TO A TRANSFORMATIVE YEAR, FOURTH QUARTER 20232024-02-19T08:14:13+01:00

EN STARK AVSLUTNING PÅ ETT TRANSFORMATIVT ÅR, FJÄRDE KVARTALET 2023

“Humble Group fortsätter att växa och vi tar marknadsandelar genom ökad distribution, fler produkter och nya samarbeten i internationella marknader. Med ett operativt kassaflöde om 285 MSEK (246) ser vi resultatet av fortsatt fokus på att optimera varuflödet. Tack vare den förbättrade kapitalstrukturen och sänkta räntekostnader börjar vi få ....

EN STARK AVSLUTNING PÅ ETT TRANSFORMATIVT ÅR, FJÄRDE KVARTALET 20232024-02-19T08:14:14+01:00

FORTSATT TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD RÖRELSEMARGINAL, TREDJE KVARTALET 2023

“Jag brukar säga att tredje veckan i augusti är lite av ett nyår för entreprenörer, där man börjar på ny kula efter semestern och har fullt fokus på att sjösätta alla de initiativ som behöver komma på plats för att nå framgång under de viktiga höstmånaderna. Säsongsmässigt är våra ....

FORTSATT TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD RÖRELSEMARGINAL, TREDJE KVARTALET 20232023-11-02T08:00:00+01:00

CONTINUED GROWTH AND IMPROVED OPERATING MARGIN, THIRD QUARTER 2023

“I usually say that the third week of August is a bit of a New Year for entrepreneurs, where you start fresh after the holidays and are fully focused on launching all the initiatives that need to be put in place to achieve success during the important autumn months. ....

CONTINUED GROWTH AND IMPROVED OPERATING MARGIN, THIRD QUARTER 20232023-11-02T08:00:00+01:00

STABIL UTVECKLING MED FOKUS PÅ INTEGRATION OCH EFFEKTIVISERING, ANDRA KVARTALET 2023

“Vi rundar av ett intensivt första halvår med ett stabilt andra kvartal som är i linje med vår målsättning om fortsatt tillväxt, ökad lönsamhet och positivt kassaflöde med hög konverteringsgrad. Vi har stärkt koncernens balansräkning med en riktad emission om 875 MSEK och i samband med detta säkerställt en ....

STABIL UTVECKLING MED FOKUS PÅ INTEGRATION OCH EFFEKTIVISERING, ANDRA KVARTALET 20232023-07-25T08:01:00+02:00

STABLE DEVELOPMENT WITH A FOCUS ON INTEGRATION AND EFFICIENCY, SECOND QUARTER 2023

“We end an intensive first half of the year with a stable second quarter that is in line with our targets of continued growth, increased profitability and positive cash flow with a high conversion rate. We have strengthened the group's balance sheet with a directed new issue of SEK ....

STABLE DEVELOPMENT WITH A FOCUS ON INTEGRATION AND EFFICIENCY, SECOND QUARTER 20232023-07-25T08:00:00+02:00

HUMBLE FORTSÄTTER ATT VÄXA DISTRIBUTIONEN INOM FUTURE SNACKING-SEGMENTET

Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) fortsätter att expandera inom Future Snacking-segmentet – kategorin för sockerreducerade och mer hållbara livsmedel- och snacksprodukter. Bolaget har bland annat utökat sin inhemska och internationella distribution för ett flertal av sina varumärken och genomfört betydande investeringar för fortsatt hög tillväxt, ökad kapacitet och kvalitet.

HUMBLE FORTSÄTTER ATT VÄXA DISTRIBUTIONEN INOM FUTURE SNACKING-SEGMENTET2023-06-22T11:45:41+02:00

INTENSE FIRST QUARTER WITH FOCUS ON OPERATIONS, Q1 2023

“Seasonally, the first quarter is the weakest for our operations. Nevertheless, we have had a good start to the year and we have begun to see the effects of our work to improve operational efficiency in the group. We have continued to have high demand for our products and ....

INTENSE FIRST QUARTER WITH FOCUS ON OPERATIONS, Q1 20232023-06-22T11:45:41+02:00
Go to Top