STABIL UTVECKLING MED FOKUS PÅ INTEGRATION OCH EFFEKTIVISERING, ANDRA KVARTALET 2023

“Vi rundar av ett intensivt första halvår med ett stabilt andra kvartal som är i linje med vår målsättning om fortsatt tillväxt, ökad lönsamhet och positivt kassaflöde med hög konverteringsgrad. Vi har stärkt koncernens balansräkning med en riktad emission om 875 MSEK och i samband med detta säkerställt en ....

STABIL UTVECKLING MED FOKUS PÅ INTEGRATION OCH EFFEKTIVISERING, ANDRA KVARTALET 20232023-07-25T08:01:00+02:00

STABLE DEVELOPMENT WITH A FOCUS ON INTEGRATION AND EFFICIENCY, SECOND QUARTER 2023

“We end an intensive first half of the year with a stable second quarter that is in line with our targets of continued growth, increased profitability and positive cash flow with a high conversion rate. We have strengthened the group's balance sheet with a directed new issue of SEK ....

STABLE DEVELOPMENT WITH A FOCUS ON INTEGRATION AND EFFICIENCY, SECOND QUARTER 20232023-07-25T08:00:00+02:00

HUMBLE FORTSÄTTER ATT VÄXA DISTRIBUTIONEN INOM FUTURE SNACKING-SEGMENTET

Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) fortsätter att expandera inom Future Snacking-segmentet – kategorin för sockerreducerade och mer hållbara livsmedel- och snacksprodukter. Bolaget har bland annat utökat sin inhemska och internationella distribution för ett flertal av sina varumärken och genomfört betydande investeringar för fortsatt hög tillväxt, ökad kapacitet och kvalitet.

HUMBLE FORTSÄTTER ATT VÄXA DISTRIBUTIONEN INOM FUTURE SNACKING-SEGMENTET2023-06-22T11:45:41+02:00

INTENSIVT FÖRSTA KVARTAL MED FOKUS PÅ OPERATIONS, Q1 2023

“Säsongsmässigt är det första kvartalet det svagaste för våra verksamheter. Trots detta har vi haft en bra start på året och vi har börjat skönja effekterna av arbetet med att förbättra den operativa effektiviteten i gruppen. Vi har en fortsatt hög efterfrågan på våra produkter och har bibehållit en ....

INTENSIVT FÖRSTA KVARTAL MED FOKUS PÅ OPERATIONS, Q1 20232023-06-22T11:45:41+02:00

INTENSE FIRST QUARTER WITH FOCUS ON OPERATIONS, Q1 2023

“Seasonally, the first quarter is the weakest for our operations. Nevertheless, we have had a good start to the year and we have begun to see the effects of our work to improve operational efficiency in the group. We have continued to have high demand for our products and ....

INTENSE FIRST QUARTER WITH FOCUS ON OPERATIONS, Q1 20232023-06-22T11:45:41+02:00

FORTSATT STARK TILLVÄXT OCH EN BRA START PÅ 2023, BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022

“Jag är stolt över att Humble Group uppvisar en organisk tillväxt på 21 % under det fjärde kvartalet. Det är mycket högre än vad den underliggande FMCG-marknaden växer och visar att efterfrågan på våra hälsosamma och hållbara produkter är både stark och uthållig. Nettoomsättningen uppgick till 1 606 MSEK ....

FORTSATT STARK TILLVÄXT OCH EN BRA START PÅ 2023, BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 20222023-06-22T11:45:41+02:00

CONTINUED STRONG GROWTH AND A GOOD START IN 2023, YEAR-END REPORT 2022

“I am proud to present that Humble Group is showing organic growth of 21% in the fourth quarter. This is much higher than the growth of the underlying FMCG market and shows that the demand for our healthy and sustainable products is both strong and sustainable. Net sales amounted ....

CONTINUED STRONG GROWTH AND A GOOD START IN 2023, YEAR-END REPORT 20222023-06-22T11:45:41+02:00

DELÅRSRAPPORT, TREDJE KVARTALET 2022: FORTSATT TILLVÄXT I EN UTMANANDE MARKNAD

“Vi levererar ytterligare ett kvartal som kännetecknas av stark organisk tillväxt och ökande efterfrågan från våra kunder, trots de utmaningar som globala ekonomiska och geopolitiska faktorer medför. Totalt nådde vi en nettoomsättning under tredje kvartalet om 1 354 MSEK (401), med en organisk tillväxt på 18 procent. Flera av bolagen inom koncernen har slagit försäljningsrekord under kvartalet och september månad. Förseningar i att transferera prisökningar, höga fraktkostnader (eftersläp från tidigare perioder i resultaträkningen) samt svagare kronkurs påverkade den justerade EBITA-marginalen något negativt, som uppgick till 9,2 procent (9,7) och resulterade i en justerad EBITA om SEK 125 miljoner (39). Den höga efterfrågan på våra produkter har inneburit ökade lagernivåer, vilket binder rörelsekapital och som resulterade i ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten på -30 MSEK (9) under kvartalet. Sammantaget har vi tagit oss an de mest överhängande utmaningarna och vi har ett positivt momentum i koncernen inför nästa år.” -  Simon Petrén, VD Humble Group AB.

DELÅRSRAPPORT, TREDJE KVARTALET 2022: FORTSATT TILLVÄXT I EN UTMANANDE MARKNAD2023-06-22T11:45:42+02:00

INTERIM REPORT Q3 2022: CONTINUED GROWTH IN A CHALLENGING ENVIRONMENT

“We announce another quarter characterized by strong organic growth and increasing demand from our customers, despite the challenges imposed by global economic and geopolitical factors. In total, we reached a net-sales during the third quarter of SEK 1,354 million (401), with an organic growth of 18 per cent. Several of the companies within the group are seeing all-time-high sales records for September. Delays in price increases, high cost of freight (P&L lag from previous periods) as well as a weaker Swedish Krona had a slight negative impact on the adjusted EBITA-margin which amounted to 9.2 per cent (9.7), resulting in an adjusted EBITA of SEK 125 million (39). The high demand for our products resulted in higher levels of inventory, tying up working capital, which resulted in a negative cash flow from operating activities of SEK -30 million (9) in the quarter. All in all, we feel that we have been able to address the most imminent challenges and that we have a positive momentum going into next year.” - Simon Petrén, CEO Humble Group AB.

INTERIM REPORT Q3 2022: CONTINUED GROWTH IN A CHALLENGING ENVIRONMENT2023-06-22T11:45:42+02:00

HÖG TILLVÄXT, STÄRKT BRUTTOVINSTMARGINAL OCH STRATEGISKA INVESTERINGAR, DELÅRSRAPPORT, Q2 2022

”Det är en stor glädje att sammanfatta ett händelserikt första halvår 2022, med 13 genomförda förvärv och en försäljning om 2 994 MSEK proforma. Totalt nådde vi en omsättningsökning om 586 MSEK, vilket innebär en organisk tillväxt om 24 % för alla gruppens förvärvade bolag. De bolag vi ägde ....

HÖG TILLVÄXT, STÄRKT BRUTTOVINSTMARGINAL OCH STRATEGISKA INVESTERINGAR, DELÅRSRAPPORT, Q2 20222023-06-22T11:45:42+02:00
Go to Top