A STRONG FINISH TO A TRANSFORMATIVE YEAR, FOURTH QUARTER 2023

“Humble Group continues to grow and we take market shares through increased distribution, more products and new collaborations in international markets. With an operational cash flow of SEK 285 million (246), we see the result from the continued focus to optimize the flow of goods. Thanks to the improved ....

A STRONG FINISH TO A TRANSFORMATIVE YEAR, FOURTH QUARTER 20232024-02-19T08:14:13+01:00

EN STARK AVSLUTNING PÅ ETT TRANSFORMATIVT ÅR, FJÄRDE KVARTALET 2023

“Humble Group fortsätter att växa och vi tar marknadsandelar genom ökad distribution, fler produkter och nya samarbeten i internationella marknader. Med ett operativt kassaflöde om 285 MSEK (246) ser vi resultatet av fortsatt fokus på att optimera varuflödet. Tack vare den förbättrade kapitalstrukturen och sänkta räntekostnader börjar vi få ....

EN STARK AVSLUTNING PÅ ETT TRANSFORMATIVT ÅR, FJÄRDE KVARTALET 20232024-02-19T08:14:14+01:00

HUMBLE GROUP AB INVITES TO THE PRESENTATION OF THE RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER 2023

Monday on the 19[th] of February at 08:00 Humble Group AB (publ.) (the "Company") publishes its quarterly report for the period October-December 2023. On the same day at 10:00, the Company invites investors, analysts and the media to a presentation of the results for the fourth quarter, where CEO Simon Petrén and the Company's CFO Johan Lennartsson comment on the period and the results.

HUMBLE GROUP AB INVITES TO THE PRESENTATION OF THE RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER 20232024-02-12T08:00:00+01:00

HUMBLE GROUP AB BJUDER IN TILL PRESENTATION AV RESULTATET FÖR DET FJÄRDE KVARTALET 2023

Måndag den 19 februari klockan 08:00 publicerar Humble Group AB (publ.) (”Bolaget”) sin kvartalsrapport för perioden oktober-december 2023. Samma dag klockan 10:00 bjuder Bolaget in investerare, analytiker och media till en presentation av resultatet för det fjärde kvartalet, där VD Simon Petrén och Bolagets finanschef Johan Lennartsson kommenterar perioden och resultatet.

HUMBLE GROUP AB BJUDER IN TILL PRESENTATION AV RESULTATET FÖR DET FJÄRDE KVARTALET 20232024-02-12T08:00:00+01:00

HUMBLE DIVEST BAYN PRODUCTION AS PART OF STREAMLINING THE MANUFACTURING BUSINESS IN SWEDEN AND STRENGTHENING OPERATING RESULTS

Humble Group AB (publ) ("Humble") has entered into a binding agreement with Kopper's Chocolate, LLC. regarding the sale of all shares in Bayn Production AB (the "Company"), formerly Koppers Candy Sweden AB (the "Transaction"). The Company is being divested as part of Humble's long-term strategy to streamline the Swedish ....

HUMBLE DIVEST BAYN PRODUCTION AS PART OF STREAMLINING THE MANUFACTURING BUSINESS IN SWEDEN AND STRENGTHENING OPERATING RESULTS2023-12-19T15:31:00+01:00

HUMBLE AVYTTRAR BAYN PRODUCTION SOM ETT LED I ATT RENODLA TILLVERKNINGSAFFÄREN I SVERIGE OCH STÄRKER SAMTIDIGT RÖRELSERESULTATET

Humble Group AB (publ) (”Humble”) har ingått ett bindande avtal med Kopper’s Chocolate, LLC. avseende avyttring av samtliga aktier i Bayn Production AB (”Bolaget”), tidigare Koppers Candy Sweden AB (”Transaktionen”). Bolaget avyttras som ett led i Humbles långsiktiga strategi att renodla den svenska tillverkningsaffären, vilket bland annat innebär ökat ....

HUMBLE AVYTTRAR BAYN PRODUCTION SOM ETT LED I ATT RENODLA TILLVERKNINGSAFFÄREN I SVERIGE OCH STÄRKER SAMTIDIGT RÖRELSERESULTATET2023-12-19T15:30:36+01:00

HUMBLE INGÅR AVTAL AVSEENDE FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETERNA OCH SLUTFÖR DEL AV FÖRSÄLJNINGEN

Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) har idag ingått två bindande avtal med Tingsvalvet Fastighets AB (publ) (”Köparen”) avseende försäljningen av tio fastigheter som Bolaget offentliggjorde i ett pressmeddelande den 1 december 2023 (”Transaktionen”). Det ena avtalet avser tre fastigheter, motsvarande ett överenskommet värde om 137 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt (”Etapp 1”). Etapp 1 slutfördes idag varvid Köparen tillträdde aktierna i Humbles dotterbolag som indirekt äger de tre fastigheterna. Humble har därmed erhållit 80 procent av det överenskomna fastighetsvärdet i kontanta medel och resterande 20 procent i 103 123 nyemitterade preferensaktier i Köparen. Det andra avtalet avser resterande sju fastigheter, motsvarande ett överenskommet värde om 133 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt (”Etapp 2” och tillsammans med Etapp 1, ”Transaktionerna”). Tillträdet av Etapp 2 är villkorat av att Köparen erhåller erforderlig finansiering avseende del av köpeskillingen som avser Etapp 2.

HUMBLE INGÅR AVTAL AVSEENDE FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETERNA OCH SLUTFÖR DEL AV FÖRSÄLJNINGEN2023-12-15T12:30:00+01:00

HUMBLE ENTERS INTO AGREEMENTS REGARDING THE SALE OF PROPERTIES AND COMPLETES PART OF THE SALE

Humble Group AB (publ) (”Humble” or the ”Company”) has of today entered into two binding agreements with Tingsvalvet Fastighets AB (publ) (the ”Buyer”) regarding the sale of ten properties, which the Company announced in a press release on December 1, 2023 (the “Transaction”). One of the agreements refers to three properties, corresponding to an agreed amount of SEK 137 million after deduction of deferred taxes (“Stage 1”). Stage 1 was completed today, whereby the Buyer has taken ownership of the shares in Humble’s subsidiary, which in turn indirectly owns the three properties. Humble has thus received 80 percent of the agreed property value in cash and the remaining 20 percent in 103 123 issued preference shares in the Buyer. The other agreement refers to the remaining seven properties, corresponding to an agreed amount of SEK 133 million after deduction of deferred taxes (“Stage 2” and together with Stage 1 the “Transaction”). Completion of Stage 2 is conditional on the Buyer obtaining required financing for part of the purchase price relating to Stage 2.

HUMBLE ENTERS INTO AGREEMENTS REGARDING THE SALE OF PROPERTIES AND COMPLETES PART OF THE SALE2023-12-15T12:30:00+01:00

HUMBLE INGÅR NY AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER OCH AVBRYTER FÖRHANDLINGARNA MED DEN TIDIGARE INTRESSENTEN

Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) offentliggjorde genom ett pressmeddelande den 12 juli 2023 att Bolaget hade ingått en icke bindande avsiktsförklaring med en intressent till att förvärva tolv fastigheter, med en option för intressenten att förvärva ytterligare en fastighet, som Humble äger via dotterbolag. Parterna har inte kommit överens om de slutliga transaktionsvillkoren och har därför valt att avbryta förhandlingarna. Mot bakgrund av den avbrutna förhandlingen har Humble valt att gå vidare med Tingsvalvet Fastighets AB (publ) (”Intressenten”) som Bolaget har ingått en ny icke bindande avsiktsförklaring med avseende överlåtelse av tio fastigheter (”Fastigheterna”) som indirekt ägs av Humble (”Transaktionen”). En väsentlig skillnad från villkoren som offentliggjordes den 12 juli 2023 är att optionen och en fastighet inte ingår i Transaktionen. Sedan offentliggörandet har två fastigheter lagts samman till en fastighet. Det preliminära överenskomna värdet på Fastigheterna uppgår därmed till cirka 277 miljoner kronor istället för cirka 300 miljoner kronor som avsåg ytterligare en fastighet. Därutöver är en väsentlig skillnad att Humble och Intressenten avser dela på framtida värdeökningar hänförliga till två av Fastigheterna efter avdrag för kostnader avseende byggnation av två nya fabriker.

HUMBLE INGÅR NY AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER OCH AVBRYTER FÖRHANDLINGARNA MED DEN TIDIGARE INTRESSENTEN2023-12-01T12:00:00+01:00

HUMBLE ENTERS INTO A NEW LETTER OF INTENT REGARDING SALE OF PROPERTIES AND TERMINATES THE NEGOTIATIONS WITH THE PREVIOUS INTERESTED PARTY

On 12 July 2023, Humble Group AB (publ) (”Humble” or the ”Company”) published in a press release that the Company had entered into a non-binding letter of intent with an interested party to acquire twelve properties, with an option for the interested party to acquire one additional property, which Humble owns through subsidiaries. The parties have not agreed on the final transaction terms and have therefore chosen to terminate the negotiations. Due to the terminated negotiations, Humble has chosen to proceed with Tingsvalvet Fastighets AB (publ) (the ”Interested Party”), with which the Company has entered into a new non-binding letter of intent regarding transfer of ten properties (the ”Properties”) that are indirectly owned by Humble (the ”Transaction”). A material difference from the terms that were published on 12 July 2023 is that the option and one property are not included in the Transaction. Since the announcement, two properties have been combined to one property. Consequently, the preliminary agreed value of the Properties amounts to approximately SEK 277 million instead of SEK 300 million, which comprised one additional property. In addition, a material difference is that Humble and the Interested Party intend to share the future value increase relating to two of the Properties after deduction of costs attributable to construction of two new factories.

HUMBLE ENTERS INTO A NEW LETTER OF INTENT REGARDING SALE OF PROPERTIES AND TERMINATES THE NEGOTIATIONS WITH THE PREVIOUS INTERESTED PARTY2023-12-01T12:00:00+01:00
Go to Top