Humble Group meddelar att villkor avseende förtida inlösen av sitt seniora säkerställda obligationslån 2021/2024 och sitt seniora säkerställda obligationslån 2021/2025 har uppfyllts

Humble Group AB (publ) (”Humble Group”) meddelade den 27 juli 2023 att Humble Group avser att lösa in samtliga utstående obligationer (”Obligationerna”) den 22 augusti 2023.

Humble Group meddelar att villkor avseende förtida inlösen av sitt seniora säkerställda obligationslån 2021/2024 och sitt seniora säkerställda obligationslån 2021/2025 har uppfyllts2023-08-14T16:00:00+02:00

Humble Group announces that the condition for the early redemption of its senior secured bonds 2021/2024 and senior secured bonds 2021/2025 has been fulfilled

On 27 July 2023, Humble Group AB (publ) (“Humble Group”) provided notice that Humble Group intends to redeem in full all its outstanding bonds (the “Bonds”) on 22 August 2023.

Humble Group announces that the condition for the early redemption of its senior secured bonds 2021/2024 and senior secured bonds 2021/2025 has been fulfilled2023-08-14T16:00:00+02:00

Humble Group offentliggör villkorad förtida inlösen av sitt seniora säkerställda obligationslån 2021/2024 och sitt seniora säkerställda obligationslån 2021/2025

Humble Group AB (publ) (”Humble Group” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget, förbehållet vissa villkor, kommer att lösa in samtliga utestående obligationer den 22 augusti 2023.

Humble Group offentliggör villkorad förtida inlösen av sitt seniora säkerställda obligationslån 2021/2024 och sitt seniora säkerställda obligationslån 2021/20252023-07-27T07:00:00+02:00

STABIL UTVECKLING MED FOKUS PÅ INTEGRATION OCH EFFEKTIVISERING, ANDRA KVARTALET 2023

“Vi rundar av ett intensivt första halvår med ett stabilt andra kvartal som är i linje med vår målsättning om fortsatt tillväxt, ökad lönsamhet och positivt kassaflöde med hög konverteringsgrad. Vi har stärkt koncernens balansräkning med en riktad emission om 875 MSEK och i samband med detta säkerställt en ....

STABIL UTVECKLING MED FOKUS PÅ INTEGRATION OCH EFFEKTIVISERING, ANDRA KVARTALET 20232023-07-25T08:01:00+02:00

STABLE DEVELOPMENT WITH A FOCUS ON INTEGRATION AND EFFICIENCY, SECOND QUARTER 2023

“We end an intensive first half of the year with a stable second quarter that is in line with our targets of continued growth, increased profitability and positive cash flow with a high conversion rate. We have strengthened the group's balance sheet with a directed new issue of SEK ....

STABLE DEVELOPMENT WITH A FOCUS ON INTEGRATION AND EFFICIENCY, SECOND QUARTER 20232023-07-25T08:00:00+02:00

HUMBLE GROUP AB BJUDER IN TILL PRESENTATION AV RESULTATET FÖR DET ANDRA KVARTALET 2023

Tisdag den 25 juli klockan 08:00 publicerar Humble Group AB (publ.) (”Bolaget”) sin kvartalsrapport för perioden april-juni 2023. Samma dag klockan 10:00 bjuder Bolaget in investerare, analytiker och media till en presentation av resultatet för det andra kvartalet, där VD Simon Petrén och Bolagets finanschef Johan Lennartsson kommenterar perioden och resultatet.

HUMBLE GROUP AB BJUDER IN TILL PRESENTATION AV RESULTATET FÖR DET ANDRA KVARTALET 20232023-07-20T11:00:00+02:00

HUMBLE ENTERS INTO LETTER OF INTENT REGARDING SALE OF REAL ESTATES

Humble Group AB (publ) ("Humble" or the "Company") has entered into a non-binding letter of intent with a Swedish real estate company based in Stockholm (the " Interested Party") regarding the sale of twelve properties (the "Properties"), with an option for the Interested Party to acquire one additional property (the “Option Property”), which Humble indirectly owns through subsidiaries (the “Transaction”). The Transaction is carried out with the aim of streamlining the underlying business for the ten subsidiaries concerned. The preliminary agreed value of the Properties amounts to approximately SEK 300 million and is expected to have a positive profit effect of approximately SEK 73 million. The Transaction would imply that the net debt, after deducting Humble's share of deferred tax, decreases by approximately SEK 290 million and strengthens the liquidity by approximately SEK 210 million. If the Option Property is included in the Transaction, the agreed property value will increase by approximately SEK 20 million. The Properties are used by Humble's subsidiaries for production, warehouses and offices.

HUMBLE ENTERS INTO LETTER OF INTENT REGARDING SALE OF REAL ESTATES2023-07-12T06:01:00+02:00

HUMBLE INGÅR AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER

Humble Group AB (publ) (”Humble” eller ”Bolaget”) har ingått en icke bindande avsiktsförklaring med ett svenskt stockholmsbaserat fastighetsbolag (”Intressenten”) avseende försäljning av tolv fastigheter (”Fastigheterna”), med en option för Intressenten att förvärva ytterligare en fastighet (”Optionsfastigheten”), som Humble indirekt äger genom dotterbolag (”Transaktionen”). Transaktionen sker i syfte att renodla den underliggande verksamheten för de tio dotterbolag som berörs. Det preliminära överenskomna värdet av Fastigheterna uppgår till cirka 300 miljoner kronor och förväntas ha en positiv resultateffekt om cirka 73 miljoner kronor. Transaktionen skulle innebära att nettoskuldsättningen, efter avdrag för Humbles andel av latent skatt om 10 miljoner kronor, minskar med cirka 290 miljoner kronor och stärker likviditeten med cirka 210 miljoner kronor. Om Optionsfastigheten ingår i Transaktionen kommer det överenskomna fastighetsvärdet öka med cirka 20 miljoner kronor. Fastigheterna används av Humbles dotterbolag för produktion, lager och kontor.

HUMBLE INGÅR AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER2023-07-12T06:00:00+02:00

Correction: Subscription amount for certain current shareholders named in the press release earlier today on 21 June 2023 regarding that Humble Group has carried out a directed share issue

This is a translation of the Swedish version of the press release. In case of discrepancies, the Swedish wording shall prevail. NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, UNITED ....

Correction: Subscription amount for certain current shareholders named in the press release earlier today on 21 June 2023 regarding that Humble Group has carried out a directed share issue2023-06-22T19:42:21+02:00
Go to Top