KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR BAYN EUROPE AB (PUBL) JANUARI-MARS 2018

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET Intäkter 1 044 (992) TSEK Rörelseresultat -3 230 (-1 838) TSEK Resultat efter skatt -3 249 (-1 863) TSEK Resultat per aktie* -0,32 (-0,28) SEK Resultat per aktie efter full utspädning* -0,24 (-0,24) SEK * Antalet aktier är beräknade på 10 061 587. Antalet utestående ....