KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Bayn Europe AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556794-4797, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 oktober 2018, kl.13.00. Bolagsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Hornsgatan 79, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 12.30. Rätt att deltaga samt anmälan Rätt att deltaga på stämman har den ....