Bolagsstämman i Bayn Europe AB (publ) (nedan kallat ”Bolaget”) fattade bland annat följande beslut vid årsstämman den 26 maj 2015.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget och beslutade att bolagets ansamlade förlust om -5.184.866 skulle överföras i ny räkning.

Val av styrelse
Årsstämman beslutade om omval av Lucy Dahlgren, Lennart Holmström och Peter Werme. Elisabeth Bylund hade sedan tidigare avböjt omval. Peter Werme utsågs till styrelsens ordförande.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet emitterade aktier får inte överstiga 650.000 aktier.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För mer information se www.bayn.se eller kontakta
Peter Werme, ordförande, tel 0706-26 78 99, e-mail pw@bayn.se

Om Bayn Europe AB
Bayn är ett innovativt företag baserat i Stockholm, specialiserat på naturliga och hälsosamma lösningar för sockerreduktion med Stevia. Bayns produkter säljs på den Europeiska marknaden under varumärket EUREBA®. Bayn arbetar endast med naturliga bulkingredienser i sina Stevia-applikationer för att optimera smak, textur och kostnad till fördel för hälsa och miljö. Bayn fokuserar på vetenskaplig forskning och arbetar i enlighet med strikta riktlinjer för etik och kvalitet. Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North under kortnamn BAYN. För mer information se www.bayn.se.

Bilagor