Bolagsstämman i Bayn Europe AB (publ) (nedan kallat ”Bolaget”) fattade bland annat följande beslut vid årsstämman den 5 april 2016:

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget och beslutade att bolagets vinstdisposition balanseras i ny räkning. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet.      

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade om omval av Lucy Dahlgren och Peter Werme samt nyval av Leif Fågelstedt och Britt Rahm. 

Till revisor valdes revisionsbolaget Allegretto Revision AB, som meddelat att Anders Ericsson på Allegretto Revision AB kommer att vara huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp om 900 240 kronor.

Arvoden

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma att utge styrelsearvode med 60 000 kr kronor till Britt Rahm och 120 000 kr till Peter Werme.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Bilagor