Stämman beslutade om en emission om högst 5 054 994 teckningsoptioner av serie TO 4.

Syftet är att ge samtliga aktieägare möjlighet att teckna aktier till motsvarande villkor som i den riktade emissionen som genomfördes 2019-02-28.

En (1) teckningsoption tilldelas för sex (6) aktier. En (1) teckningsoption medför rätten att teckna en (1) ny aktie till ett lösenpris på 1,10 kronor per aktie. Datum för teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna är från och med 13 juni 2019 till och med 18 juni 2019. 

Handel i teckningsoptionerna kommer inte att upptas före teckningsperiodens början.

Bilagor