Bayn har gått ifrån att vara en leverantör av sockersubstitut till att utveckla och leverera helhetslösningar till den globala livsmedelsindustrin för att reducera socker i deras produkter. Genom Bayns försorg kan de minska socker i mat och dryck och samtidigt uppfylla konsumenternas behov och förväntningar på smakupplevelsen. Bayn samarbetar direkt med ett antal av de större livsmedelsproducenterna samt med Barentz, som är en ledande leverantör och distributör av ingredienser till livsmedelsindustrin och som levererar till kunder i fler än 50 länder. Föreliggande nyemission genomförs i syfte att kunna öka försäljningsinsatserna och stärka rörelsekapitalet inför den kommande expansionen av verksamheten i bolaget.

Villkor för nyemissionen

Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en uniträtt.

För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Det krävs två (2) uniträtter för att teckna en (1) unit.

Varje unit består av en (1) aktie samt en (1) teckningsoption. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bayn Europe AB.

Emissionskursen är 3,48 SEK per aktie.

Nyemissionen omfattar högst 1 894 458 units, vilket innebär 1 894 458 direkt nya aktier och teckningsoptioner som möjliggör teckning av ytterligare 1 894 458 aktier under perioden 14 november – 28 november 2016.

Tidsplan för nyemissionen

Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är 29 april 2016.

Första dag med handel i aktien exklusive uniträtt är 2 maj 2016.

Avstämningsdag är 3 maj 2016.

Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 24 maj 2016.

Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.

Handel med uniträtter kommer att ske på First North under perioden 9 maj – 20 maj 2016.

Handel med betalda tecknade units, BTU, kommer att ske på First North från och med den 9 maj 2016 fram till dess att Bolagsverket registrerat emissionen vilket beräknas ske i början av juni 2016.

Villkor för teckningsoptionen

Varje teckningsoption ger rätt teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar åttio (80) procent av ett volymvägt genomsnitt av börskursen för Bolagets aktie under perioden 24 oktober 2016 till 4 november 2016. Teckningskursen är dock begränsad till högst 6 kronor per aktie. Med hänvisning till gällande lagstiftning får teckningskursen dock inte understiga aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckning. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 14 november- 28 november 2016.

Övrig information

Efter emissionen av ytterligare 1 894 458 aktier i föreliggande nyemission uppgår aktiekapitalet till 1 250 342,28 kronor.

– Om samtliga teckningsoptioner tecknas kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 416 780,76 kronor till att då uppgå till 1 667 123,04 kronor.

– I nyemissionen tillkommer maximalt 1 894 458 aktier. Det totala antalet aktier kommer då att uppgå till 5 683 374 aktier, vilket motsvarar en ökning av antalet aktier med 50 procent. För de aktieägare som avstår teckning i emissionen uppstår en utspädning motsvarande 33,3 procent.

– Om samtliga teckningsoptioner kommer att lösas in mot aktier tillkommer i november 2016 ytterligare 1 894 458 aktier vilket ökar antalet aktier till 7 577 832 aktier, vilket är en ökning med ytterligare 33,3 procent. För de aktieägare som inte har några teckningsoptioner uppstår en utspädningseffekt motsvarande 25 procent.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer att publiceras den 9 maj 2016 på Bolagets hemsida www.bayn.se och på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar. För mer information vänligen kontakta Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, e-mail ld@bayn.se


Om Bayn Europe AB

Bayn är ett kunskapsorienterat företag som hjälper livsmedelsproducenter i världen att möta marknadens krav för en hälsosammare värld. Bayns lösningar reducerar socker i produkter och skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Våra naturliga lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.

För mer information, se www.bayn.se

Bilagor