ÅRET I KORTHET

Intäkter 5 017 (3 859) TSEK
Rörelseresultat -10 088 (-9 660) TSEK
Resultat efter skatt -10 321 (-9 996) TSEK
Resultat per aktie* -0,40 (-1,03) SEK
Resultat per aktie efter full utspädning* -0,38 (-0,89) SEK

* Antalet aktier är beräknade på 25 859 964. Antalet utestående teckningsoptioner är 1 500 604.

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET

Intäkter 1 489 (1 145) TSEK
Rörelseresultat -1 034 (-4 785) TSEK
Resultat efter skatt -1 146 (-5 058) TSEK
Resultat per aktie*-0,04 (-0,52) SEK
Resultat per aktie efter full utspädning* -0,04 (-0,45) SEK

* Antalet aktier är beräknade på 25 859 964. Antalet utestående teckningsoptioner är 1 500 604.                                                                                                    

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • Nettoomsättningen ökade med 43 % under året.
 • Bayn har under året gjort avskrivningar på aktiveringar med 1 881 TSEK.
 • Tillverkningskontrakt tecknat med Honsea i Kina.
 • Patrik Edström blir ny CEO för Bayn i april.
 • Gunnar Ek väljs in i styrelsen i maj.
 • En företrädesemission i juni tillförde bolaget 6,1 MSEK.
 • Bayns första order för storkökssegmentet mottogs från Storms A/S.
 • Head of R&D Dr. Aidoo inbjuden som key note speaker på Future of Confectionery-kongressen, arrangerad av ZDS i Solingen, världskänd akademi som utbildar tekniska experter inom konfektyr och livsmedel.
 • Bayn får bra respons för sina produkter på Health Ingredients Europe-mässan i Frankfurt.
 • En riktad emission i november tillför bolaget 5,1 MSEK.
 • Nytt affärsområde klart för Bayn i och med leverans till Turkiet för sötning av tandkräm.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Bayns EUREBA® D-01 i Hemglass sockerfria sortiment.
 • Bayn klar för ISO certifiering.
 • Rekordorder av EUREBA® i februari.
 • Leverans av stor order av EUREBA® D-01 för sötning av glass i Kina inför det kinesiska nyåret.

VD HAR ORDET

2018 var året då försäljningen av EUREBA® tog fart på riktigt. Det var också omställningarnas år. I det andra kvartalet tog jag över som verkställande direktör efter företagets grundare, Lucy Dahlgren, som då valdes in i styrelsen. Därigenom kommer vi även i fortsättningen att kunna tillgodogöra oss Lucys stora kunskaper och nätverk inom sockerreducering. Ett stort tack till henne för hennes

passionerade engagemang för folkhälsan och för Bayn Europe AB.

Styrelsen förstärktes med Gunnar Ek, legendarisk förgrundsgestalt i Aktiespararna och bankdirektör som tillför oss bland annat en ovärderlig kunskap om aktiemarknaden och dess dynamik.

Under försommaren påbörjade vi reguljära leveranser av EUREBA®, våra egna sockerersättare som kan ersätta socker rakt av utan ytterligare formulering. Produkten är unik såtillvida att den produceras helt på råvaror som tillverkats av naturliga råmaterial och att användaren inte behöver fundera på dosering eller bismaker. EUREBA® har presenterats för uppåt hundra livsmedelsproducenter under året vilket gör att vi har tydliga förhoppningar om kraftigt stigande volymer mellan nu och det första kvartalet 2020.

För att kunna möta dessa krav har vi organiserat om verksamheten i tre tydliga avdelningar med tre tydliga ansvarsområden. För att bättre kunna fokusera på de nya produkterna har vi skapat produktområdet foodservices/bakery, som arbetar med EUREBA®-sötade halvfabrikat, till exempel chokladkomponenter till bageriindustrin eller fruktripplar för mejeriindustrin.

För att kunna möta den förväntade efterfrågeökningen har vi skalat upp produktionen av de produkter som vi säljer regelbundet, så att vi nu kan producera upp till 70 ton per månad i Norden mot tidigare sex ton i testanläggningen i Bulgarien. Vi har även en möjlig lösning som skulle kunna producera uppemot 300 ton per månad under utprovning.

Vad avser marknadsarbetet har ett nytt CRM-system och ett projektledningssystem implementerats, vilket gör det möjligt att driva och följa upp kampanjer. Marknadsavdelningen har förstärkts med en erfaren marknadschef och antalet distributörer har utökats.

De internationella projekten har koncentrerats till att enbart arbeta med sötning som ingredienser i färdigprodukter. Exempel på detta är yoghurt i Finland, glass i Schweiz och Sverige, proteindrinkar i Baltikum samt choklad och glass i Kina. De senare är föremål för ett annat regulativsystem som tar längre tid än förväntat att tillfredsställa. Dock har vi slutit avtal om en första serie leveranser till den kinesiska glassindustrin och chokladprodukterna blir nästa prioritet.

Medan vi därmed har kontroll på de industriella komponenterna har vi fortsatt en finansiell situation som manar till försiktighet med kostnaderna. Alla tillgängliga resurser går till sälj- och utvecklingsaktiviteter som har direkt kundanknytning. Under 2019 skall vi nå fram!

Patrik Edström
VD, Bayn Europe AB

Ladda ner rapporten här: Bokslutskommuniké 2018