ÅRET I KORTHET

Nettoomsättning 5 961 (3 217) TSEK
Rörelseresultat* -15 204 (-10 088) TSEK
Resultat efter skatt -15 285 (-10 321) TSEK
Resultat per aktie** -0,40 (-0,40) SEK
Resultat per aktie efter full utspädning** -0,39 (-0,36) SEK

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET

Nettoomsättning 1 320 (1 226) TSEK
Rörelseresultat* -4 760 (-1 034) TSEK
Resultat efter skatt -4 801 (-1 146) TSEK
Resultat per aktie** -0,12 (-0,04) SEK
Resultat per aktie efter full utspädning** -0,12 (-0,04) SEK

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

* Rörelseresultatet är belastat med kostnader på 1 645 TSEK i samband med likvidationen av dotterbolaget i Bulgarien, varav en del härrör från 2018 års resultat. Dessutom tillkommer en reservation för en tvist med de Bulgariska skattemyndigheterna om 670 TSEK och valutajusteringar på 165 TSEK.

**Resultat per aktie är beräknat på 38 479 343. Antalet utestående teckningsoptioner är 1 786 490.

VD HAR ORDET

2019 var ett bra år; vi har sålt mer än någonsin, och årsomsättningen har nästan dubblerats. Vi har nu lagt grunden med en infrastruktur som möjliggör skalning av försäljningen på industriell nivå. Marknadsföring och försäljningsprocessen har förstärkts, produktion och logistik har förbättrats och vår satsning på att ta fram en unik tillverkningsmetod har vidareutvecklats och burit frukt (se Patentansökan).

Under året har aktieägare tillfört bolaget cirka 14 MSEK och kreditavtal om ytterligare 6 MSEK har ingåtts och säkrat likviditeten för 2020. Dessa tillskott tillsammans med fortsatt ökad efterfrågan av sockerersättning gör att vi förväntar oss att mer än dubblera försäljningen under året.

Vi har även genomfört de större investeringarna som krävs för att skala verksamheten där vi räknar med att kunna omsätta minst 15 MSEK 2020 för Bayns underliggande verksamhet, samtidigt som vi reducerar kostnaderna kraftigt. Företagsgruppen förväntas tillsammans med Pändy Foods AB omsätta ca 40 MSEK för helåret och med vissa månader av lönsamhet.

VIDAREUTVECKLING AV VÅR UNIKA TILLVERKNINGSMETOD

Bayn har kommit långt i en omställning från ett företag som importerar och förädlar växtextrakt (främst från stevia) till ett food tech-bolag inom produkter och processteknik för sockerreduktion.

Vi har bland annat utvecklat sötade fibrer, som är en homogen sammansättning av kostfiber, högintensivt sötningsmedel och andra ingredienser nödvändiga för att erhålla önskade egenskaper. De kan användas som en ett-till-ett ersättning för socker, glukossirap eller annat sötningsmedel utan uppenbar påverkan på smak, arom, munkänsla och konsistens. Vidare, kan det transporteras, lagras, hanteras och användas som vanligt socker utan någon som helst förändring av rutiner eller processer. Under 2019 förberedde vi en internationell patentansökan av denna teknik. Ansökan har nu lämnats in

FÖRVÄRV AV PÄNDY

Under 2019 sonderade vi möjligheten att förvärva Pändy Foods AB. Vi har sedan dess kommit långt. I början av januari undertecknade vi letter of intent om att Bayn skall förvärva Pändy med intentionen att skapa en snabbväxande och stark internationell food tech-koncern (se pressmeddelande 2020-01-10). I början av februari avslutades due diligence (se pressmeddelande 2020-02-03).  Och förhandlingar har avslutats med gott resultat (se pressmeddelande 2020-02-07) Förvärvet är villkorat av godkännande vid en kommande extra bolagsstämma.

Pändy Foods AB utvecklar snacks med lite socker och mycket protein, och marknadsför dessa till konsumenter som söker ”guilt-free indulgence”. Produkterna finns på fler än 20 marknader. Bland andra säljs de av ICA, Coop och Hemköp i Sverige, och av Kesko i Finland.

Vi räknar med en snabbare väg till marknaden och att få ett kraftfullt ”proof-of-concept” med de produkter som Pändy marknadsför. Vi räknar också med synergieffekter inom administration samt forskning- och utveckling.

Tillsammans förväntas den sammanslagna gruppen omsätta ungefär 40 MSEK under 2020 och med vissa månader av lönsamhet.

Ambitionen är att skapa en ledande food tech-koncern där vi redan nu påbörjat arbetet med att lägga basen för ytterligare M&A.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

– Avtal om distribution av EUREBA® till mejeri- och glassproducenter i Storbritannien har tecknats med Cornelius Group, som är Storbritanniens ledande tillverkare och distributör av specialkemikalier, tillsatser och ingredienser för bland annat livsmedelsindustrin. Se nyhet 2020-01-09.
– Bayn Europe AB (publ) teckningsoptioner (serie TO5) tecknades till 76,39 procent vilket innebär att företaget tillförs drygt 4,7 miljoner. Se pressmeddelande 2020-01-23.
– Bayn Europe AB och Pändy Foods AB har ingått avsiktsförklaring om fusion i syfte att bygga en ledande Food Tech koncern. Due diligence-processen är avslutad och förhandlingarna avslutades med en överenskommelse om att fullfölja förvärvet. Ett förvärv är villkorat av godkännande vid en kommande extra bolagsstämma. Se pressmeddelande 2020-01-10, pressmeddelande 2020-02-03 och pressmeddelande 2020-02-07.

Rapporten finns tillgänglig i sin helhet även på hemsidan.

Bilagor