Bayn Europe AB har genom en överenskommelse med ALMI Företagspartner och InnovFin – EU för innovation, fått ett lån beviljat om totalt 2 Mkr. “Det är glädjande att Almi visar förtroende för våra planer och är med och stöttar oss i samband med våra investeringar i denna fas”, säger Lucy Dahlgren, VD för Bayn Europe AB.

För ytterligare information kontakta ordf Peter Werme, via mail pw@bayn.se 

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2016 kl. 14.15 CET.

Bilagor