Bayn Europe AB genomgår en förändringsprocess som inte minst syns genom det VD byte som genomfördes i april då Patrik Edström tillträdde. Affärsmässigt genomgår även Bayn en förändring som innebär att Bolaget bytt produktmix och marknadsföringskanaler. Bolaget går över från att ha varit en råvaruleverantör som representerats av en stor internationell distributör till att fokusera på egna specialiteter och att marknadsföra sig genom ett flertal specialistdistributörer. Det ska ske genom att erbjuda färdiga lösningar på kundens problem. Det innebär att själva bolaget krymper kostymen avseende allt utom sälj och produktutveckling. Dessutom har bolaget infört systematiserade processer för marknadsföringen och CRM-lösningar för att få en bättre styrning av verksamheten och försäljningen. Det leder till bland annat en markant ökad aktivitet på sociala medier och internetbaserad marknadsföring.

Trenden inom livsmedelsbranschen går entydigt mot sockerreducering och ett flertal länder i Europa, Amerika och Asien har infört skatter på överdriven sockeranvändning. Timingen är helt rätt för att lansera bolagets sockerersättningar på bred front. Föreliggande nyemission genomförs i syfte att kunna utöka satsningarna på sälj- och produktutveckling för att möta marknadens efterfrågan på sockerreducerande lösningar. Större aktieägare, styrelse och ledning har på förhand gjort teckningsåtaganden utan ersättning om sammanlagt 2,1 MSEK i emissionen, vilket motsvarar 32 procent av emissionsbeloppet.

Villkor för nyemissionen

 • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje befintlig aktie erhåller en (1) teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna fyra (4) nya aktier.
 • Emissionskursen är 0,80 SEK per aktie.
 • Nyemissionen omfattar högst 8 256 677 aktier, vilket innebär en utspädningseffekt på 44%.
 • Emissionsinstitut är Aktieinvest FK AB, 11389 Stockholm

Tidsplan för nyemissionen

 • Teckningsperiod 30 maj – 19 juni 2018.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 23 maj 2018.
 • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 24 maj 2018.
 • Avstämningsdag är 25 maj 2018.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 19 juni 2018.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq Stockholm, First North under perioden 30 maj – 15 juni 2018.
 • Handel med BTA kommer att ske från och med den 30 maj 2018 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av juli 2018.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer publiceras på Bolagets hemsida www.bayneurope.com

Om Bayn

Bayn Europe AB är ett kunskapsorienterat företag som hjälper livsmedelsproducenter i världen med att möta marknadens krav för en hälsosammare värld. Bayns lösningar reducerar socker i produkter och skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets naturliga lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med kunder inom den globala livsmedelsindustrin. Bayn Europe AB är noterat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, tid för offentliggörande är den 18 maj 2018 klockan 12:15

För ytterligare information om den förestående nyemissionen kontakta VD Patrik Edström, via mail pe@bayn.se.

Bilagor