Vid extra bolagsstämma i Bayn Europe AB, som hölls den 3 oktober 2016, beslutades följande:

Beslut angående incitamentsprogram

Bolagsstämman beslutade enhetligt, i enlighet med ägarnas och styrelsens förslag, att godkänna ett incitamentsprogram riktat till nuvarande och framtida anställda i Bayn Europe AB, ”Bolaget”. Incitamentsprogrammet innebär att Bolagets nuvarande och framtida anställda har rätt att teckna teckningsoptioner enligt fastställda principer. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningen att motsvara cirka 2 procent av totala antalet aktier och rösterna i Bolaget.

Huvudsakliga villkor i incitamentsprogrammet:

  • En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget;
  • Tilldelningen och vilka som ska vara berättigade att delta ska för varje år bestämmas av styrelsen enligt följande riktlinjer: programmet ska omfatta Bolagets befintliga och framtida anställda. Bolagets styrelse äger inte rätt att förvärva teckningsoptioner enligt förevarande Program (dock äger Bolagets verkställande direktör rätt att delta i incitamentsprogrammet i egenskap av verkställande direktör). Deltagarnas rätt till förvärv av teckningsoptioner ska differentieras med hänvisning till ställning, ansvar och arbetsprestation i Bolaget;
  • Löptiden för teckningsoptionerna ska vara cirka tre (3) år. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna är möjligt efter cirka tre (3) år;
  • Premien för teckningsoptionerna ska motsvara teckningsoptionernas marknadsvärde med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen);
  • Teckningskursen ska fastställas på basis av det volymvägda medeltalet under 15 dagars mätperiod före dagens bolagsstämma, inklusive dagens datum, enligt noterade betalkurser på Nasdaq First North för aktie i Bolaget. Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen;
  • Antalet teckningsoptioner att utgivas ska vara högst 113 667.

Den kompletta beskrivningen av beslutat incitamentsprogram finns tillgängligt på www.bayneurope.com

För ytterligare information om den genomförda nyemissionen kontakta ordf Peter Werme, via mail pw@bayneurope.com.

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2016 kl. 16.00 CET.

Bilagor