Vi vill fästa våra aktieägares uppmärksamhet på att avstämningsdagen hos Euroclear för möjlighet att teckna aktier i serie TO5 är den 5:e december.

Som meddelat i tidigare pressmeddelande den 7:e november har styrelsen beslutat om en emission om högst 4 275 483 teckningsoptioner av serie TO 5.

Syftet är att ge samtliga aktieägare möjlighet att teckna aktier till motsvarande villkor som i den riktade emissionen som genomfördes 4 oktober 2019.

En (1) teckningsoption tilldelas för nio (9) aktier. En (1) teckningsoption medför rätten att teckna en (1) ny aktie till ett lösenpris på 1,45 kronor per aktie. Datum för teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna är från och med 13 januari 2020 till och med 22 januari 2020.

Handel i teckningsoptionerna kommer inte att upptas före teckningsperiodens början.

Bilagor