Villkoren i korthet innebär att tjugoen (21) gamla aktier ger rätt att teckna fyra (4) nya aktier à 5,00 kr/st. Teckningsperioden är den 15 oktober – 6 november 2015. Avstämningsdag är den 12 oktober och sista dag för handel inklusive rätt till deltagande i erbjudandet är den 8 oktober 2015. Handel med teckningsrätter sker mellan 15 oktober – 4 november 2015.

Om inte samtliga nya aktier som emitteras i företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan teckningsrätter. Eventuella återstående aktier skall tilldelas i första hand till de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter pro rata i förhållande till antalet teckningsrätter de utnyttjat för teckning med företräde. I andra hand skall tilldelning ske till andra som ansökt om teckning utan företräde pro rata i förhållande till det antal de sökt teckna utan företräde.

Bolagets största ägare har förklarat sig avse att teckna sina andelar, däribland Första Entreprenörsfonden.

Bolagets större ägare har ambitioner att fortsatt stötta Bolaget vid ytterligare behov av finansiering.

G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser.

För mer information vänligen kontakta:
Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, e-mail ld@bayn.se. Se även www.bayn.se.

Om Bayn Europe AB
Bayn är ett marknadsdrivet, innovativt företag baserat i Stockholm, specialiserat på naturliga och hälsosamma lösningar för sockerreduktion baserade på sötma från växten Stevia Rebaudiana Bertoni. Bayns kunnande reflekteras i de komplexa produktlösningarna som säljs på den Europeiska marknaden under varumärket EUREBA®. Bayn arbetar endast med naturliga ingredienser i sina lösningar för att optimera smak, textur och kostnad till fördel för hälsa och miljö. Bayn fokuserar på vetenskaplig forskning och arbetar i enlighet med strikta riktlinjer för etik och kvalitet i nära samarbete med sina kunder. Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North under kortnamn BAYN. För mer information se www.bayn.se

Bilagor