Bakgrunden till förvärvet

Bayn och Pändy har samarbetat en tid och identifierat potentiella synergier inom teknologi, produktutveckling, försäljning, råvaruförsörjning, administration och marknad. Ett närmande mellan bolagen skedde under förra året och den avsiktsförklaring som meddelades 2020-01-10 informerade även om att Bayn Europe förstärkt med teamet kring Pändys och dess ledning samt tongivande aktieägare, avser att tillsammans bygga en koncern som skall investera i och utveckla bolag inom Food-Tech.

Genomförande

Avtalet är uppbyggt som en apportemission där aktierna i Pändy tas över av Bayn mot att Pändys ägare erhåller nyemitterade aktier i Bayn.  Denna emission beslutades på Bayns extra bolagsstämma 2020-03-11. Leveransen av dessa aktier beräknas ske under de närmaste två veckorna. Bayn har även avtalat med de fyra största ägarna i Pändy om en s.k lock-up på 6-12 månader samt 24 månaders lock-in, vilket innebär  att de inte kommer att sälja några aktier under denna period och även fortsätta i Bayn som aktiva ägare.

Vägen framåt

”Genom samordningsvinster, omsättningstillgångarna i Pändy samt de kapitalanskaffningar som bolaget genomfört, så bedömer vi att kapitalet kommer att vara tillräckligt för att nå ett positivt kassaflöde vid slutet av året. Integrationsarbetet har planerats för och vi förväntar oss se effekter av sammanslagningen inom kommande månader. Även M&A-aktiviteterna har påbörjats och eventuella nya förvärv finns på agendan” säger Patrik Edström, VD Bayn Europe AB

”Vi har haft en ökad efterfrågan på våra produkter sen lansering av Pändys fulla sortiment i december. Tillsammans med ledningen i Bayn och den nya plattform som First North innebär, har vi goda möjligheter att skala försäljning och marknadsföring ytterligare. Bara under den korta perioden sedan vi offentliggjorde att vi ämnar genomföra affären har många nya leads och affärsmöjligheter inkommit. Vi har en mycket spännande och händelserik tid framför oss.” säger Simon Petrén, VD Pändy Foods AB.

Länk till pressmeddelande 10 januari 2020

Länk till pressmeddelande 3 februari 2020

Bilagor