Bayn Europe AB (publ) har under perioden mellan den 15:e oktober och den 6:e november 2015 genomfört en nyemission med företräde för bolagets aktieägare som ligger inom ramen för det bemyndigande som gavs till styrelsen vid årsstämman den 26:e maj 2015. Nyemissionen tillför bolaget c:a 2.2 MSEK. Emissionen tecknades till c:a 68.5% varav c:a 31.5% med stöd av företrädesrätt och c:a 37% utan stöd av företrädesrätt.

Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier med 437 356 aktier och aktiekapitalet med c:a 96 218 SEK. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till c:a 833 562 SEK fördelat på 3 788 916 aktier. När aktiekapitalökningen har registrerats av bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier.

Bilagor