ANDRA KVARTALET I KORTHET – 1 Apr till 30 Jun 2020

BOKFÖRT – Bayn Europe

Omsättning (TSEK) 8 014 (1 786)
Kostnader ex. Avskrivningar (TSEK) -9 087 (-4 476)
Avskrivningar (TSEK) -5 758 (-565)

Rörelseresultat (TSEK) -6 831 (-3 255)
Resultat efter skatt (TSEK) -6 321 (-3 267)
Resultat per aktie* (SEK) -0,07 (-0,11)
E
BITDA (TSEK) -563 (-2 702)
 

PROFORMA** – Bayn Europe, Tweek och Koppers

Omsättning (TSEK) 27 023
Kostnader ex. Avskrivningar (TSEK)
-25 196
Avskrivningar (TSEK) -5 940

Rörelseresultat (TSEK) -4 114
Resultat efter skatt (TSEK) -3 701
Resultat per aktie* (SEK) -0,04
EBITDA (TSEK) 1 827
 

FÖRSTA HALVÅRET I KORTHET – 1 Jan till 30 Jun 2020

BOKFÖRT – Bayn Europe

Omsättning (TSEK) 10 566 (3834)
Kostnader ex. Avskrivningar (TSEK) -15 784
(-8640)
Avskrivningar (TSEK) -6 333 (-1130)

Rörelseresultat (TSEK) -11 551 (-5936)
Resultat efter skatt (TSEK) -11 082 (-5288)
Resultat per aktie* (SEK) -0,13 (-0,19)
EBITDA (TSEK) -4 749 (-4158)

PROFORMA** – Bayn Europe, Pändy, Tweek och Koppers

Omsättning (TSEK) 43 261
Kostnader ex. Avskrivningar (TSEK) -47 132

Avskrivningar (TSEK) -6 543

Rörelseresultat (TSEK) -10 414
Resultat efter skatt (TSEK) -10 200
Resultat per aktie* (SEK) -0,12
EBITDA (TSEK) -3 658

”Vi är mycket nöjda med utveckling under första halvåret. Gruppen har uppnått flera viktiga milstolpar i att bli en ledande foodtech-aktör för socker- och kalorireducerade livsmedel. Genom en hög organisk tillväxt och med de förvärv vi genomfört, ökade vi under proforma** omsättningen med 1441 % till 27 MSEK och vände till vinst på EBITDA-nivå med 1827 TSEK under andra kvartalet. Vi har även fått bra resultat från de synergieffekter och kostnadsbesparingar som tidigare identifierats och där nu samtliga koncernbolag visade operativ vinst*** under slutet av första halvåret. Med vår nya strategi och systemplattform, utökade styrelse samt en kassa efter de genomförda emissionerna på ca 127 MSEK är vi väl rustade för fler förvärv framöver” – Patrik Edström, VD Bayn Europe AB

*Resultat per aktie är beräknat på 85 662 115 aktier.
**Proforma är det konsoliderade resultatet för Bayn, Pändy, Tweek och Koppers tillsammans från periodens början.
***Vinst rensat för koncerngemensamma och extraordinära kostnader i samband med förvärv.

VD-ord ur rapporten:

Övergripande

Under första kvartalet genomförde koncernen ett första strategiskt förvärv av Pändy Foods AB, i och med detta transformerades Bayn till att bli en grupp med flera operativa bolag och rätt förutsättningar för att hålla en hög organisk tillväxt och skapa en effektiv plattform för ytterligare förvärv framöver. Vidare har styrelsen förstärkts med tre mycket kompetenta och erfarna ledamöter som kompletterar den tidigare styrelsen väl. I slutet av halvåret följde vi nu senast upp med gruppens andra förvärv för året, Tweek AB, som är en marknadsledande aktör i Sverige på socker-reducerat godis. Tack vare förvärven och en hög organisk tillväxt i Bayn har vi proforma** en lönsamhet om 1827 TSEK på EBITDA-nivå och en omsättning på 27 MSEK under andra kvartalet, vilket innebär en tillväxt om +1441 % jämfört med 2019. Utöver den kraftiga försäljningsökningen har vi även implementerat nya systemlösningar och realiserat synergieffekter, vilket förbättrar lönsamheten avsevärt och där samtliga koncernbolag nu visade operativ vinst i slutet av halvåret rensat för extraordinära kostnader. Med detta har vi bäddat för att nå break-even för hela koncernen inom kort.

Teknologi

Bayns patentsökta sötade fiber EUREBA har fått ett mycket stort intresse under perioden och den närmaste tiden kommer att präglas av utbyggnad av analys och utvecklingskapacitet vid utvecklingsenheten i Gävle.

Förvärv

Bayn har under 2020 genomfört tre lyckade förvärv, vilket är i enlighet med den expansionsstrategi som styrelsen antog under det första kvartalet. En av hörnstenarna i strategin är att investera i snabbväxande och lönsamma livsmedelsbolag med en hög specialiseringsgrad och teknologihöjd, där objektens position bringar mervärde till konsumenterna i form av hälsosammare produkter. Under våren har Bayn identifierat flertalet potentiella förvärvsobjekt med framstående produkter eller positioner inom respektive marknadssegment. Som Europas första noterade foodtech- grupp för socker- och kalorireducerade livsmedel har vi ett mycket attraktivt utgångsläge. Koncernens plattform erbjuder förvärvsobjekten ökade tillgångar, teknologihöjd, och förbättrade inköpsmöjligheter. Bolaget för ett flertal djupgående dialoger med högintressanta förvärvsobjekt och hoppas kunna stänga minst ytterligare ett förvärv till under andra halvan av 2020.

Corona-pandemin

Corona-pandemin har inneburit en ökad medvetenhet hos konsumenter för underliggande sjukdomar som diabetes och övervikt. Den ökade medvetenheten hos slutkonsumenter och debatt kring sockerkonsumtion är något som fundamentalt stärker efterfrågan för gruppens produkter, värdeerbjudande och positionering i dagligvaruhandeln framgent. Försäljningen via e-handel ökade framför allt under andra kvartalet, där digitalisering och e-handel haft en hög tillväxt. Ingen av dotterbolagen har haft några problem med råvarutillgången och vi ser nu även att flera exportmarknader bidrar till ökad orderingång.

Integration

Den senaste tiden har koncernen haft ett stort fokus på hur de olika verksamheterna i Sverige skall integreras och struktureras för att synergierna skall tillvaratas. Bolaget har redan sett flertalet positiva resultat som har medfört att såväl Pändy som Bayns operativa verksamheter genererat positiva resultat under slutet av halvåret. Vinsterna ligger hittills främst i samordning av bolagens utveckling, men även koordinationen av inköpen förväntas framöver ge märkbara effekter.

Ladda ner rapporten i sin helhet här.

Bilagor