FÖRSTA KVARTALET I KORTHET

BOKFÖRT – Bayn och Pändy tillsammans från 12 mars 2020

Omsättning (TSEK) 2 552 (2 048)
Nettoomsättning (TSEK) 2 055 (1 656)
Rörelseresultat (TSEK) -4 720 (-2 682)
Resultat efter skatt* (TSEK) -4 761 (-2 697)
Resultat per aktie** (SEK) -0,06 (-0,09)

PROFORMA – Bayn och Pändy tillsammans från 1 januari 2020

Omsättning (TSEK) 5 669
Nettoomsättning (TSEK) 4 850
Rörelseresultat (TSEK) -5 695
Resultat efter skatt* (TSEK) -5 796
Resultat per aktie** (SEK) -0,07

*Resultatet i Q1 belastas av kostnader av engångskaraktär hänförligt till förvärvet av Pändy Foods AB och avgift till Nasdaq.
** Resultatet per aktie är beräknat på 83 955 629 aktier. Antalet utestående teckningsoptioner av olika optionsutgåvor är 1 356 254.

”Vi är mycket nöjda med första kvartalet som helhet. Koncernen har en ökande omsättning under första kvartalet och där resultatet är i linje med tidigare kvartal, rensat för extraordinära engångskostnader. Tillsammans med Pändy har vi identifierat och realiserat synergieffekter med besparingar på ca 500 TSEK per månad, vi ser dessa omställningar i effekt under slutet av andra kvartalet. Nu går vi full fart framåt med fortsatt tillväxt och en ambition om fler förvärvsaffärer i närtid”, – Patrik Edström, VD Bayn Europe AB

VD-ord ur rapporten:

Pändy – vår direktkanal till konsumenterna
Förvärvet av Pändy har stått i centrum för första kvartalet 2020, och medför att vi nu adresserar FMCG-segmentet direkt. Med ett eget konsumentbrand i koncernen kan vi på kort tid testa produkter och deras mottagande på marknaden samt påverka utvecklingen framåt med en hög träffsäkerhet. FMCG-segmentet har en annorlunda och snabbare säljprocess än traditionell tillverkningsindustri. Nu kommer vi istället att visa ett tidigt ”proof of concept” till våra industrikunder och på så sätt förbättra och förkorta vår egen införsäljning.

Teknologi
Vi har även tagit stora kliv på teknologi sidan, där vi har inlett viktiga initiativ som ökar vår teknologihöjd, kapacitet och framtagandet av nya råvaror. Som en del av arbetet med att positionera oss som ett ledande food-tech bolag inom sockerreduktion och sammansatta råvaror, har vi ansökt om patentskydd för den process som ligger bakom tillverkningen av våra sötade fibrer EUREBA®. Patenteringsprocessen kan ta upp till två år och ger ett internationellt patentskydd. Den nya processen innebär även att vi, från att producera småskaligt enligt batch-metoden, ställer om till att kunna producera storskaligt i en kontinuerlig process.

Vi har även tilldelats bidrag från Vinnova på två miljoner kronor, som investeras i Bayns utvecklingsavdelning i Gävle.

Integration och synergier

Med förvärvet av Pändy har Bayn fått tillgång till personal med kompetenser som vi tidigare har varit hänvisade till att hyra in. Dessa synergier tas tillvara genom ett integrationsprogram som startades omedelbart efter det formella avtalsslutet i mars. Det är vår bedömning att synergierna kan ge en årlig kostnadsreduktion på mellan 4 MSEK och 6 MSEK. Redan innan det formella övertagandet av Pändy kunde vi dock sätta igång med utvecklingsprojekt som syftar till att formulera ännu fler Pändy-produkter med EUREBA® i. Dessutom har många av de projekt som syftar till att utveckla konsumentprodukter och som Bayn tidigare ha haft ”i byrålådan”, nu kunnat överföras till Pändy för framtida kommersialisering.

Aktiva ägare

I ägarkretsen kring gamla Pändy finns flera skickliga entreprenörer och investerare varav några även ingår i Bayns nya styrelse. Styrelse och ledning har tagit fram ramverket för bolagets M&A-strategi, som tillsammans med en hög organisk tillväxt ger rätt förutsättningar att bygga en ledande koncern inom food-tech. Arbetet med ytterligare förvärv har redan påbörjats och vi för löpande diskussioner med några bolag som vi tror kommer att kunna stärka gruppen ytterligare.

De första stegen har tagits och vi hoppas kunna erbjuda en spännande utveckling under de kommande åren.

Ladda ner rapporten i sin helhet här.

Bilagor