Aktiekursen för Bolagets aktie understiger för närvarande teckningsoptionens teckningskurs om 18 kr per aktie. Styrelsen bedömer att det finns ett investerarintresse för Bolaget och att optionsinnehavare sannolikt kommer att utnyttja sina optioner för teckning givet att teckningskursen justeras till lämplig nivå. Bolaget ser därvid ett värde i att öka förutsättningarna för teckning med stöd av de utestående teckningsoptionerna, snarare än att låta teckningstiden löpa ut utan vidare åtgärder.

Styrelsen har mot bakgrund av ovan beslutat om följande justeringar av optionsvillkoren:

  • Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie för 5 kronor.
  • Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under perioden 15 oktober – 13 november 2015.

Justeringarna innebär att första stycket § 3 i optionsvillkoren får följande nya lydelse:

”Två (2) teckningsoptioner av serie 1 medför rätt att under tiden från och med den 15 oktober 2015 till och med den 13 november 2015 teckna en (1) Aktie till priset 5 kr per Aktie.”

När registrering skett hos Bolagsverket kommer Bolaget publicera uppdaterade fullständiga villkor på sin hemsida. Detta bedöms kunna ske inom en vecka.

Vid full teckning kommer Bolaget att tillföras cirka 2,66 MSEK. Aktiekapitalet kan komma att öka med högst 117.234 kronor och antalet aktier med högst 532.879 aktier till totalt 3.884.439 aktier i Bolaget.

Styrelsen bedömer att de ändrade villkoren inte är till uppenbar nackdel för aktieägarna i Bolaget. Bolagets största ägare och grundare Första Entreprenörsfonden, Confundi och PMU kommer att utnyttja sina optioner för teckning av aktier.

Bolaget utreder också möjligheten att genomföra en mindre kompletterande riktad emission i anslutning till optionslösen på samma pris per aktie.

Övrigt

  • Anmälan om teckning kan göras kontinuerligt under teckningstiden men ska enligt de justerade villkoren ske senast den 13 november 2015. Därefter förfaller teckningsoptionerna värdelösa.
  • Sista dag för handel på First North för teckningsoptionerna (TO1) kommer att vara den 11 november 2015.
  • Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut avseende teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptionerna.

För frågor angående teckningsoptionerna kontakta:

Peter Werme, styrelseordförande, Bayn Europe AB, mobil +46 70 626 78 99, e-mail pw@bayn.se.

För mer information kontakta:

Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, mobil +46 73 73 86 752, e-mail ld@bayn.se

Om Bayn Europe AB

Bayn är ett marknadsdrivet, innovativt företag baserat i Stockholm, specialiserat på naturliga och hälsosamma lösningar för sockerreduktion baserade på sötma från växten Stevia Rebaudiana Bertoni. Bayns kunnande reflekteras i de komplexa produktlösningarna som säljs på den Europeiska marknaden under varumärket EUREBA®. Bayn arbetar endast med naturliga ingredienser i sina lösningar för att optimera smak, textur och kostnad till fördel för hälsa och miljö. Bayn fokuserar på vetenskaplig forskning och arbetar i enlighet med strikta riktlinjer för etik och kvalitet i nära samarbete med sina kunder. Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North under kortnamn BAYN. För mer information se www.bayn.se.

Bilagor