För att stärka Bolagets finansiella ställning har styrelsen beslutat genomföra en riktad emission om 2,85 Mkr. Teckningskursen har fastslagits till 2,30 kronor per aktie genom en bookbuilding-process, vilket motsvarar en rabatt om 20 procent mot de tjugo handelsdagarnas volymviktade kurs med sista dag per 170206. Emissionen tecknas av en mindre grupp svenska institutionella investerare och privatinvesterare.

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera Bayn Europes fortsatta verksamhet och samtidigt stärka ägarbilden i Bolaget.

Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 16 procent i förhållande till totala antalet aktier efter emissionen. Emissionen medför att antalet aktier i Bayn Europe ökar med 1 250 000 aktier, från 6 501 627 aktier till totalt 7 751 627 aktier, och aktiekapitalet ökar med 275 000 kronor, från 1 430 357,94 kronor till totalt 1 705 357,94 kronor.

Den riktade emissionen tecknas enligt följande:

Investerare Antal aktier
Capensor Capital AB 297.609
Dividend Sweden AB 297.609
SEB SA Luxemburg 217.391
Jens Miön 217.391
Hyresgästföreningen 175.000
Göran Ofsén 45.000
Totalt 1.250.000 aktier

Kapitaltillskottet från den riktade emissionen innebär en förstärkning av bolagets finansiella position. Bayn Europes projekt utvecklas väl och Bolaget har under 2017 startat flera nya projekt med målet att ytterligare bredda portföljen. Bolaget ser att det finns ett industriellt intresse för deras produkter inom sockerreducering och därmed möjligheter att ingå ytterligare samarbetsavtal under året.

Om Bayn Europe:

Bayn är ett kunskapsorienterat företag som hjälper livsmedelsproducenter att möta marknadens krav för en hälsosammare värld. Bayns lösningar reducerar socker i produkter och skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets naturliga lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin. 

Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.

För vidare upplysningar, kontakta:

Peter Werme, ordf. Bayn Europe, www.bayneurope.com, telefon +46 (0)8 613 28 88, email pw@bayn.se

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2017 kl. 13.00 CET.

Bilagor