Styrelsen i Bayn Europe AB (Publ) (”Bayn” eller ”Bolaget”) beslutat om att dela ut vederlagsfria teckningsoptioner till Bolagets aktieägare. Syftet är att ge samtliga aktieägare möjlighet att teckna aktier till motsvarande villkor som i den riktade emissionen som nyligen genomfördes.

En (1) teckningsoption tilldelas för nio (9) aktier. En (1) teckningsoption medför rätten att teckna en (1) ny aktie till ett lösenpris på 1,45 kronor per aktie. Datum för teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna är från och med 13 januari 2020 till och med 22 januari 2020.

Styrelsen har beslutat om emission av teckningsoptioner enligt följande.

A. Emission av teckningsoptioner

Styrelsen har beslutat om en riktad emission högst 4 275 483 teckningsoptioner av serie TO 5, berättigande till teckning av totalt 4 275 483 aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 940 606,16 kronor vid utnyttjandet av samtliga utgivna teckningsoptionerna av serie TO 5. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

Rätt att teckna teckningsoptioner

Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolagets helägda dotterbolag Bayn Europe Financial AB, org. nr 559131–8331 (”Dotterbolaget”). Överteckning kan inte ske. Dotterbolaget ska skänka teckningsoptioner till aktieägare i Bolaget enligt punkt B nedan.

Syftet med emissionen av teckningsoptioner till Dotterbolaget är för att kunna dela ut vederlagsfria teckningsoptioner till Bolagets aktieägare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genom Dotterbolaget på ett praktiskt sätt kunna hantera överlåtelsen av de vederlagsfria teckningsoptionerna till aktieägarna.

Teckning och betalning

Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista samma dag som emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Särskilda villkor för teckningsoptioner av serie 2019

1. En (1) teckningsoption av serie TO 5 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.
2. Teckningskursen vid nyteckning av aktie ska vara 1,45 kronor.
3. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 5 ska äga rum från och med 13 januari 2020 till och med 22 januari 2020.
4. Sedvanliga omräkningsvillkor ska gälla för optionerna.

Rätt till utdelning

De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 5 ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Rätt att tilldelas teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma de som på avstämningsdagen, vilken kommer att fastställas efter att teckningsoptionerna är registrerade hos Bolagsverket, är registrerade som aktieägare i Bolaget pro rata i förhållande till antal aktier i Bolaget per avstämningsdagen. Teckningsoptionerna ska överlåtas vederlagsfritt och för nio (9) befintliga aktier i Bolaget ska en (1) teckningsoption delas ut.

Bayn Europe har under året ökat insatserna för att bygga ut försäljningsnätverket och för att säkerställa leveranskapaciteten. Med fler och större aktörer bland kundföretagen är det viktigt att stärka balansräkningen för att snabbare kunna etablera sig på marknaden för hälsosamma sockerreducerade livsmedel. Företaget förstärker därför arbetet med processoptimering och att utveckla produkter för nya marknader. Utdelningen av gratisteckningsoptioner ger också befintliga aktieägare möjlighet att vara med till samma villkor som i den riktade emissionen.

Bilagor