TRANSAKTIONEN I KORTHET

  · Bayn förvärvar 100 % av aktierna i Koppers Candy Sweden AB (”Aktierna”)

  · Köpeskillingen uppgår till 847 000 USD, varvid 367 000 USD ska erläggas kontant vid tillträdet den 1 oktober 2020 och resterande 480 000 USD ska betalas i två trancher kommande 10 månader

  · Transaktionen finansieras med koncernens befintlig kassa

  · Koppers har prognostiserade nettointäkter och EBITDA för kommande 12 månader på 23 miljoner SEK respektive 1,2 miljoner SEK

  · Bolaget tillför Bayn-gruppen omsättningstillväxt och kraftigt förbättrade marginaler genom betydande kostnadsbesparingar för inköp och tillverkning av dess godisprodukter

  · Genom förvärvet säkerställer även Bayn full kontroll över hela värdekedjan och får tillgång till en väletablerad tillverkningsanläggning med möjlighet till ytterligare investeringar i R&D och produktutveckling

  · Från förvärvets genomförande effektiviseras och reduceras tiden för koncernens teknikutvecklingsprojekt avsevärt

  · Transaktionen är i linje med Bayns kommunicerade strategi att aktivt identifiera, utvärdera och förvärva teknikförbättrande foodtech-bolag inom socker- och kalorireducerade livsmedel.

· Vd:n och teamet i fabriken kommer att fortsätta vara aktiva i Bolaget och driva och utveckla verksamheten framåt  · Förvärvet innebär även flera systemmässiga synergieffekter och en stärkt marknadsposition för tillverkning av funktionellt godis

“Förvärvet av Koppers är ett naturligt steg för oss i processen att få kontroll över hela värdekedjan och säkerställa att vi ligger i framkant med vår produktutveckling. Nu har vi även möjlighet att investera i en produktionsnära tillverkningsanläggning för EUREBA där vi effektivt kan testa nya lösningar i storskaliga produktion. Affären är den första produktionsanläggningen som vi förvärvar och är mycket viktig av strategisk natur då vi framgent kommer kunna leverera och producera de bolag som hör av sig till oss och vill köpa färdiga produkter. Vi ser även många tydliga synergieffekter med t.ex. betydligt lägre priser för produktion av det Tweek-godis som redan tillverkas där. Det blir en välkommen marginalförstärkare som innebär att vi kan investera ännu mer i tillväxt och passar utmärkt in i den förvärvs-agenda vi har för koncernen framåt” säger Simon Petrén, Vice VD Bayn Europe AB.

BAKGRUND OCH MOTIV

Bayn, en foodtech-koncern inom sockerreducerade livsmedel, har ingått ett bindande avtal om förvärv av 100 % av aktierna i Koppers Candy Sweden AB för en köpeskilling om 847 000 USD, varav 367 000 USD ska erläggas kontant senast den 1 oktober 2020 och resterande 480 000 USD betalas ut i två trancher; den 31 december 2020 respektive den 30 juni 2021.

Koppers är en ledande tillverkare av fiberbaserade och sockerreducerade godisprodukter i Sverige. Bolaget har en gedigen historik av godistillverkning och en väldiversifierad maskinpark, vilket krävs för att kunna erbjuda ett brett och attraktivt produktsortiment.

Säljaren, Kopper’s Candy LLC, drivs av en framstående entreprenörsfamilj ifrån USA, som bland annat äger den miljardomsättande e-handelsbutiken www.nuts.com och tillverkningsanläggningar för choklad. I samband med Transaktionens genomförande kommer avtal om kontraktstillverkning för Kopper’s Candy LLC och möjlig distribution av koncernens varumärken i USA att tecknas.

Tweek är idag en av de största och viktigaste kunderna för Koppers fabrik. Genom förvärvet av Koppers säkerställer Bayn-koncernen den fortsatta tillverkningen av dess produkter och erhåller synergieffekter som innebär betydande kostnadsbesparingar för inköp av dess godisprodukter. Koppers fabrik stärker även Bayns marknadsposition inom kalori- och sockerreducerade livsmedel. Båda bolagen är verksamma inom en kraftigt växande nisch där Bayn nu får tillgång till en egen utvecklings- och tillverkningsanläggning. Transaktionen kommer innebära att tillverkningen av Bayns produkter integreras som en del av koncernen, vilket kommer innebära att ledtiden på R&D förkortas avsevärt och säkerställer en effektiv process för att testa nya versioner EUREBA i kommersiella produkter.

Den sammanslagna koncernen kommer att fortsätta optimera och vidareutveckla de teknologiska funktionerna i tillverkningen för att lansera ytterligare produkter till marknaden. Bayn förväntar sig att förvärvet kommer att resultera i ett antal potentiella synergier och ökade tillväxtmöjligheter direkt efter att Transaktionen har genomförts.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Simon Petrén, vice VD Bayn Europe AB
Tel: +46709999455
Email: simon.petren@bayneurope.com

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2020 kl. 13.45 CET.

Om Bayn

Bayn Europe is a Swedish food-tech group, supplying cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar- and calorie reduced products. For more information www.bayneurope.com

Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN
FNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bayn anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bayns kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Bilagor