Av köpeskillingen för aktierna i Tweek om 45 000 010 kronor har Bayn erlagt 11 416 474 kronor kontant till säljarna. Därutöver har styrelsen i Bayn beslutat om tilldelning av samtliga 5 101 493 aktier i den riktade nyemission som beslöts av extra bolagsstämma i Bayn den 5 augusti 2020. Säljarna av Tweek har erlagt full betalning för de tecknade och tilldelade aktierna i form av aktier i Tweek. Bayns aktiekapital kommer i samband med emissionen att ökas med cirka 1 122 328 kronor.

Samtliga övriga villkor för transaktionens genomförande har uppfyllts och Bayn har därmed tillträtt aktierna i Tweek. Resterande del av köpeskillingen uppgår till 17 124 712 kronor och ska erläggas kontant av Bayn senast den 28 augusti 2021. De säljare som erhåller aktier i Bayn har ingått lock-up-åtaganden som innebär att de åtar sig att inte sälja aktierna under en period om sex månader från tillträdet och de drivande entreprenörerna tillika säljarna Åsa Rosén och Lennart Arvidsson har ingått avtal om att vara operativa i verksamheten framåt.

”Genom förvärvet av Tweek växer vi koncernen och tar en marknadsledande position inom socker-reducerat godis. Vi kommer omgående att integrera flera av de utvecklingsprocesser som de olika partnerna besitter, där arbetet med att öka exponeringen och nyttjandet av EUREBA® för alla produkter redan är igång. Tillsammans har vi nu ett ännu starkare produktutvecklingsteam och vi kommer kunna ta vår processteknologi till nya höjder.” säger Patrik Edström, VD Bayn Europe AB

Totalt antal aktier i Bayn är 112 733 439 efter registrering av apportemissionen samt den riktade emissionen som offentliggjordes i fredags. Tweek kommer att konsolideras i Bayns finansiella rapportering från 25 augusti 2020.

Bilagor