Nyemissionen har tecknats av långsiktiga investerare, bl.a. IKC Fonder med 1,5 MSEK och Tellus Fonder med 0,5 MSEK. Resterande belopp har tecknats av ett antal privatpersoner.

Genom nyemissionen kommer Bolaget att tillföras drygt 5 miljoner kronor före transaktionskostnader om cirka 15 TSEK. Teckningskursen har fastslagits till 1,10 kronor per aktie genom en bookbuilding-process, vilket motsvarar ett pris i paritet med den genomsnittliga stängningskursen de femtio senaste handelsdagarna.

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkra finansieringen för den löpande verksamheten på ett fördelaktigt sätt. Styrelsens bedömning är att den riktade emissionen genomförts på fördelaktiga villkor, på kort tid samt till en lägre kostnad än om erbjudandet hade riktat sig till samtliga ägare. Sammantaget gör Styrelsen bedömningen att emissionen är till gagn för samtliga aktieägare.

Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 20,6 procent i förhållande till det totala antalet aktier efter emissionen. Emissionen medför att antalet aktier i Bayn Europe ökar med cirka 4 673 090 aktier till totalt 23 390 419 aktier och aktiekapitalet ökar med cirka 1 028 080 kronor till totalt 5 145 892 kronor. Smärre korrigeringar av ovanstående kan komma att ske i samband med emissionens registrering.

Bilagor