Innehavare av teckningsoptionen TO 3 har möjlighet att lösa in sina teckningsoptioner under perioden 27 november-11 december 2019 till priset 0,80 kr. Lösenpriset har omräknats enligt gällande villkor i avtalet.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

· Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 0,80 SEK efter omräkning enligt optionsvillkoren.

· Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under nedanstående perioder:

– 27 november 2019 till och med 11 december 2019;
– 28 maj 2020 till och med 11 juni 2020;
– 27 november 2020 till och med 11 december 2020.

Fullständiga optionsvillkor finns på Bayns hemsida.

Bilagor