”Det känns mycket bra att fullfölja förvärven nu innan årsskiftet och vi kliver in i 2021 med fullt fokus på fortsatt tillväxt och nya förvärv. Genom förvärven av Green Sales Distributions och Golden Athlete får vi in flera spännande varumärken som stärker vår position i hälsohyllan och gör oss till en ledande aktör inom segmentet. Båda Bolagen passar utmärkt in i vår strategiska plattform har en bevisad förmåga att leverera starka kassaflöden, omsättning och lönsamhet under tillväxt. Bolagens grundare är erkända och mycket duktiga entreprenörer inom deras respektive områden. Det är med stor glädje vi i ledningen och styrelsen välkomnar Krister, Magnus och Tomas med deras respektive team till Bayn Group.” säger Simon Petrén, Vice VD Bayn Group AB.

Bayn har erlagt den fasta köpeskillingen för aktierna i GSD genom att betala cirka 26 miljoner SEK kontant till säljarna och genom att styrelsen i Bayn har beslutat om emission och tilldelning av 2 380 953 aktier i Bayn till säljarna. De nyemitterade aktierna motsvarar ett värde om cirka 25 miljoner SEK (dvs. 10,50 SEK per aktie, en premie om 32 % jämfört VWAP dagen inför avtalsdagen). Av den kontanta delen utgjorde cirka 21 miljoner SEK återbetalning av lån till säljarna och cirka en miljon SEK av beloppet kommer att reducera tilläggsköpeskillingen. Säljarna av GSD har erlagt full betalning för de tecknade och tilldelade aktierna i form av aktier i GSD och kvittning av skuld om 17 miljoner kronor. Bayns aktiekapital kommer i samband med emissionen att ökas med cirka 523 809 SEK.

Samtliga övriga villkor för transaktionens genomförande har uppfyllts och Bayn har därmed tillträtt aktierna i GSD. En tilläggsköpeskilling baserad på vissa nyckeltal i GSD kommer att erläggas under 2021. Tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till cirka 23,5 miljoner SEK.

Av den fasta köpeskillingen för aktierna i GA om 13 miljoner SEK har Bayn erlagt cirka 2,5 miljoner SEK kontant till säljaren. Därutöver har styrelsen i Bayn beslutat om emission och tilldelning av 731 776 aktier i Bayn till säljaren. De nyemitterade aktierna motsvarar ett värde om cirka 7,7 miljoner SEK (dvs. 10,50 SEK per aktie, en premie om 24 % jämfört VWAP dagen inför avtalsdagen). Säljaren av GA har erlagt full betalning för de tecknade och tilldelade aktierna i form av aktier i GA. Bayns aktiekapital kommer i samband med emissionen att ökas med cirka 161 000 SEK. Resterande del av den fasta köpeskillingen om cirka 2,8 miljoner SEK ska erläggas av Bayn senast den 28 december 2021.

Samtliga övriga villkor för transaktionens genomförande har uppfyllts och Bayn har därmed tillträtt aktierna i GA. En tilläggsköpeskilling baserad på vissa nyckeltal i GA kommer att erläggas under 2021 och 2022. Tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till cirka 4,9 miljoner SEK.

Bolagen har prognostiserade nettointäkter och justerad EBITDA för 2021 om ca 297 miljoner SEK respektive ca 18,7 miljoner SEK.

Förvärven finansieras med befintlig kassa och emitterade aktier i Bayn. Bolagen kommer att konsolideras som dotterbolag i Bayn-koncernen från och med den 28 december 2020 i den finansiella rapporteringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Simon Petrén, Vice VD, Bayn Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: simon.petren@bayngroup.com

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Bayn Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Bayn Group

Bayn Group is a Swedish foodtech group, supplying cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar-and calorie reduced products.

For more information www.bayngroup.com
Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN
FNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se