Nyemissionens ankarinvesterare är Håkan Roos via Roosgruppen AB med ca 60 miljoner kronor och Handelsbankens Fonder med ca 22 miljoner kronor och där resterande ca 15 miljoner kronor tecknas av ett strategiskt investerarkonsortium.

Roosgruppen har en bred portfölj med flertal industri-tekniska investeringar där de är med som aktiv partner och bidrar med företagsutvecklingen. I och med investeringen blir de bolagets näst störste aktieägare och kommer även att ingå ett lockup-åtagande om 12 månader för de aktier som erhålls i emissionen samt tillträda som officiell rådgivare till Bayn-gruppen.

”Håkan är en erfaren entreprenör och investerare som har varit med och stöttat bolaget under en längre tid. Han delar vår vision och syn på de möjligheter som finns inom foodtech och att växa Bayn till en ledande grupp för socker- och kalorireducerade livsmedel. Handelsbankens fonder har även en gedigen bakgrund och erfarenhet av att investera i och supportera andra M&A-bolag med liknande affärsmodeller som vår grupp. Det känns mycket roligt att få in så pass kompetenta och starka ägare i bolaget.” – Peter Werme, Ordförande Bayn Europe AB

Genom emissionen kommer Bolaget att tillföras 97,5 miljoner kronor före transaktionskostnader om cirka 35 tusen kronor. Teckningskursen har fastställts till 6,50 kronor per aktie, vilket var den genomsnittliga volymvägda aktiekursen under tvåveckorsperioden 28 juli till 11 augusti 2020.

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkra finansieringen för kommande förvärv och den löpande verksamheten på ett kostnads och tidseffektivt sätt. Styrelsens bedömning är att den riktade emissionen genomförts på fördelaktiga villkor och på kort tid samt till en lägre kostnad än om erbjudandet hade riktats till samtliga ägare. Sammantaget gör Styrelsen bedömningen att emissionen är till gagn för samtliga aktieägare.

Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 13,3 procent i förhållande till det totala antalet aktier efter emissionen. Emissionen medför att antalet aktier i Bayn Europe ökar med cirka 15 000 000 aktier till totalt 112 733 439 antal aktier. Smärre korrigeringar av ovanstående kan komma att ske i samband med emissionens registrering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Simon Petrén, vice VD Bayn Europe AB (publ)
Tel: +46709999455

Email: simon.petren@bayneurope.com

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl. 13.30 CET

Bayn Europe is a Swedish food-tech group, supplying cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar- and calorie reduced products. For more information www.bayneurope.com

Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN
FNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail:
info@fnca.se

Bilagor