Nyemissionen har tecknats av en långsiktig investerare och informell rådgivare till bolaget, Jörgen Larsson. Som VD för Stillfront har Jörgen en gedigen kompetens inom företagsutveckling och stor erfarenhet från att framgångsrikt växa bolag genom M&A, vilket är i linje med Bayns uttalade M&A-strategi.

”Jörgen är en mycket duktig och erfaren affärsman. Under åren med Pändy har han varit ett bra bollplank och rådgivare för strategiska beslut. Med sin ökade position i Bayn-gruppen finns det goda möjligheter till ett ännu tätare samarbete framåt. Det känns roligt att han tror på vår vision om att förändra sockerindustrin.” – Simon Petrén, VD Pändy Foods AB

”Bayn-gruppen är väl positionerade i en mycket intressant marknad som växer kraftigt och bidrar till något gott. Precis som spelbranschen såg ut för några år sedan finns det stora möjligheter att nyttja den fragmenterade strukturen genom lönsamma M&A affärer, samtidigt som den organiska tillväxten drivs av en stark bakomliggande makro-trend” – Jörgen Larsson, VD Stillfront Group AB

Genom nyemissionen kommer Bolaget att tillföras drygt 2.5 miljoner kronor före transaktionskostnader om cirka 15 TSEK. Teckningskursen har fastställts till 1.465 kronor per aktie, baserat på det genomsnittliga volymvägda marknadspriset 2020-04-14 och med tio procent rabatt.

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkra finansieringen för den löpande verksamheten på ett fördelaktigt sätt. Styrelsens bedömning är att den riktade emissionen genomförts på fördelaktiga villkor, på kort tid samt till en lägre kostnad än om erbjudandet hade riktats till samtliga ägare. Sammantaget gör Styrelsen bedömningen att emissionen är till gagn för samtliga aktieägare.

Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 1.99 procent i förhållande till det totala antalet aktier efter emissionen. Emissionen medför att antalet aktier i Bayn Europe ökar med cirka 83 955 629 aktier till totalt 85 662 115 aktier och aktiekapitalet ökar med cirka 375 376 kronor till totalt cirka 18 845 614 kronor. Smärre korrigeringar av ovanstående kan komma att ske i samband med emissionens registrering.

Nyemissionen genomförs mot bakgrund av den senaste tidens positiva affärsutveckling och mot bakgrund av den förväntade vidare positiva utvecklingen av omsättningen.

Bilagor