Styrelsen i Bayn Europe AB (Publ) har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 3 oktober 2018, beslutat om en riktad kontant nyemission om ca 4 470 000 nya aktier i Bolaget till en begränsad krets institutionella och privata investerare. Teckningskursen uppgick till 1,10 kronor per aktie.

Nyemissionen har tecknats av långsiktiga investerare, bl.a. IKC Fonder med 1,1 MSEK och Tellus Fonder med 0,1 MSEK. Resterande belopp har tecknats av Kudu AB, Capmate AB, Feat Invest AB, TJ Junior AB, Familjen Jungkvist och Kjell Andersson.

Genom nyemissionen kommer Bolaget att tillföras drygt 4,9 miljoner kronor före transaktionskostnader om cirka 140 TSEK. Teckningskursen har fastställts till 1,10 kronor per aktie, vilket motsvarar ett pris i paritet med den genomsnittliga stängningskursen de 30 senaste handelsdagarna.

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkra finansieringen för den löpande verksamheten på ett fördelaktigt sätt. Styrelsens bedömning är att den riktade emissionen genomförts på fördelaktiga villkor, på kort tid samt till en lägre kostnad än om erbjudandet hade riktats till samtliga ägare. Sammantaget gör Styrelsen bedömningen att emissionen är till gagn för samtliga aktieägare.

Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 14,7 procent i förhållande till det totala antalet aktier efter emissionen. Emissionen medför att antalet aktier i Bayn Europe ökar med cirka 4 470 000 aktier till totalt 30 329 964 aktier och aktiekapitalet ökar med cirka 983 400 kronor till totalt cirka 6 672 592 kronor. Smärre korrigeringar av ovanstående kan komma att ske i samband med emissionens registrering.

Nyemissionen genomförs mot bakgrund av den senaste tidens positiva affärsutveckling och mot bakgrund av den förväntade vidare positiva utvecklingen av omsättningen.

Styrelsen beslutade i samband med transaktionen att de kommer att kalla till en extra bolagsstämma och föreslå stämman att besluta om att ge ut gratis teckningsoptioner till aktieägarna. Det därigenom resulterande teckningsbeloppet antas ligga i paritet med dagens teckningsbelopp. Syftet är att ge samtliga aktieägare möjlighet att teckna aktier till motsvarande villkor som i den riktade emissionen. Separat kallelse samt övriga villkor kommer att utkomma inom kort.

För vidare upplysningar:

Patrik Edström, VD Bayn Europe AB, pe@bayn.se.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, 08- 503 01 550, e-mail CA@mangold.se

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 18.00 CET.

Bilagor