Bayn Group AB (publ) (”Bolaget” eller “Bayn Group”) har beslutat att emittera seniora säkerställda företagsobligationer om 100 000 000 kronor (”Obligationerna” eller ”Obligationsemissionen”) under ett ramverk om 500 000 000 kronor med slutligt förfall i januari 2024. Nettolikviden från Obligationsemissionen kommer att utöka Bolagets finansiella beredskap och användas för att finansiera framtida förvärv och allmänna bolagsändamål.

Obligationsemissionen var väl mottagen av välrenommerade Nordiska institutionella och privata investerare och var kraftigt övertecknad. Obligationerna löper med en fast kupong om 9,5 procent och förväntad likviddag är den 5 januari 2021. Obligationerna är säkerställda genom pant i aktier i nuvarande och framtida materiella dotterbolag och vissa koncerninterna lån. Bolaget avser att notera Obligationerna på Nasdaq First North Bond Market.

“Vi mycket nöjda med att ha säkerställt ny skuldfinansiering på kapitalmarknaden som markerar ytterligare milstolpe i vår strategiska resa. Bayn Group har en M&A-driven tillväxtstrategi och obligationslånet ger oss en flexibel finansieringslösning som möjliggör oss att accelerera vår förvärvsagenda och snabbt agera på nya potentiella förvärvskandidater” Simon Petrén, Vice VD.

Carnegie Investment Bank agerade Sole Bookrunner och Gernandt & Danielsson KB legal rådgivare i förhållande till Obligationsemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Simon Petrén, Vice VD, Bayn Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: simon.petren@bayngroup.com

Denna information är sådan som Bayn Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Bayn Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Bayn Group:

Bayn Group is a Swedish foodtech group, supplying cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar-and calorie reduced products.

For more information www.bayngroup.com

Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN

FNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se