Styrelsen i Bayn har antagit följande finansiella mål på medellång sikt (2025):

Nettoomsättning – 8 miljarder kronor
Bolaget strävar efter att ha en kraftig omsättningsökning kommande år, vilken drivs av organisk tillväxt i kombination med förvärv. Bolagets ambition är att ha en genomsnittlig organisk tillväxt på minst 10 procent per år samt nå en nettoomsättning på 8 miljarder kronor proforma.

Lönsamhet – 10 procent justerad EBITDA-marginal
Bolaget målsättning är att uppnå en justerad EBITDA-marginal på 10 procent proforma.

Kapitalstruktur – Nettoskuld över justerad EBITDA <2,5
Nettoskuld i förhållande till RTM (rullande tolv månader) justerad EBITDA ska inte överstiga 2,5 gånger. Bolaget kan dock, under särskilda omständigheter, välja att överstiga denna nivå under kortare perioder i samband med förvärv.

Utdelningspolicy
Styrelsen har antagit en utdelningspolicy som fastställer att överskottet delas ut till aktieägarna när det fria kassaflödet överstiger tillgängliga investeringar i lönsam tillväxt. Utdelning till aktieägarna förutsätter att kapitalstrukturmålet är uppfyllt.

– Inför namnbytet kommunicerar vi nu den bredare bilden av hur vi vill positionera Humble Group som ett modernt FMCG-bolag med tydligt fokus på lönsam tillväxt. Vi ska bli ett ledande och attraktivt hem för entreprenörer som delar våra kärnvärden och driver FMCG-bolag som främjar långsiktighet, med förbättrad mänsklig hälsa, hållbarhet för planeten samt förändring och utveckling av den befintliga industrin. Koncernens värdegrund har ett tydligt verksamhetsfokus på segmenten foodtech, eco- och sustainability, vegan och även andra nya potentiella snabbväxande kategorier. Styrelsen och ledningen har uppdaterat vår strategiska inriktning i processen med att stärka Bolagets position som ett framtidsbolag, där vi nu kommunicerar uppdaterade finansiella mål på medellång sikt. Under 2020, första året med vår förvärvsstrategi som tillväxtinstrument, har vi uppmärksammat att tajmingen för satsningen är mycket bra, där vi fått in flera fantastiska bolag och ser många nya potentiella förvärv som passar in i den grupp vi bygger. Det är även glädjande att vi har en stor ökning i antal inkommande förfrågningar från bolag som vill bli en del av gruppen, något vi tror kommer fortsätta i takt med att vi blir större. I marknaden finns det ett stort uppdämt behov för den här typen av grupp som fokuserar på mindre bolag som har en hög tillväxt inom nya delar av FMCG-industrin. Bolagen som vi förvärvar har en stark organisk tillväxt och i kombination med fortsatt hög frekvens av nya förvärv till attraktiva villkor är jag övertygad om att vi kommer kunna leverera på våra finansiella mål.” säger Simon Petrén, VD Bayn Group AB

Humble Group rebranding

Humble Group är en ung och dynamisk FMCG-koncern som levererar produkter som är bra både för mänskligheten och planeten. Gruppen består av åtta separata men samarbetande enheter som verkar inom snabbväxande segment såsom sockerreduktion, funktionell mat samt hållbar skönhet och hälsa. Företaget är noterat på NASDAQ First North och i förslaget kommer tickern att ändras till HUMBLE.

En investering i Humble Group ger en diversifierad exponering mot en av världens största industrier. Marknaden för snabbrörliga konsumentvaror håller på att transformeras och många nya varumärken och produkter växer fram i framväxande segment så som funktionellt, hållbart och veganskt.

VisionTillhandahålla de bästa moderna FMCG-produkterna i världen.

Kärnvärden
Hälsa
Minska risken för fetma, diabetes och andra potentiella sjukdomar baserat på konsumtion och näring från mat och dryck.

Hållbarhet
Fokusera på att säkerställa ett hållbart FMCG och livsmedelsystem som på ett ekologiskt och hållbart sätt motverkar klimatförändringar och minimerar avfall, platskonsumtion och koldioxidutsläpp.

Innovation
Utmana, förnya och utveckla FMCG-industrin genom att erbjuda de bästa moderna FMCG-produkterna i världen.

Entreprenörskap
Av entreprenörer för entreprenörer. Humble Group erbjuder en plattform och en miljö där entreprenörer kan fortsätta att växa sina företag samtidigt som innovation främjas.

ESG och Green Equity
Gruppen har ett tydligt ESG och Green Equity-fokus, med en dedikerad hållbarhetsfunktion i ledningen. I stiftelsen ”Humble Smile Foundation” som Humble Group är initiativtagare till, kommer gruppens egna varumärken framgent donera 1 % av omsättningen årligen och gå under initiativet ”1 % for smiles”.

Segment
Gruppen består av de fyra segmenten ”Brands”, ”Distribution”, ”Manufacturing” och ”Ingredients and R&D”. De olika segmenten är vertikala pelare för nya bolag och förvärv som växer i koncernen, där gemensamma synergier återfinns i form av centrala funktioner som anpassas för respektive affärsmodell och verksamhetsnatur.

Med en decentraliserad styrning och lokal kultur för respektive bolag, erbjuder den nya strukturen en effektiv plattform för fortsatta förvärv och snabb realisering av synergieffekter mellan bolagen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Bayn Group AB (publ)
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: 
simon.petren@bayngroup.com

Denna information är sådan som Bayn Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Bayn Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Bayn
Bayn Group is a Swedish food-tech group, supplying cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar- and calorie reduced products. For more information www.bayngroup.com

Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN
FNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.
 

Bilagor