Bayn har idag tillträtt 51 procent av aktiekapitalet och gemensamt bestämmande och kontroll över bolaget genom aktieägande och ett aktieägaravtal med den andra aktieägaren. Av den tidigare kommunicerade köpeskillingen (se tidigare pressmeddelande 3 september 2020) om totalt 41 076 290 kronor för aktierna i Amerpharma har Bayn istället erlagt 37 617 496 kronor kontant till säljaren, efter justeringar för att vara på kassa och skuldfri basis. Samtliga övriga villkor för transaktionens genomförande har uppfyllts av säljaren och Bayn.

“Förvärvet av Amerpharma är ytterligare en pusselbit för Bayn i att bli en ledande helhetsleverantör av socker- och kalorireducerade livsmedel. Affären passar utmärkt strategiskt för Bayn, där vi har som mål att förvärva starka bolag med hög organisk tillväxt och betydande synergieffekter för Bayn-koncernen. Mariusz och hans team är fantastiska entreprenörer och har under de senaste åren lyckats expandera verksamheten och öka omsättningen med över 50 procent per år, med ökad lönsamhet. Tillsammans får vi tillgång till ett väldigt attraktivt affärsnätverk, där Amerpharma redan har många kunder som är passande målgrupper för Bayns produkt EUREBA. Vi ser många synergieffekter med förvärvet och kommer omgående initiera nya produktutvecklingsprojekt samt effektivisera värdekedjan och skalbarhet i inköpsprocesser för ökad lönsamhet. Det är med stor glädje vi välkomnar Mariusz och hans team till Bayn.” säger Simon Petrén, Vice VD och M&A Manager Bayn Group AB.

Förvärvet finansieras med befintlig kassa och Bayn kommer att konsolidera Amerpharma med 51 procent från och med den 1 december 2020 i den finansiella rapporteringen. I tidigare kommunikation och illustrativ pro-forma har bolaget redovisat Amerpharma som ett dotterbolag. Justerat för den kvarvarande minoritetsaktieägaren och den nu valda redovisningsmetoden korrigeras de konsoliderade intäkterna och kostnaderna till 51 procent, med oförändrat rörelseresultat. Se uppdaterad proforma efter closing och med den nu valda redovisningsmetoden nedan.

PROFORMA Q3 (fg. år) TSEK
Totala intäkter 87 178 (1 852)
Nettoomsättning 83 724 (1 459)
EBITDA -798 (-4 004)
Justerad EBITDA -119 (-4 004)

PROFORMA NIO MÅNADER (fg. år) TSEK
Totala intäkter 255 166 (5 686)
Nettoomsättning 246 400 (4 641)
EBITDA 848 (-8 810)
Justerad EBITDA 5 382 (-8 810)

Den sammanslagna koncernen kommer att fortsätta optimera och vidareutveckla de teknologiska funktionerna i tillverkningen för att lansera ytterligare produkter till marknaden. Bayn förväntar sig att förvärvet kommer att resultera i ett antal potentiella synergier och ökade tillväxtmöjligheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, IR and M&A Bayn Group AB (publ)
Tel: +46709999455

Email: simon.petren@bayngroup.com

Om Bayn
Bayn Group is a Swedish foodtech group, supplying cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar- and calorie reduced products. For more information www.bayngroup.com

Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN
FNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Viktig information
Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bayn anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bayns kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.