Bayn har idag tillträtt aktierna i Koppers. Av köpeskillingen om totalt 847 000 USD för aktierna i Koppers har Bayn erlagt 367 000 USD kontant till säljaren. Resterande 480 000 USD av köpeskillingen ska betalas i två trancher under kommande 10 månader. Förvärvet finansieras med befintlig kassa och kommer att konsolideras i Bayns finansiella rapportering från den 1 oktober 2020.

“Förvärvet av Koppers är ett naturligt steg för oss i processen att få kontroll över hela värdekedjan och säkerställa att vi ligger i framkant med vår produktutveckling. Nu har vi även möjlighet att investera i en produktionsnära tillverkningsanläggning för EUREBA® där vi effektivt kan testa nya lösningar i storskalig produktion. Affären är den första produktionsanläggningen som vi förvärvar och är mycket viktig av strategisk natur då vi framgent kommer att kunna leverera och producera för de bolag som hör av sig till oss och vill köpa färdiga produkter. Vi ser även många tydliga synergieffekter med t.ex. betydligt lägre priser för produktion av det Tweek-godis som redan tillverkas där. Det blir en välkommen marginalförstärkare som innebär att vi kan investera ännu mer i tillväxt och passar utmärkt in i den förvärvs-agenda vi har för koncernen framåt” sa Simon Petrén, Vice VD och M&A Manager Bayn Group AB i samband med att aktieöverlåtelseavtalet ingicks.

Den sammanslagna koncernen kommer att fortsätta optimera och vidareutveckla de teknologiska funktionerna i tillverkningen för att lansera ytterligare produkter till marknaden. Bayn förväntar sig att förvärvet kommer att resultera i ett antal potentiella synergier och ökade tillväxtmöjligheter.

Bilagor