TRANSAKTIONEN I KORTHET

· Transaktionen omfattar 100 procent av aktierna i Golden Athlete AB (”Aktierna”)
· Bolaget förvärvas till ett Enterprise Value om 7 950 877 SEK och den fasta köpeskillingen uppgår till 13 000 000 SEK (”Köpeskillingen”).
· Tilläggsköpeskillingarna baseras på bland annat vissa nyckeltal i Bolaget och kan komma att erläggas under 2021 och 2022. Tilläggsköpeskillingarna kan maximalt uppgå till 4 943 750 SEK.
· Av Köpeskillingen ska 7 683 650 erläggas i form av vederlagsaktier, vilka ska emitteras till en kurs motsvarande det lägre av 10,50 SEK per Bayn-aktie (dvs. en premie om ca 24 procent jämfört med gårdagens VWAP) och det volymviktade genomsnittliga priset för Bayn-aktien under sju dagar inför tilldelningen av aktierna. Resterande del av Köpeskillingen erläggs i form av kontanter.
· Bolagets grundare, Tomas Perérs, har åtagit sig att arbeta kvar i Bolaget och fortsätta utveckla verksamheten under minst tre år.
· Säljaren har ingått ett s.k. lock up-åtagande som innebär att Säljaren inte ska sälja eller på annat sätt överlåta vederlagsaktierna under 12 månader.
· Bolaget har ett stort utbud av kalorisnåla såser och dressingar som säljs och marknadsförs i Sverige under varumärket Slender Chef (www.goldenathlete.com) och har även distributionsrättigheterna för flera internationella varumärken som Quest Nutrition, Nanosupps, Oatein och Battlebites (www.strivenutrition.se)
· Konsoliderat kommer Golden Athlete att tillföra Bayn-gruppen en omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet för Bayn-koncernen på konsoliderad EBITDA-nivå.
· Golden Athlete har prognostiserade nettointäkter och justerad EBITDA för 2021 om ca 16 miljoner SEK respektive ca 3,7 miljoner SEK.
· Baserat på årets estimerade EBITDA förvärvas Bolaget till en EV/EBITDA-multipel på ca 3,14 exklusive tilläggsköpeskillingen.
· Bayn förväntar sig att förvärvet kommer att resultera i ett antal synergier med kraftigt förbättrad bruttomarginal samt ökade tillväxtmöjligheter inom 12 månader från Transaktionens genomförande.
· Bayn har en portfölj av verksamheter som utvecklar, säljer och marknadsför sockerreducerade livsmedel. Förvärvet erbjuder betydande synergieffekter för Bayn-koncernen och genom Transaktionen förväntas Bayn få en stärkt marknadsposition inom segmentet.
 · Transaktionen är i linje med Bayns kommunicerade strategi att aktivt identifiera, utvärdera och förvärva intressanta foodtech-bolag.

“Det känns otroligt spännande att förvärva ytterligare ett bolag som är ledande i sitt foodtech-segment. Tomas är en otroligt duktig entreprenör med över 12 års erfarenhet i branschen. Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer skapa mycket värde för hela Bayn-koncernen genom att ta del av hans erfarenhet, nätverk och kunskap, både operativt och med introduktion till flera nya intressanta M&A-objekt. I och med att Golden Athlete blir en del av Bayn äger vi hela värdekedjan till butik och kommer direkt att kunna realisera flera betydande synergieffekter. Några av de större synergieffekterna framöver blir att vi breddar sortimentet för varumärket Slender Chef och samtidigt kan förbättra bruttomarginalen markant genom att börja tillverka i våra egna anläggningar. Det är med stor glädjeledningen välkomnar Tomas och hans team till gruppen. Vi har en spännande tid framför oss där ser goda möjligheter att fortsätta vår tillväxtresa genom fler förvärv och stark organisk tillväxt framöver.” säger Simon Petrén, Vice VD Bayn Group AB.

”Förvärvet av Golden Athlete innebär att vi får ett attraktivt produktutbud som vänder sig till den träningsmedvetna kundkretsen. Tillsammans med våra övriga koncernbolag kommer vi att kunna dra stor nytta av Tomas gedigna kunskap om den snabbväxande marknaden. Vi tror att Golden Athlete kommer få rejäl utväxling genom att ingå i Bayn Group, med alla synergier i allt från utveckling och försäljning till distribution.” säger Patrik Edström, VD Bayn Group AB.

“Jag har följt Bayns utveckling en längre tid och under hösten har vi haft en nära dialog om möjligheterna som finns tillsammans. Med den strukturella plattformen som erbjuds kommer vi kunna lyfta Slender Chef till nästa nivå med förbättrade marginaler och nya produkter. Bayn har en bevisad strategi och modell som påminner om ett tidigt skede av andra framgångssagor likt Embracer och Stillfront. Det känns väldigt spännande att vara med på resan och med min bakgrund och nätverk från industrin är jag övertygad om att vi kommer kunna kapitalisera på den fragmenterade marknaden som finns och fortsätta förvärva lönsamma och snabbväxande bolag” säger Tomas Perérs, VD och medgrundare av Golden Athlete AB

BAKGRUND OCH MOTIV

Bayn, en foodtech-koncern inom sockerreducerade livsmedel, har tecknat ett bindande avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Golden Athlete (www.goldenathlete.com). Golden Athlete är en ledande aktör för kalorifria- och sockerreducera med sitt eget varumärke Slender Chef. I portföljen har Bolaget även distributionsrättigheterna för flera internationella varumärken som Quest Nutrition, Nanosupps, Oatein och Battlebites.

Förvärvet av Golden Athlete stärker Bayns marknadsposition inom kalori- och sockerreducerade livsmedel. Såväl Bayn som Golden Athlete är verksamma inom en kraftigt växande nisch och genom förvärvet får Bayn-gruppen tillgång till flera nya segment där EUREBA kan användas vid tillverkning av produkter. Kombinationen av Bayns dotterbolag och Green Sales kundnätverk innebär betydande möjligheter och synergieffekter genom korsförsäljning och stärkta marknadskanaler.

Grundaren av Golden Athlete, Tomas Perérs, har åtagit sig att fortsätta verka operativt i Bolaget under minst tre år och att inte sälja eller på annat sätt överlåta vederlagsaktierna som de erhåller i samband med Transaktionen under 12 månader.

Tomas har en gedigen kunskap och stort nätverk med över 12 år inom functional food-industrin. Han har tidigare varit med och grundat Sveriges största grossist inom sportnutrition, Be Good, och har sedan 2014 drivit Golden Athlete som VD.

RESULTAT OCH SYNERGIER

Golden Athlete har prognostiserade nettointäkter och justerad EBITDA för 2021 om ca 16 miljoner kronor respektive ca 3,7 miljoner kronor.

Bayn kommer att redovisa Golden Athlete som ett dotterbolag till Bayn. Transaktionens genomförande innebär en omsättningsökning och förbättrad lönsamhet för Bayn på konsoliderad EBITDA-nivå.

Den sammanslagna koncernen kommer att fortsätta optimera och vidareutveckla Bolagets varumärken för att lansera ytterligare produkter till marknaden. Bayn förväntar sig att förvärvet kommer att resultera i ett antal synergier med kraftigt förbättrad bruttomarginal samt ökade tillväxtmöjligheter inom 12 månader från Transaktionens genomförande.

KÖPESKILLING

Bolaget förvärvas till ett Enterprise Value om 7 950 877 SEK och av den fasta köpeskilling om 13 000 000 SEK ska 7 683 650 SEK emitteras till en kurs motsvarande det lägre av 10,50 SEK per Bayn-aktie (dvs. en premie om ca 24 procent jämfört med gårdagens VWAP) och det volymviktade genomsnittliga priset för Bayn-aktien under sju dagar inför tilldelningen av aktierna. Resterande del av Köpeskillingen erläggs i form av kontanter. En tilläggsköpeskilling baserad på vissa nyckeltal kommer att erläggas och tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till 4 943 750 SEK. Baserat på årets estimerade EBITDA förvärvas Bolaget till en EV/EBITDA-multipel på ca 3,14 exklusive tilläggsköpeskillingen

Transaktionen förväntas genomföras inom ca 60 dagar.

FINANSIERING

Förvärvet finansieras genom emittering av vederlagsaktier och bolagets befintliga kassa.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, vice VD Bayn Group AB
Tel: +46709999455
Email: simon.petren@bayneurope.com

Denna information är sådan information som Bayn Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2020 kl. 14.20 CET.

Om Bayn

Bayn Group is a Swedish food-tech group, supplying cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar- and calorie reduced products. For more information www.bayneurope.com

Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN
FNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bayn anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bayns kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.