TRANSAKTIONEN I KORTHET

· Transaktionen omfattar 100 procent av aktierna i Green Sales Distributions AB (”Aktierna”)
· Transaktionen omfattar även rättigheterna till det ekologiska godisvarumärket EC-GO
· Bolaget förvärvas till ett Enterprise Value om 37 000 000 SEK och den fasta köpeskillingen uppgår till 50 000 000 SEK (”Köpeskillingen”).
· En tilläggsköpeskilling baserad på vissa nyckeltal i Bolaget kommer att erläggas under 2021. Tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till 24 500 000 SEK.

· Baserat på förra årets resultat förvärvas Bolaget till en EV/EBITDA-multipel på ca 4,27 exklusive tilläggsköpeskillingen
· Av Köpeskillingen ska hälften erläggas i form av vederlagsaktier, vilka ska emitteras till en kurs motsvarande det lägre av 10,50 SEK per Bayn-aktie (dvs. en premie om ca 32 procent jämfört med gårdagens VWAP) eller det volymviktade genomsnittliga priset för Bayn-aktien under sju dagar inför tilldelningen av aktierna. Resterande del av Köpeskillingen erläggs i form av kontanter.
· Tillträde av Aktierna förväntas ske inom ca 60 dagar.
· Bolagets grundare, Krister Green och Magnus Hallin, har åtagit sig att arbeta kvar i Bolaget och fortsätta att utveckla verksamheten under minst fem år.
· Grundarna kommer att erhålla cirka 1 619 048 av vederlagsaktierna och har ingått ett s.k. lock up-åtagande som innebär att de inte ska sälja eller på annat sätt överlåta vederlagsaktierna under 24 månader.
· Konsoliderat kommer Green Sales att tillföra Bayn-gruppen en betydande omsättningstillväxt och att medföra kraftigt förbättrad lönsamhet för Bayn-koncernen på konsoliderad EBITDA-nivå.
· Green Sales har prognostiserade nettointäkter och justerad EBITDA för 2021 om ca 281 miljoner SEK respektive ca 15 miljoner SEK.
· Green Sales prognosticeras ha en fortsatt stark utveckling och Bolaget har historiskt haft en jämn och hög försäljning- och lönsamhetstillväxt under de senaste fem åren.
· Bolaget har flera ledande funktionella varumärken som säljs och marknadsförs på de nordiska marknaderna; veganskt godis Green Star (www.veganchoklad.se), sockerfritt godis De Bron, laktosfritt godis Green Star och ekologiskt godis EC-GO (www.ecgo.se).
· Bayn har en portfölj av verksamheter som utvecklar, säljer och marknadsför sockerreducerade livsmedel. Förvärvet erbjuder betydande synergieffekter för Bayn-koncernen och genom Transaktionen förväntas Bayn få en stärkt marknadsposition inom segmentet.
· Transaktionen är i linje med Bayns kommunicerade strategi att aktivt identifiera, utvärdera och förvärva foodtech-bolag som uppvisar hög potential för tillväxt.

“Genom det planerade förvärvet av Green Sales får vi in flera spännande varumärken som stärker vår position i hälsohyllan och gör oss till en ledande aktör inom segmentet. Transaktionen innebär även att vi är med och driver utvecklingen och expansionen av kategorin i sin helhet. Affären passar utmärkt in i strategin och Bolaget har en bevisad förmåga att leverera starka kassaflöden, omsättning och lönsamhet under tillväxt. Magnus och Krister är två erkända och mycket duktiga entreprenörer inom FMCG-branschen, med en gedigen erfarenhet av godisindustrin som är koncernens största socker-reducerade kategori. De har ett stort nätverk med ett hundratal tillverkare och tillsammans med Green Sales egna varumärken finns det stor potential för ytterligare teknologiutveckling, etablering och integration av Bayns EUREBA. Det är med stor glädje vi i ledningen och styrelsen ser fram emot att välkomna Krister, Magnus och Green Sales-teamet till Bayn Group.” säger Simon Petrén, Vice VD Bayn Group AB.

”Förvärvet kommer att innebära många operativa synergieffekter och vi kommer omgående efter Transaktionens genomförande att initiera nya produktutvecklingsprojekt och dra nytta av Bolagets optimerade logistikapparat samt effektivisera koncernens inköpsprocess. Bolaget drivs med en entreprenöriell ansats och har en strategisk matchning som är helt rätt för Bayn och våra framtidsplaner för tillväxt. Dels utvecklar vi vår nordiska enhet och dels kan vi realisera synergier med Amerpharma. Transaktionen innebär ett stort kliv för Bayn-gruppen i att skapa rätt förutsättningar för kraftig tillväxt under nästa år.” säger Patrik Edström, VD Bayn Group AB

“Det känns otroligt roligt och spännande att bli en del av Bayn och tillsammans ta Green Sales till nästa nivå.  Bolaget har haft en stark utveckling med hög organiskt tillväxt och lönsamhet under de senaste åren och nu är det är dags att ta nästa kliv. Bayn-gruppen erbjuder en mycket attraktiv teknologi- och värdekedjeplattform och vi har redan under DD-processen identifierat många mycket intressanta synergieffekter, där vi direkt ser potential att öka lönsamheten för både Green Sales och Bayn markant.” säger Krister Green, VD och medgrundare av Green Sales Distributions AB

”Vi har fått en väldigt bra bild av Bayns team och management. Koncernen har en spännande vision och genomgår en tillväxtresa som passar väl in i vår långsiktiga målsättning med att etablera Green Sales som en ledande leverantör och distributör för eko- och Lifestyle produkter inom FMCG. Tillsammans har vi utvecklat en gedigen plan för hur vi snabbt ska få effekt från många av de möjligheter som uppenbarar sig genom att vi nu blir ett bolag. Det är med stor tillförsikt som vi tar steget in i Bayn Group.” säger Magnus Hallin, vice VD och medgrundare Green Sales Distributions AB

BAKGRUND OCH MOTIV

Bayn, en foodtech-koncern inom sockerreducerade livsmedel, har tecknat ett bindande avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Green Sales (www.greensales.com), för ett Enterprise Value om 37 000 000 SEK. Green Sales är en ledande leverantör av eko- och lifestyle-produkter i FMCG. Bolaget har flera väletablerade och ledande varumärken inom funktionellt godis inom veganskt, sockerfritt och laktosfritt, under varumärkena Green Star och DeBron. Transaktionen innefattar även rättigheterna det ekologiska godisvarumärket EC-GO. I sitt nätverk har man tillgång till ett stort antal tillverkare, leverantörer och kunder som är potentiella objekt för integration av EUREBA och fortsatta M&A-aktiviteter i Bayn. Bolaget har en gedigen kompetens inom produktutveckling och innovation och har framgångsrikt växt verksamheten med en stabil ökning av omsättning och lönsamhet under de senaste 5 åren.

Grundarna av Green Sales, Krister Green och Magnus Hallin, har åtagit sig att fortsätta verka operativt i Bolaget under minst fem år och att inte sälja eller på annat sätt överlåta vederlagsaktierna som de erhåller i samband med Transaktionen under 24 månader.

Krister Green har en lång historik med försäljning av olika varumärken och produkter inom FMCG. Han var en av pionjärerna med lansering av laktosfritt av Valio i Sverige och har även varit på ICA, Mars, Carlshamns mejeri samt försäljningschef för AGAIN med 130 säljare och internationella godisvarumärken som Kinder, Bassets m.fl. 2003 grundade han Green Sales och har drivit bolaget som VD, med fokus på försäljning, marknadsföring och innovation.

Magnus Hallin har en gedigen bakgrund inom livsmedelsindustrin. Han har bl.a varit med och byggt upp Karamellkungen och tog över som VD i bolaget, för att sedan vara med och sälja bolaget till Fazer och fortsätta som VD för den svenska verksamheten. Han har även varit med och startat upp Nutisals fabrik som senare såldes till Cloetta samt Mixmaster trading. Magnus är även medgrundare av nötkedjan Tasty House/Pistachia och har ett brett kontaktnät av livsmedelstillverkare ute i Europa efter 35 år inom konfektyrindustrin. Några år efter att Green Sales bildades slog Magnus och Krister ihop sina verksamheter och har gemensamt drivit Bolaget sedan dess, där han är Inköpsdirektör med fokus på inköp, produktutveckling/innovation, leverantörer och logistik.

Förvärvet av Green Sales stärker Bayns marknadsposition inom kalori- och sockerreducerade livsmedel. Såväl Bayn som Green Sales är verksamma inom en kraftigt växande nisch och genom förvärvet får Bayn-gruppen tillgång till flera nya segment där EUREBA kan användas vid tillverkning av produkter. Kombinationen av Bayns dotterbolag och Green Sales kundnätverk innebär betydande möjligheter och synergieffekter genom korsförsäljning och stärkta marknadskanaler.
RESULTAT OCH SYNERGIER

Green Sales har prognostiserade nettointäkter och justerad EBIDAT för 2021 om ca 281 miljoner kronor respektive ca 15 miljoner kronor.

Bayn kommer att redovisa Green Sales som ett dotterbolag till Bayn. Transaktionens genomförande innebär en hög omsättningsökning om ca 200 procent för Bayn och kraftigt förbättrad lönsamhet för koncernen på konsoliderad EBITDA-nivå.

Den sammanslagna koncernen kommer att fortsätta optimera och vidareutveckla de teknologiska funktionerna i tillverkningen för att lansera ytterligare produkter till marknaden. Bayn förväntar sig att förvärvet kommer att resultera i ett antal synergier och ökade tillväxtmöjligheter direkt efter att Transaktionen fullbordats.

KÖPESKILLING

Bolaget förvärvas till ett fast Enterprise Value om 37 000 000 SEK och av den fasta köpeskillingen om 50 000 000 SEK ska hälften erläggas i form av nyemitterade vederlagsaktier och resterande del i kontanter. Aktierna ska emitteras till en kurs motsvarande det lägre av 10,50 SEK per Bayn-aktie (dvs. en premie motsvarande 32 procent jämfört med gårdagens VWAP) eller det volymviktade genomsnittliga priset för Bayn-aktien under sju dagar inför tilldelningen av aktierna. En tilläggsköpeskilling baserad på vissa nyckeltal kommer att erläggas och tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till 24 500 000 SEK. Baserat på förra årets resultat förvärvas Bolaget till en EV/EBITDA-multipel på ca 4,27 exklusive tilläggsköpeskillingen

Transaktionen förväntas genomföras inom ca 60 dagar.

FINANSIERING

Förvärvet finansieras genom emittering av vederlagsaktier och bolagets befintliga kassa.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, vice VD Bayn Group AB
Tel: +46709999455
Email: simon.petren@bayneurope.com

Denna information är sådan information som Bayn Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2020 kl. 14.45 CET.

Om Bayn

Bayn Group is a Swedish food-tech group, supplying cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar- and calorie reduced products. For more information www.bayneurope.com

Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN
FNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bayn anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bayns kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.