TRANSAKTIONEN I KORTHET

· Transaktionen omfattar 51 procent av aktierna i Amerpharma (”Aktierna”), resterande 49 procent av aktierna kommer att fortsätta ägas av grundaren och säljaren Mariusz Klementowski

· Köpeskillingen för Aktierna uppgår till 41 076 290 kronor och ska erläggas kontant vid tillträde av Aktierna.

· En tilläggsköpeskilling baserat på Bolagets nettointäkter kommer att erläggas årligen under maximalt 5 år efter Transaktionens genomförande.

· Tillträde av Aktierna förväntas ske inom ca 90 dagar.

· Bayn finansierar Transaktionen med befintlig kassa.

· Grundaren av Amerpharma tillika säljaren Mariusz Klementowski har åtagit sig att fortsätta driva och utveckla verksamheten under minst 5 år efter Transaktionens genomförande.

· Bayns portfölj av verksamheter som utvecklar, säljer och marknadsför sockerreducerade livsmedel erbjuder betydande synergieffekter för Bayn-koncernen och genom Transaktionen förväntas Bayn få en stärkt marknadsposition inom segmentet kalorifria och sockerreducerade livsmedel.

· Amerpharma har haft en hög organiskt tillväxt och lönsamhet, med en tillväxt på över 50 procent per år under de senaste tre åren.

· Amerpharma har prognostiserade nettointäkter och justerat EBITDA för kommande 12 månader på ca 71 miljoner kronor respektive ca 12 miljoner kronor.

· Konsoliderat tillför Amerpharma Bayn-gruppen en betydande omsättningstillväxt och medför kraftigt förbättrad lönsamhet för Bayn-koncernen på konsoliderad EBITDA-nivå.

· Bayn och Amerpharma förväntar sig en fortsatt kraftig tillväxt i Bolaget under kommande år och Bayn kommer därför vara delaktiga i att finansiera ytterligare en fabrik om ca 10 miljoner kronor i syfte att tillgodose den höga efterfråga som Bolaget har på sina produkter.
· Transaktionen är i linje med Bayns kommunicerade strategi att aktivt identifiera, utvärdera och förvärva intressanta foodtech-bolag.

“Förvärvet av Amerpharma är ytterligare en pusselbit för Bayn i att bli en ledande helhetsleverantör av socker- och kalorireducerade livsmedel. Affären passar utmärkt strategiskt för Bayn, där vi har som mål att förvärva starka bolag med hög organisk tillväxt och betydande synergieffekter för Bayn-koncernen. Mariusz och hans team är fantastiska entreprenörer och har under de senaste åren lyckats växa verksamheten och omsättningen med över 50 procent per år och med ökad lönsamhet. Tillsammans får vi även tillgång till ett väldigt attraktivt affärsnätverk, där Amerpharma redan säljer till många kunder som det passar utmärkt att erbjuda Bayns produkt EUREBA till. Vi ser många synergieffekter med förvärvet och kommer omgående initiera nya produktutvecklingsprojekt samt effektivisera värdekedjan och skalbarhet i inköpsprocesser för ökad lönsamhet. Det är med stor glädje vi välkomnar Mariusz och hans team till Bayn.” säger Simon Petrén, Vice VD och M&A Manager Bayn Group AB.

”Genom förvärvet får vi ett starkt fotfäste på den polska marknaden, där det finns stor potential för oss att växa ännu snabbare med en del av koncernen i centrala Europa. Amerpharma har många attraktiva produkter inom nya segment till exempel sportnutrition, där vi nu stärker koncerns totala foodtech-utbud och får fler tillgängliga vertikaler för expansion.” säger Patrik Edström, VD Bayn Group AB

“Det känns otroligt spännande att bli en del av Bayn-gruppen för att ta Amerpharma till nya höjder. Som företag har vi haft en mycket stark organisk tillväxt och utveckling historiskt. Ömsesidiga synergier och investeringar från Bayn gör att vi kan växa ännu snabbare nu. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta vår resa tillsammans.” säger Mariusz Klementowski, VD och grundare av Amerpharma.
 

BAKGRUND OCH MOTIV

Bayn, en foodtech-koncern inom sockerreducerade livsmedel, har tecknat ett bindande avtal om förvärv av 51 procent av aktierna i Amerpharma (www.amerpharma.com), för en köpeskilling om 41 076 290 kronor som ska erläggas kontant vid tillträde av Aktierna, vilket förväntas ske inom ca 90 dagar. En tilläggsköpeskilling baserat på Bolagets nettointäkter kommer att erläggas årligen under maximalt 5 år efter Transaktionens genomförande.
 

Amerpharma är ett marknadsledande europeiskt tillverkningsbolag av socker- och kalorireducerade såser, sylt och sirap. Bolaget har egen tillverkning och säljer produkter under egna varumärken till ett hundratal kunder i Europa, Asien, USA och mellanöstern. Bolaget har ett stort fokus på produktinnovation och produktutveckling och har de senaste åren varit framgångsrikt med att ta fram unika livsmedelsprodukter där socker ersatts med protein och naturliga sötningsmedel. Historiskt har Bolaget även haft en hög organiskt tillväxt och lönsamhet, med en tillväxt på över 50 procent per år under de senaste tre åren.
 

Grundaren av Amerpharma tillika säljaren Mariusz Klementowski har åtagit sig att fortsätta verka operativt i Bolaget under minst 5 år efter Transaktionens genomförande.

Förvärvet av Amerpharma stärker Bayns marknadsposition inom kalori- och sockerreducerade livsmedel. Såväl Bayn som Amerpharma är verksamma inom en kraftigt växande nisch och genom förvärvet får Bayn-gruppen tillgång till flera nya segment där EUREBA kan användas vid tillverkning av produkter. Kombinationen av Bayns dotterbolag och Amerpharmas kundnätverk innebär betydande möjligheter och synergieffekter genom korsförsäljning och stärkta marknadskanaler.

Bayn och Amerpharma förväntar en fortsatt kraftig tillväxt i Bolaget under kommande år och Bayn kommer därför vara delaktiga i att finansiera ytterligare en fabrik om ca 10 miljoner kronor i syfte att tillgodose den höga efterfråga som Bolaget har på sina produkter

Den sammanslagna koncernen kommer att fortsätta optimera och vidareutveckla de teknologiska funktionerna i tillverkningen för att lansera ytterligare produkter till marknaden. Bayn förväntar sig att förvärvet kommer att resultera i ett antal potentiella synergier och ökade tillväxtmöjligheter direkt efter att Transaktionen fullbordats.

RESULTAT OCH SYNERGIER

Amerpharma har prognostiserade nettointäkter och justerad EBITDA för kommande 12 månader på ca 71 miljoner kronor respektive ca 12 miljoner kronor.

Bayn kommer att redovisa Amerpharma som ett dotterbolag till Bayn. Transaktionens genomförande innebär kraftigt förbättrad lönsamhet för Bayn-koncernen på konsoliderad EBITDA-nivå.

FINANSIERING

Förvärvet finansieras genom befintlig kassa.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Simon Petrén, vice VD Bayn Group AB
Tel: +46709999455
Email: simon.petren@bayneurope.com

Denna information är sådan information som Bayn Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 september 2020 kl. 19:45 CET.

Om Bayn

Bayn Group is a Swedish food-tech group, supplying cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar- and calorie reduced products. For more information www.bayneurope.com

Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN
FNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bayn anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bayns kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Bilagor