Den finansiella informationen är preliminär och kan komma att justeras i samband med upprättandet av Bolagets bokslutskommuniké 2020, vilken avses att offentliggöras den 5 mars 2021. Proforma* är enbart avsedd att beskriva den hypotetiska situationen för den nya koncernen som om Bayns alla dotterbolag hade tillträtts med ägande för perioden 1 januari 2020 till den 31 december 2020.

PROFORMA* RESULTATRÄKNING BAYN OCH DESS DOTTERBOLAG 1 JAN 2020 TILL 31 DEC 2020

(MSEK) Bayn 2020 Totalt Bayn Q4 Bayn YTD Q3***
Revenues 345 MSEK 90 MSEK 255 MSEK
justerad. EBITDA** 10 MSEK 5 MSEK 5 MSEK

Bayn har undersökt möjligheterna att genomföra Obligationsemissionen och har tillsammans med Carnegie Investment Bank AB (publ) upprättat Investerarpresentationen som kommer att publiceras på Bayns hemsida www.bayngroup.com/investors. I samband med upprättandet av Investerarpresentationen har Bayn tagit fram preliminär finansiell proforma* i avseende att illustrera det sammanslagna Bolaget och dess dotterbolags intäkter och justerade EBITDA** för helåret 2020 och för det fjärde kvartalet 2020, vilka presenteras i tabellen ovan.

*Proforma; Bayn Group är en snabbt växande foodtech-koncern med en antagen strategi att växa både organiskt och genom förvärv. Under 2020 har Bayn utvecklats kraftigt och genomfört samt kommunicerat flera förvärv. För att illustrera koncernens omfång vid datumet för publicering av detta pressmeddelande och som underlag till den framtagna investerarpresentationen, redovisas en proforma över intäkter och justerad EBITDA. Syftet är att ge en bild av hur koncernens resultat hade sett ut per 2020-12-31 om de bolag som förvärvats under året, eller där avtal om förvärv har kommunicerats, hade konsoliderats med den befintliga delen av koncernen. Proforman som presenteras ovan visar det konsoliderade resultatet för Bayn Group, Pändy Foods, Tweek, Koppers Candy Sweden, Amerpharma, Green Sales Distributions och Golden Athlete med konsolidering från och med 2020-01-01 till 2020-12-31.

**Justerad EBITDA; rörelseresultat före betalning av räntor och skatt samt avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar, justerat för poster som bedöms vara av engångskaraktär och därav ej återkommande för den operativa verksamheten.

***Se de senaste proforma som offentliggjordes; https://news.cision.com/se/bayn-group-ab/r/bayn-group-fullfoljer-forvarvet-av-amerpharma,c3249589

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Bayn Group AB
Telefon: +46 70 999 94 55
E-mail: 
simon.petren@bayngroup.com

Denna information är sådan som Bayn Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Bayn Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Bayn
Bayn Group is a Swedish food-tech group, supplying cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar- and calorie reduced products. For more information www.bayngroup.com

Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN
FNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se