Beslut om disposition av Bolagets resultat

Årsstämman beslutade om disposition av Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att Bolagets förlust balanseras i ny räkning.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade följande i enlighet med valberedningens förslag:

  • styrelsearvode för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 220 000 kronor till övriga stämmovalda styrelseledamöter,
  • arvode till ledamöter i styrelsens revisionsutskott (inkl. ordförande) ska utgå med 45 000 kronor,
  • arvode till ledamöter i styrelsens ersättningsutskott (inkl. ordförande) ska utgå med 20 000 kronor, och
  • arvode till revisorn ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Vidare beslutade årsstämman i enlighet med valberedningens förslag om följande justeringar av arvodena till styrelsen och utskottsledamöterna, vilket var villkorat av att Bolagets aktie tas upp till handel på Nasdaq Stockholm:

  • Arvode till styrelsen och utskottsledamöterna för tiden fram till första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm ska justeras i förhållande till respektive mandattids längd fram till första handelsdagen.
  • Arvode till styrelsen, i förhållande till respektive mandattids längd från och med första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm fram till slutet av nästa årsstämma, ska justeras till ett årsarvode om 675 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är operativa i Bolaget.
  • Arvode till ledamöter i styrelsens revisionsutskott (inkl. ordförande) ska, i förhållande till respektive mandattids längd från och med första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm till slutet av nästa årsstämma, utgå med 75 000 kronor.
  • Arvode till ledamöter i styrelsens ersättningsutskott (inkl. ordförande) ska, i förhållande till respektive mandattids längd från och med första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm till slutet av nästa årsstämma, utgå med 50 000 kronor.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag. Årsstämman beslutade om nyval av Noel Abdayem samt omval av Dajana Mirborn, Henrik Patek, Ola Cronholm, Pål Bruu och Sara Berger som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Dajana Mirborn omvaldes till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Revisionsbolaget BDO Mälardalen AB omvaldes som Bolagets revisor. Carl-Johan Kjellman kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att de principer för tillsättande av valberedningen som antogs på årsstämman 2023 ska fortsätta tillämpas. Principerna för tillsättande av valberedningen finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.humblegroup.se.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.humblegroup.se.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra Bolagets bolagsordning. Den nya bolagsordningen finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.humblegroup.se.

Emissionsbemyndigande för styrelsen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om emissioner av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av bolag, eller delar av bolag, och för Bolagets rörelse.

Införande av incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram enligt vilket Bolaget erbjuder befintliga och framtida ledande befattningshavare och nyckelanställda inom Humble-koncernen att förvärva upp till totalt 6 000 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Vid full teckning med stöd av samtliga nya teckningsoptioner kan 6 000 000 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,35 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, under förutsättning att ingen omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av sker i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital öka med 1 320 000 kronor.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på årsstämman hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängliga hos Bolaget och som offentliggjorts på Bolagets webbplats, www.humblegroup.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
E-mail: simon.petren@humblegroup.se
Telephone: +468 61 32 888

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble Group
Humble Group är en svensk FMCG-koncern som levererar nästa generations konsumentprodukter som är bättre för människor och planeten. Humbles verksamhet består av affärssegmenten Future Snacking, Quality Nutrition, Sustainable Care och Nordic Distribution, vilka har en inriktning mot hälsa och hållbarhet. Bolaget strävar efter att driva organisk och strukturell tillväxt genom förvärv och med synergier i verksamhetsenheterna. För mer information besök www.humblegroup.se.

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humbles certified adviser.