Fjärde kvartalet 2016

Intäkter 902 (903) TSEK

Rörelseresultat -2 313 (-1 115) TSEK

Resultat efter skatt -2 343 (-1 024) TSEK

Resultat per aktie* -0,36 (-0,27) SEK

Resultat per aktie efter full utspädning* -0,35 (-0,27) SEK

*antalet aktier är beräknat på 6 501 627

Januari – december 2016

Intäkter 2 778 (3 067) TSEK

Rörelseresultat -6 817 (-5 161) TSEK

Resultat efter skatt -6 916 (-5 128) TSEK

Resultat per aktie* -1,03 (-1,35) SEK

Resultat per aktie efter full utspädning* -1,02 (-1,35) SEK

*antalet aktier är beräknat på 6 501 627

Helåret 2016

• Bayns affärskoncept gick från att sälja en enkel ingredienslösning (stevia) till att erbjuda en totallösning för sockerreducering.

 • Bayn  genomgick en förändring från att vara tekniskt och marknadsdriven till att fokusera på försäljning.

• Svenska ledande glass- och godisproducenter har uppskattat Bayns totallösningar med dess kvalitet, vilket lett till ett flertal testordrar.

• Bayn fick en order av strategisk betydelse från en internationellt ledande chokladtillverkare. Ordervärde på första ordern ligger på 125.000 kr.

• Under våren mottog Bayn en order på en ingredienslösning av livsmedelsproducenten Lefka O’life i Sydafrika. Ordern ledde till en lansering av lösningen i det hälsosamma produktsortimentet Vitality i Irland.

• Bayn inledde ett samarbete med Xi’an Tianxingjian Natural Bio-products Group (TXJ), en ledande tillverkare av botaniska extrakt samt import- och exporthandlare i Kina, för att marknadsföra och sälja EUREBA918.

 • Bayn flyttade sin laboratorieverksamhet från Stockholm till sitt nya innovationscenter Bayn Studio, ett show room i Gävle. Syftet är att komma närmare konsumenter och marknadsföra Bayns lösningar för sockerreducering direkt till intressenter. Studion erbjuder även en fikahörna och kurser för allmänheten.

• Bayn genomförde en nyemission i maj 2016 som övertecknades till 70 %. Teckningsoptionen tecknades till 43 %.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

• Avslutandet av ett exklusivitetskontrakt med Barentz gav upphov till att Bayn kunde expandera sina partnerskap och kanaler för lösningsdriven försäljning.

 • Bayns produktportfölj utökades genom lanserandet av NAVIA™ – ett sortiment av hälsosamma och naturliga ingredienser för sockerreducering, riktat främst till kanalpartners som fokuserar på råvaruförsäljning.

• Bayn Europe har tecknat två Letter of Intent med bolagen Prochem från Schweiz och Paxman från Grekland, om hur de gemensamt ska erbjuda respektive marknad Bayns lösningar för sockerreducering.

• Bayn utvecklade och lanserade en totallösning för sockerreducering i läskedrycker.

• Bayn Europe genomförde en riktad nyemission om 2,85 mkr.

Verksamhetsbeskrivning

Bayn Europe AB är en oberoende sockerreduceringsspecialist för livsmedelsproducenter. Vi erbjuder naturliga och kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering med fokus på smak, konsistens och näringsvärde.

Vår vision är att vara livsmedelsindustrins främsta partner inom lösningar för sockerreducering. Vår mission är att leverera marknadsledande lösningar som skapar värde. och framgång för våra intressenter, i en hälsosammare värld.

VD HAR ORDET

För Bayn Europe har 2016 varit ett intensivt och positivt år fyllt av förändringar. Bayns affärskoncept har expanderat från att främst fokusera på ingrediensen stevia till att nu även erbjuda livsmedelsproducenter totallösningar för sockerreducering. Vi har även öppnat vårt innovationscenter Bayn Studio, där vi marknadsför våra produkter till konsumenter och samtidigt genererar avkastning.

Under 2016 lanserade Bayn naturliga helhetslösningar för bland annat choklad, mandelmassa och glass. Bayn har mottagit ett flertal provordrar från livsmedelsproducenter  och globalt ledande aktörer som planerar att lansera produkter med Bayns lösningar. I och med detta har Bayn gått från att vara en tekniskt driven organisation till att ha sitt fokus på försäljning. En utveckling som varit tuff men fruktbar.

Bayn förstärker sin produktportfölj

Bayn har utökat sin produktportfölj för att anpassa sig till livsmedelsproducenters olika behov och marknad för sockerreducering.

Vi erbjuder NAVIA™, ett sortiment med naturliga och kostnadseffektiva ingredienser, till de större producenterna som snarare vill lägga sitt fokus på att hålla marginalerna än på produktutveckling. För mellanstora och mindre livsmedelsproducenter erbjuder vi EUREBA®, totallösningar för sockerreducering. Genom breddningen av vår produktportfölj har vi etablerat flera samarbeten och fått bra ingångar i olika länder.

Bayn Studio – Proof of concept – genom ett innovationscenter i Gävle

Bayn har tagit initiativ till ett innovationscenter med tillhörande show room i Gävle. Där når vi direkt ut till konsumenter med våra lösningar och kurser. Under vårt varumärke takk, erbjuder vi, tillsammans med vår lokalpartner Konditori Lido AB, hälsosam fika utan tillsatt socker med Bayns lösningar för bakverk. På det sättet visar vi våra kunder inom livsmedelsindustrin att efterfrågan på sockerreducerade produkter är stor och det ger oss en värdefull möjlighet att höja medvetenheten hos konsumenter samt få feedback kring vårt affärskoncept och produkter. Syftet med Bayn Studio är att marknadsföra Bayns lösningar för sockerreducering och samtidigt skapa avkastning.

Ledande sockerreduceringsspecialist

Bayn utvecklade under året kommunikationsplattformen Sugar Reduced Community www.sugarreduced.com för att generera CSR-projekt inom sockerreducering. Denna plattform har positionerat Bayn som den ledande, oberoende sockerreduceringsspecialisten inom livsmedelsindustrin. Bayn har därigenom bjudits in till flera större konferenser kring sockerreducering, vilket har resulterat i ökad publicitet och en positionering inom industrin.

Våra framtida mål

Förfrågningar och testordrar har levererats under 2016 och distribuerats till mer än 50 livsmedelsproducenter för test och utveckling. Vi har bland annat levererat testorder till Kina och Sydafrika, varpå den senare ledde till en marknadslansering i Irland i september.

Efter rapporteringstiden har vi förändrat vårt exklusiva kontrakt med Barentz till ett strategiskt samarbete där fokus ligger på ingrediensförsäljning av NAVIA™. Detta ger oss möjligheten att expandera och säkra flera partnerskap vad gäller distribution av våra produkter, både gällande NAVIA™ och EUREBA®.

Under 2017 kommer vi att fokusera på försäljning av NAVIA™ och EUREBA® till livsmedelsproducenter i Norden samt marknadsföra och kommunicera våra smakfulla och hälsosamma lösningar i Bayn Studio.

Vi räknar med att under året få ett marknadsinträde i Kina där vi redan nu har ett stort nätverk och etablerade affärsrelationer. Sockerreducering i Kina är mycket relevant på grund av en diabetesexplosion i landet där 11,6 % av den vuxna befolkningen (ungefär 114 miljoner människor) lider av sjukdomen. Kina är också rankade som andra landet i världen med mest övervikt hos befolkningen.

Lucy Dahlgren, VD Bayn Europe AB


För mer information, kontakta:

Peter Werme, Styrelseordförande, Bayn Europe AB, e-mail pw@bayn.se

Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB, e-mail ld@bayn.se  

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, 08- 503 01 550

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017 kl. 09.00 CET.