Fjärde kvartalet

Intäkter 396 (250) TSEK
Rörelseresultat -1 098 (-550) TSEK
Resultat efter skatt -1 124 (-589) TSEK
Resultat per aktie* -0,34 (-0,18) SEK
Resultat per aktie efter full utspädning* -0,25 (-0,13) SEK


Januari – december

Intäkter 1 988 (1 586) TSEK
Rörelseresultat -3 918 (-1 939) TSEK
Resultat efter skatt   -4 049 (-2 081) TSEK
Resultat per aktie*    -1,21 (-0,62) SEK
Resultat per aktie efter full utspädning*  -0,92 (-0,47) SEK

*= antalet aktier är beräknat på 3 351 560, vilket Bayn Europe AB haft efter noteringen på First North den 12 nov 2014. Antalet utestående teckningsoptioner är 1 065 758 stycken.


Helåret 2014

 • Bayn Europe AB (publ.) noterades på First North den 12 november. Vid noteringstillfället tillfördes bolaget 12,8 MSEK före noterings- och emissionskostnader
 • En världsledande livsmedelsproducent har utifrån egna tester funnit Eureba Basic som bäst i jämförelse med andra leverantörer. Arbete pågår för ett slutgiltigt godkännande från kund. Ett eventuellt godkännande kommer att leda till ett stort genombrott och en viktig referensaffär.
 • Utveckling av produktserien EUREBA Basic, EUREBA Intense och EUREBA Functional.
 • Samarbetsavtal för distribution på den nordiska marknaden träffades med det danska företaget R2Group.
 • Elisabeth Bylund valdes in som styrelseledamot.
 • Ett delfinansierat projekt med Tillväxtverket genomfördes med EUREBA produkter för den Baltiska marknaden.
 • Säljorganisationen utökades med ytterligare en säljare.
 • I december tecknades ett samarbetsavtal med Efficiency Technologies Limited, med syfte att i samarbete med Barentz finna nya potentiella kunder i Storbritannien och Irland.
 • Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2014.


Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Som ett led i att öka försäljning och lönsamhet anlitades Anders Holmgren som tillförordnad COO från och med januari 2015.
 • Seminarium organiserat av Italian association of food technologists genomfördes tillsammans med Barentz.


VERKSAMHETSBESKRIVNING

Bayn Europe AB (publ), (“Bayn”, “Bolaget”) är ett svenskt bolag som sedan 2009 arbetar mot i första hand den europeiska marknaden för att utveckla, marknadsföra och sälja naturliga, kalorifria sötningsmedel baserade på från steviablad extraherade Rebaudioside A (RebA).

Bayn arbetar med målsättningen att vara ett av de ledande företagen i att förse dryckes- och livsmedelsindustrin i Europa med flera högkvalitativa och förfinade produkter, bland annat RebA. 

Smakprofilen hos steviaextrakt är resultatet av elva sötningskomponenter som finns i steviabladet. RebA, en av de sötaste, är den mest eftertraktade tack vare den rena, runda smakprofilen. Bayn utvecklar, marknadsför och säljer steviaprodukter med fokus på Reb A, under varumärket EUREBA.


VD HAR ORDET

Nu när vi summerar och avslutar verksamhetsåret 2014 kan vi konstatera att intresset både hos konsumenter och livsmedelsproducenter för produkter med naturliga ingredienser och lägre kaloriinnehåll är i stark tillväxt. Produkter sötade med Stevia istället för med framförallt kemiska sötningsmedel men även produkter med minskat sockerinnehåll som åstadkommits genom en kombination med Stevia blir allt vanligare i våra livsmedelsbutiker.

Drivande faktorer för en ökad tillväxt i steviabranschen är den kraftiga ökningen av fetma och diabetes II som sker i hela världen, ofta beroende på för hög sockerkonsumtion. Senare forskning har även visat att kemiska sötningsmedel inte alltid bidrar till minskad vikt.

Livsmedelsproducenter provar sig fram och är naturligtvis beroende av acceptansen från konsumenter innan de vill satsa fullt ut på produkter med nya recept. Kunskapen hos konsumenter kring möjligheten att kunna välja produkter med naturliga sötningsmedel utan eller med reducerat kaloriinnehåll är fortfarande relativt låg. Efterfrågan på steviaprodukter har ännu inte fått genomslag på marknaden i Europa men föregångsländer som Japan och USA har visat på möjliga marknadsandelar på sikt.

Nya produkter från Coca-Cola och PepsiCo bidrar dock starkt till att öka kunskapen hos konsumenterna kring nya möjligheter och driver även mindre livsmedelsproducenter att ta fram nya produkter.

Bayn har sedan starten 2009 fokuserat på att genom forskning och utveckling få fram steviaformuleringar som optimerar en god smak på produkter. 

Under 2014 har vi utvecklat tre unika produktgrupper:

 • EUREBA Basic
 • EUREBA Intense
 • EUREBA Functional

Produkterna är designade för kundernas olika behov vad gäller sockerreduktion eller för utbyte av kemiska sötningsmedel.

Bayn arbetar för närvarande tillsammans med flera livsmedelsföretag för att ta fram steviabaserade sötningsmedel som kommer att ersätta produkter som idag sötas med socker och/eller kemiska sötningsmedel.  Bayn har hittills tillsammans med företag som utvecklat egna produkter med våra steviarecept redan färdigställt cirka 25-30 nya produkter vilka är klara för lansering när marknaden är mer mogen. 

Inför 2015 ser vi en fortsatt utveckling av produkter inom nya områden utifrån önskemål och diskussioner vi har med potentiella kunder.

Sedan noteringen har vi lagt resurser på att fortsätta uppbyggnaden av vår sälj- och marknadsorganisation och på att ytterligare förstärka samarbetet med vår distributionspartner Barentz med fokus på den Europiska marknaden och drygt 7 000 livsmedelsproducenter. Vi kommer utöver samarbetet med R2Group att etablera resurser för att bearbeta den Nordiska marknaden, med särskilt fokus på den svenska, i syfte att under året träffa avtal om leveranser med flera referenskunder. Detta kommer att innebära högre kostnader, men också på sikt större möjligheter att skapa en stark position på en marknad som enligt många oberoende bedömare kommer att utvecklas mycket starkt under de kommande åren.

Vår tilltro till våra EUREBA produkter är stark och mottagandet bland livsmedelsproducenterna är mycket positiv. I vår produktutveckling har vi fått bevis på att vår Stevia och våra steviablandningar fungerar, och att vi kan bidra till slutprodukter som antingen är helt kalorifria eller har ett reducerat kaloriinnehåll, och med fortsatt god smak.

Lucy Dahlgren, VD Bayn Europe AB

Läs hela bokslutskommunikén i bifogade pdf. 

Bilagor