”Perioden svarar för det absoluta bästa kvartalet i bolagets historia. Vi har fortsatt vår intensiva tillväxtfas med flera nya förvärv och har en stark underliggande organisk tillväxt i alla våra kärnverksamheter. Totalt har vi växt gruppens omsättning proforma* till 264 MSEK vilket motsvarar en ökning på 5 592 %. Från att göra förlust alla tidigare år så har vi nu vänt till vinst proforma* EBITDA och där kommande förvärv kommer att fortsätta stärka resultatet ytterligare. Det känns otroligt roligt och hedrande att vi på mindre än 9 månader lyckas genomföra förvärv av inte mindre än 6 fantastiska bolag och samtidigt få med oss många duktiga entreprenörer på resan. Vi är inte ensamma om att tro på vår vision och en fortsatt stark utveckling för Bayn, intresset från nya förvärvsobjekt, institutionella investerare och finansiärer har aldrig varit större. Ledningen är mycket nöjda med resultatet och vi har tagit steget från att vara ett litet bolag till att bli en koncern – med förutsättningar att bli en ledande leverantör för sockerreducerade livsmedel och ingredienser.” – Patrik Edström, VD Bayn Group AB

FINANSIELL INFORMATION: TREDJE KVARTALET – 1 jul till 30 sep 2020

 • Nettoomsättningen konsoliderat ökade till 7 653 (1 459) KSEK, en ökning med 425 %.
 • Periodens resultat före avskrivningar (EBITDA) konsoliderat uppgick till -3968 KSEK (-4 004), en förbättring med 36 KSEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till 98,7 MSEK (-2,7), en förbättring med 3 783 %
 • Likvida medel uppgick till 114,1 MSEK (2,3) vid periodens utgång.

Proforma*

 • Nettoomsättningen proforma* ökade till 90 090 (1 459) KSEK, en ökning med 6 075 %.
 • Periodens resultat före avskrivningar (EBITDA) proforma* uppgick till 30 KSEK (-4 004), en förbättring med 4 034 KSEK
 • Periodens justerade resultat före avskrivningar (EBITDA justerad**) proforma* uppgick till 708 KSEK, en förbättring med 4 712 KSEK

FINANSIELL INFORMATION: NIO MÅNADER – 1 jan till 30 sep 2020

 • Nettoomsättningen konsoliderat ökade till 14 881 (4 641) KSEK, en ökning med 221 %.
 • Periodens resultat före avskrivningar (EBITDA) konsoliderat uppgick till -9 465 KSEK (-8 810), en minskning med 655 KSEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till 111,8 MSEK (1,5), en förbättring med 7 600 %
 • Likvida medel uppgick till 114,1 MSEK (2,3) vid periodens utgång.

Proforma*

 • Nettoomsättningen proforma* ökade till 264 150 (4 641) KSEK, en ökning med 5 592 %.
 • Periodens resultat före avskrivningar (EBITDA) proforma* uppgick till 4 005 KSEK (-8 810), en förbättring med 12 815 KSEK
 • Periodens justerade resultat före avskrivningar (EBITDA justerad**) proforma* uppgick till 8 539 KSEK, en förbättring med 17 349 KSEK

*Proforma syftar till att ge en verklig bild av hur koncernens konsoliderade resultat och finansiella ställning hade sett ut om Bayn, Pändy, Tweek, Koppers, Amerpharma, Green Sales Distributions, Golden Athlete hade konsoliderats tillsammans från periodens början. Den proformerade perioden är 1 januari till 30 september för nio månader och 1 juli till 30 september för tredje kvartalet.
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Bayn Europe förstärker ledningen och rekryterar CFO.
 • Bayn Europe byter namn till Bayn Group AB.
 • Bayn Europe genomför riktad emission på 97,5 MKR till strategiska investerare.
 • Bayn Europe fullföljer förvärvet av Tweek.
 • Bayn Europe förvärvar Koppers Candy Sweden AB och stärker koncernens marginaler.
 • Bayn Group tecknar avtal om förvärv av Klement ”Amerpharma”.
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Bayn Group fullföljer förvärvet av Koppers Candy Sweden AB per 1 oktober.
 • Bayn Group tillsätter ny VD med tillträde 1 januari 2021.
 • Bayn Group tecknar avtal om förvärv av Green Sales och rättigheterna till det ekologiska godisvarumärket EC-GO.
 • Bayn Group tecknar avtal om förvärv av Golden Athlete.
   

VD-ORD UR RAPPORTEN:

FÖRVÄRV
2020 har varit ett mycket intensivt år med flera förvärv och transaktioner, där vi under tredje kvartalet haft stort fokus på integration och strukturell omställning för att kunna möta vår snabba tillväxt. I augusti förvärvades Koppers och Amperharma, och samtidigt slutförde vi förvärvet av den ledande aktören inom sockerreducerat godis, Tweek. Efter det tredje kvartalet har vi genomfört ytterligare två förvärv och fått in foodtech-bolagen GSD och Golden Athlete. Vi har därigenom växt koncernens omsättning proforma för de första 9 månaderna till hela 264 MSEK, en ökning med 5 592 % samt vänt till positiv EBITDA, en förbättring med 12,8 MSEK. Med de nya bolagen har vi breddat koncernens omfattning och täcker flera delar av värdekedjan för att leverera framtidens sockerreducerade livsmedel.

STRUKTUR
Fokus för ledningen och kärnverksamheten har varit att driva igenom många större strukturella förändringar som optimerar möjligheten att realisera våra höga tillväxtmål för kommande år. Vi har byggt en struktur som ger oss utmärkta förutsättningar att kapitalisera på de synergier som erbjuds inom alla de vertikaler som vi har investerat i. Både Pändy och Tweek, som tidigare haft egna funktioner för B2B och B2C, har nu blivit oberoende av respektive varumärke och bytt bolagsnamn till Monday 2 Sunday (Online, B2C) och Bayn Retail (Retail, B2B). Varje team kommer vara fullt anpassat och dedikerat till att driva varsin affärsvertikal för koncernens samtliga varumärken. För de nordiska bolagen har vi även en ny centraliserad funktion som stöttar alla dotterbolagen med ekonomi, inköp, lager och logistik. För att få en snabbare organiskt tillväxt för den kommersiella teknologin har vi även tillsatt ett bolagsöverskridande marknads-, produkt- och innovationsråd vars funktion är att säkerställa maximal teknologiöverföring, marknadsexpansion och integration av Bayn Solutions EUREBA och andra ingredienslösningar. På så sätt säkerställer vi att snabbt kunna höja nivån på alla produkter och varumärken som tillkommer koncernen genom förvärv. De funktioner som är nödvändiga för att kunna vidmakthålla en hög förvärvstakt har renodlats och koncentrerats i en liten ledningsgrupp, vilket garanterar korta beslutsvägar och handlingskraft. 

UTVECKLING
Bayn Group har utvecklats från att vara ett företag med utveckling och försäljning av sötningslösningar, till att bli ett foodtech-bolag med en kraftig tillväxt och kontroll över flera delar av värdekedjan. Vi har fått in duktiga entreprenörer och utvecklare i koncernen som kommer lyfta vår teknologiplattform till nya nivåer. Investeringar i maskiner och R & D för framtida utveckling av våra lösningar har gjorts och vi känner oss väl rustade för kommande år. Under hösten har även en omstrukturering skett av befintliga koncernbolag för att öka kostnadskontrollen samt konvertera de historiskt negativa kassaflödena till positiva sådana under kommande räkenskapsår.

AKTIEN
Under det gångna kvartalet har aktien haft en positiv utveckling. Vi har exekverat den förvärvsstrategi som kommunicerades i samband med första förvärvet av Pändy och har löpande under året stärkt koncernen med nya långsiktiga investerare. Intresset för bolaget är och har varit mycket stort och i augusti tog vi in 97,5 MSEK med Håkan Roos och Handelsbanken Fonder som strategiska partners. Ledningen ser inga utmaningar med att ta in nödvändigt kapital för ytterligare förvärv och med den fortsatt aggressiva tillväxten utvärderar vi löpande flera alternativ för en optimal mix av instrument för finansiering av verksamheten. Vi har utvecklats till en ledande aktör för den här typen av förvärv av foodtech-bolag och vi ser goda möjligheter att fortsätta att hålla en hög tillväxttakt, både organiskt och genom nya företag i Bayn-familjen.

FRAMTIDEN
Den fortsatta renodling och den organisationsförändring som har meddelats syftar till att skapa förutsättningar för en hållbar förvärvsstrategi. Det gäller att etablera en solid inre struktur för att kunna leverera ökade vinster redan efter en mycket kort integrationsperiod. Vidare måste vi vara i stånd till snabba utvärderingar och beslut för att kunna attrahera de bästa objekten i en allt hetare marknad.

*Proforma syftar till att ge en verklig bild av hur koncernens konsoliderade resultat och finansiella ställning hade sett ut om Bayn, Pändy, Tweek, Koppers, Amerpharma, Green Sales Distributions, Golden Athlete hade konsoliderats tillsammans från periodens början. Den proformerade perioden är 1 januari till 30 september för nio månader och 1 juli till 30 september för tredje kvartalet.
**Rörelseresultat före betalning av räntor och skatt samt avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar, justerat för poster som bedöms vara av engångskaraktär och därav ej återkommande för den operativa verksamheten.

Ladda ner rapporten i sin helhet här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, IR and M&A, Bayn Group AB
Tel: +46709999455
Email:
simon.petren@bayngroup.com

Denna information är sådan information som Bayn Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2020 kl. 13.30 CET.

Om Bayn
Bayn is a Swedish foodtech group, supplying cutting edge and healthy sugar reduction solutions for the food and beverage industry. Bayn’s ingredient solutions, refined through scientific research and extensive market experience, facilitate new formulations and recipes that improve the taste and texture of the next generation of sugar- and calorie reduced products. For more information www.bayngroup.com.

Bayn is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker BAYN
FNCA Sweden AB is Bayn’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Viktig information
Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bayn anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bayns kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.