FINANSIELL INFORMATION:

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 354 MSEK (401).
 • EBITA uppgick till 108 MSEK (24).
 • Justerad EBITA uppgick till 125 MSEK (39).
 • Justerad EBITA per share uppgick till 0,41 SEK (0,17).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,89 SEK (-0,52).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten innan förändring av rörelsekapital uppgick till 105 MSEK (38).

PROFORMA TREDJE KVARTALET*

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 654 MSEK.
 • EBITA uppgick till 116 MSEK.
 • Justerad EBITA uppgick till 130 MSEK.
 • Justerad EBITA per aktie uppgick till 0,43 SEK.

NIO MÅNADER

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 215 MSEK (656).
 • EBITA uppgick till 263 MSEK (31).
 • Justerad EBITA uppgick till 299 MSEK (63).
 • Justerad EBITA per aktie uppgick till 0,99 SEK (0,26).
 • Resultat per aktie uppgick till -2,31 SEK (-0,86).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten innan förändring av rörelsekapital uppgick till 269 MSEK (33).

PROFORMA* NIO MÅNADER

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 648 MSEK.
 • EBITA uppgick till 333 MSEK.
 • Justerad EBITA uppgick till 390 MSEK.
 • Justerad EBITA per aktie uppgick till 0,130 SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER:

UNDER TREDJE KVARTALET

 • Humble slutför förvärvet av Amber House, Body Science, Privab Nässjö och Privab Stockholm.
 • Humble håller extra bolagsstämma, Ola Cronholm väljs till ny styrelsemedlem och ersätter Thomas Petrén.
 • Humble har framgångsrikt emitterat obligationer på totalt 300 MSEK under tredje kvartalet.

EFTER TREDJE KVARTALET

 • Humble har säkrat en ny revolverande kreditfacilitet tillsammans med SEB och Nordea på totalt 650 MSEK, och som ersätter den tidigare kreditfaciliteten med SEB om 400 MSEK.

VD-KOMMENTAR UR RAPPORTEN

FORTSATT TILLVÄXT I EN UTMANANDE MARKNAD

Vi levererar ytterligare ett kvartal som kännetecknas av stark organisk tillväxt och ökande efterfrågan från våra kunder, trots de utmaningar som globala ekonomiska och geopolitiska faktorer medför. Totalt nådde vi en nettoomsättning under tredje kvartalet om 1 354 MSEK (401), med en organisk tillväxt på 18 procent. Flera av bolagen inom koncernen har slagit försäljningsrekord under kvartalet och september månad. Förseningar i att transferera prisökningar, höga fraktkostnader (eftersläp från tidigare perioder i resultaträkningen) samt svagare kronkurs påverkade den justerade EBITA-marginalen något negativt, som uppgick till 9,2 procent (9,7) och resulterade i en justerad EBITA om SEK 125 miljoner (39). Den höga efterfrågan på våra produkter har inneburit ökade lagernivåer, vilket binder rörelsekapital och som resulterade i ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten på -30 MSEK (9) under kvartalet. Sammantaget har vi tagit oss an de mest överhängande utmaningarna och vi har ett positivt momentum i koncernen inför nästa år.

Effekterna av skiftande energipriser, hög inflation, prisökningar samt utmaningar inom logistiken har varit betydande under hela 2022, vilket påverkat koncernen med en negativ effekt på bruttomarginalen om totalt -4 % under de första tre kvartalen. Den avgörande faktorn har framförallt varit de höga fraktpriserna som toppade under andra och tredje kvartalet, vilket har haft en negativ inverkan på vår lönsamhet under de senaste tolv månaderna. Vi har dock sett en nedgång i det globala fraktindexet och priserna under de senaste veckorna är nästan tillbaka på normala nivåer. Dessutom har vi haft en negativ effekt från förseningar i transferering av prishöjningar till återförsäljarna, samt en svagare kronkurs i förhållande till de internationella valutorna som vi köper produkter med. Trots alla utmaningar så är utvecklingen i verksamheten fortsatt stark, vilket återspeglas i den höga organiska tillväxten. Den absoluta majoriteten av tillväxten härrör från ökning av volym, men där vi även ser möjligheter att fortsätta arbeta med prishöjningar och optimera balansen mellan tillväxt och vinst.

Vi har tagit flera viktiga kliv med initiativ för att skapa en miljö där våra företag kan dra nytta av koncernens kompetenser och resurser, egenproduktion, kombinerade försäljningsinsatser, centralisering av administrativa funktioner samt nå nya marknader och kanaler genom gruppens globala distributionsnätverk. Synergieffekterna är ännu i ett tidigt skede, men med potential att realiseras och där vi märker att arbetet med att etablera en effektiv operativ plattform har börjat ge resultat.

Förvärv
Under tredje kvartalet har vi slutfört förvärven av Body Science International, Amber House, Privab Stockholm och Privab Nässjö. Den kontanta delen av förvärven innebar en nettokassaeffekt om -316 MSEK.

Förvärvet av Body Science International stärker vår globala position inom sportnutritions-segmentet och förmågan att expandera till nya internationella marknader. Amber House konsoliderades i juli 2022 och genom förvärvet lägger vi till ytterligare en välskött entreprenörsverksamhet på en nyckelmarknad, med tillgång till nya detaljhandelskanaler och varumärken inom Personal Care-segmentet.

Ur ett M&A-perspektiv har vi relativt sett haft en lägre aktivitet under tredje kvartalet, då vi antagit en något mer restriktiv och strategisk approach på grund av makroklimatet och marknadsförhållandena. Vi har fortfarande ett stort antal inkommande förfrågningar, med intresse från entreprenörer och företag som ser värdet av att bli en del av Humble. M&A-pipelinen är stark och vi utvärderar kontinuerligt nya möjligheter.

Fokus på balansräkning och kassaflöde
Många av våra dotterbolag har slagit försäljningsrekord i september, vilket är drivet av högre efterfrågan på våra produkter och en attraktiv positionering. Bredden av företagen i kombination med vår generella entreprenörsförmåga, säkerställer att koncernen har den motståndskraft som behövs i en krävande marknad, där de dagliga anpassningarna till nya utmaningar innebär en möjlighet att vinna ytterligare marknadsandelar i respektive kategori. Tillväxten har även inneburit högre lagernivåer och ökade kundfordringar, vilket resulterat i en ökning av rörelsekapitalet samt ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten för kvartalet. Detta i kombination med de genomförda förvärven resulterade i en högre nettoskuld som uppgick till 2 271 MSEK (105) vid periodens slut. Det är vår prioritet framöver att förbättra effektiviteten i vår leverans- och värdekedja samt stärka kassagenereringen från de underliggande verksamheterna.

Framtid
Vi fortsätter att kapitalisera på den fragmenterade och dynamiska konsumentmarknaden och upprätthåller tillväxtstrategin för våra företag. Det kortsiktiga fokuset är inriktat på att minska kostnaderna i de underliggande verksamheterna samt implementera strategier och ge understöd med vissa centrala tjänster, i syfte att förbättra inköpsprocessen och hantera rörelsekapitalet mer effektivt.

ESG- och hållbarhetsarbetet gör framsteg, med många nya initiativ på plats, till exempel en ny förpacknings-lösning i några av våra godismärken som kommer att minska CO2-utsläppen från materialet med ca -40%. Det är en ära att få arbeta tillsammans med vårt inspirerande och engagerade team av entreprenörer och medarbetare som delar vår vision.

Ladda ner rapporten i sin helhet här

*Proforman som presenteras i denna delårsrapport visar hur det konsoliderade resultatet för Humble Group hade sett ut om alla kommunicerade förvärv fram till datumet för denna delårsrapport hade konsoliderats från och med 1 januari 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Tel: +46 70 999 94 55

Email: simon.petren@humblegroup.se

Denna information är sådan som Humble Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humble Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolaget växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smak och konsistens för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE.
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humbles framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.