Styrelsen i Bayn Europe AB (Publ) (”Bayn” eller ”Bolaget”) har, med stöd av extra bolagsstämmans bemyndigande från den 10 november 2017, beslutat att emittera 60 konvertibler med tillhörande teckningsoptioner i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt finansieringsavtalet med Europe Select Growth Opportunities Fund som publicerades den 25 oktober 2017. De 60 konvertiblerna på 3 MSEK utgör den första tranchen av upp till tolv trancher som totalt uppgår till 20 MSEK.

 I samband med transaktionen kommer även styrelsen att ge ut gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. En (1) teckningsoption tilldelas för fjorton (14) aktier, vilket innebär en förändring av villkoren jämfört med tidigare publicerat. Ny avstämningsdag kommer därmed att fastställas. Aktieägaroptionerna är av samma typ som Investerarens. En (1) teckningsoption medför rätten att teckna en (1) ny aktie till ett lösenpris på 3,20 kronor per aktie. Teckningsoptionerna har en löptid på tre (3) år från dagen då styrelsens beslut om emission av Teckningsoptioner registreras hos Bolagsverket.

Baserat på dagens stängningskurs i Bayn på 3 SEK skulle emissionen av den första tranchen konvertibler om 3 MSEK medföra att antalet aktier i Bayn Europe AB kommer att öka med 1 136 364 aktier. Konvertiblerna uppbär ingen ränta och har en löptid på 12 månader från dagen då styrelsens beslut om emission av Konvertiblerna registreras hos Bolagsverket. Under löptiden kan Investeraren begära att konvertera vissa eller alla Konvertibler till en rörlig konverteringskurs motsvararande en rabatt på den lägsta dagliga stängningskursen på köpsidan under de 15 handelsdagar (”Referenspriset”) som föregår dagen för begäran om konvertering.

Ett utnyttjande av samtliga teckningsoptioner medför att antalet aktier i Bayn Europe AB kan komma att öka med 1 386 937 aktier.

Villkoren för konvertiblerna och teckningsoptionerna kommer också att publiceras på Bayns hemsida.

Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Om Bayn Europe:

Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering.  Bayn skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin. Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.

För vidare upplysningar, kontakta:

Peter Werme, ordf. Bayn Europe, www.bayneurope.com, telefon +46 (0)8 613 28 88, email pw@bayn.se

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2017 kl. 08.30 CET

Bilagor