Jag är stolt över att Humble Group uppvisar en organisk tillväxt på 21 % under det fjärde kvartalet. Det är mycket högre än vad den underliggande FMCG-marknaden växer och visar att efterfrågan på våra hälsosamma och hållbara produkter är både stark och uthållig. Nettoomsättningen uppgick till 1 606 MSEK (854) och utöver den organiska tillväxten bidrog våra förvärv med en total omsättningsökning om 67 %. Justerad EBITA uppgick till 152 MSEK (142), med en marginal i linje med det förra kvartalet trots en ovanligt volatil makromiljö. Därtill har vi haft som ambition att stärka balansräkningen genom att frigöra rörelsekapital. Under kvartalet har vi uppnått ett positivt operativt kassaflöde på 247 MSEK (111) och därigenom kunnat minska nettoskulden med 121 MSEK till 2 306 MSEK (1 610). I kvartalsrapporten har vi, som tidigare kommunicerat, gått över till rapportering enligt IFRS. Fördelarna med detta är att det ger en högre grad av transparens i koncernens rapportering samt tar oss ett stort steg närmare ett listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista. Vi lanserar nya segment i rapporteringen för att ge en tydligare bild av utvecklingen inom koncernen. Vi har även haft en stark start på det nya året och under januari kan vi uppvisa en organisk tillväxt på över 20 % med ökad lönsamhet trots svårare jämförelsetal. Min bedömning är att vi står väl rustade inför 2023.”  –  Simon Petrén, VD Humble Group AB.

FINANSIELL INFORMATION:

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 606 MSEK (854).
 • EBITDA uppgick till 143 MSEK (5).
 • Justerad EBITDA uppgick till 179 MSEK (148)
 • EBITA uppgick till 119 MSEK (-1).
 • Justerad EBITA uppgick till 155 MSEK (142).
 • EBIT uppgick till 63 MSEK (-36).
 • Justerad EBIT uppgick till 99 MSEK (107).
 • Justerad EBIT per aktie uppgick till 0,34 SEK (0,44).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 247 MSEK (111).
 • Resultat per aktie före respektive efter utspädning uppgick till -0,19 SEK (-0,35).

TOLV MÅNADER

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 800 MSEK (1 486).
 • EBITDA uppgick till 504 MSEK (-39)
 • Justerad EBITDA uppgick till 551 MSEK (235)
 • EBITA uppgick till 419 MSEK (-64).
 • Justerad EBITA uppgick till 466 MSEK (210).
 • EBIT uppgick till 257 MSEK (-125).
 • Justerad EBIT uppgick till 304 MSEK (149).
 • Justerad EBIT per aktie uppgick till 1,11 SEK (0,81).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 255 MSEK (85).
 • Resultat per aktie före respektive efter utspädning uppgick till -0,23 SEK (-1,18).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER:

UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Humble säkrar en ny revolverande kreditfacilitet tillsammans med SEB och Nordea på totalt 650 MSEK som ersätter den tidigare kreditfaciliteten med SEB om 400 MSEK.
 • Humble erhåller beslut om att patent för EUREBA kommer att beviljas.

EFTER FJÄRDE KVARTALET

 • Humble tillkännager villkorade aktieköpsavtal angående Privab Ystad, Privab Trollhättan och Privab Grossisterna.
 • Humble erhåller obligationsinnehavarnas godkännande i ett skriftligt förfarande att ändra villkoren för sina seniora säkerställda obligationer.
 • Humble ändrar redovisningsprinciper till IFRS och RFR2.

VD-KOMMENTAR UR RAPPORTEN

FORTSATT STARK TILLVÄXT OCH EN BRA START PÅ 2023

Jag är stolt över att Humble Group uppvisar en organisk tillväxt på 21 % under det fjärde kvartalet. Det är mycket högre än vad den underliggande FMCG-marknaden växer och visar att efterfrågan på våra hälsosamma och hållbara produkter är både stark och uthållig. Nettoomsättningen uppgick till 1 606 MSEK (854) och utöver den organiska tillväxten bidrog våra förvärv med en total omsättningsökning om 67 %. Justerad EBITA uppgick till 152 MSEK (142), med en marginal i linje med det förra kvartalet trots en ovanligt volatil makromiljö. Därtill har vi haft som ambition att stärka balansräkningen genom att frigöra rörelsekapital. Under kvartalet har vi uppnått ett positivt operativt kassaflöde på 247 MSEK (111) och därigenom kunnat minska nettoskulden med 121 MSEK till 2 306 MSEK (1 610). I kvartalsrapporten har vi, som tidigare kommunicerat, gått över till rapportering enligt IFRS. Fördelarna med detta är att det ger en högre grad av transparens i koncernens rapportering samt tar oss ett stort steg närmare ett listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista. Vi lanserar nya segment i rapporteringen för att ge en tydligare bild av utvecklingen inom koncernen. Vi har även haft en stark start på det nya året och under januari kan vi uppvisa en organisk tillväxt på över 20 % med ökad lönsamhet trots svårare jämförelsetal. Min bedömning är att vi står väl rustade inför 2023.

Det fjärde kvartalet är säsongsmässigt koncernens viktigaste kvartal, med hög försäljning och många avgörande beslut för att positionera våra produkter inför nästkommande år. Vi avslutar i samma anda som tidigare kvartal med fortsatt hög organisk tillväxt och god lönsamhet. Den underliggande bruttomarginalen har varit stabil trots viss negativ påverkan av fraktkostnaderna och en svag krona (konsolideringseffekter av Privab påverkade bruttomarginalen negativt med tre procentenheter). Som tidigare kommunicerats förväntar vi oss att fraktkostnaderna kommer stabiliseras på lägre nivåer under året. I rapporten presenteras våra nya segment Future Snacking, Quality Nutrition, Sustainable Care och Nordic Distribution. Med de nya segmenten blir det tydligare hur vi skapar värde mellan våra verksamheter och visar den attraktiva positionen som vi på kort tid har etablerat med Humble Group, såväl i Norden som internationellt. Det är glädjande att se hur varje enskilt segment har en underliggande genomsnittlig årlig omsättningstillväxt med ca 12 % samt en årlig EBITDA-ökning om 17 % på proformerad nivå sedan 2015. Vi kan även konstatera att dotterbolagen växer snabbare och med förbättrad lönsamhet efter att de har blivit en del av Humble-koncernen.

Operationellt fokus
Under fjärde kvartalet kan vi se de positiva effekterna från vårt fokus på att frigöra rörelsekapital samt stärka lönsamheten i våra dotterbolag, vilket har resulterat i ett operativt kassaflöde om 247 MSEK (111), stärkt likviditet och minskad nettoskuld med 121 MSEK. Vi förväntar oss hög tillväxt även under 2023, men vi kommer att fortsätta ha ett tydligt fokus på att stärka kassaflödet och har genomfört flera strategiska initiativ för att minska lagernivåerna samt effektivisera rörelsekapitalanvändningen. Vi är i ett tidigt skede av koncernens optimeringsarbete och vi är ännu inte nöjda. Det finns därmed ytterligare potential framöver för att vidare förbättra lönsamheten och kassaflödet.

Förvärv
Under kvartalet tecknade vi avtal om tre förvärv, som vi kan integrera med de redan befintliga Privab-enheterna i segmentet Nordic Distribution. Segment har på kort tid härigenom fått en stark position i den svenska FMCG-marknaden, med en effektiv och dynamisk distribution av både listade och olistade produkter till relevanta segment och butiker. Med den här plattformen kan vi generera tillväxt för både våra befintliga och nya varumärken. Det finns fortfarande många spännande bolag att förvärva och intresset för att bli en del av Humble Group har aldrig varit större. Även om vi kommer att hålla ett lugnare förvärvstempo än de senaste två åren, avser vi att fortsätta växa med selektiva strategiska förvärv om rätt möjligheter uppstår. Ett långsammare klimat kommer också ge möjligheten att förvärva bolag till lägre värderingsmultiplar.

Outlook 2023
Jag känner stor optimism inför 2023 givet alla projekt och initiativ som pågår inom koncernen. Året har börjat starkt med en organisk tillväxt i januari på över 20 % och förbättrad lönsamhet i många av dotterbolagen. Därtill genomsyras organisation av härlig energi och positiv anda som gör att vi står väl rustade inför framtiden. Resan mot att bygga det ledande FMCG-bolaget med fokus på hälsosamma och hållbara produkter fortsätter.

Rapporten finns bifogad och går även att ladda ner i sin helhet på bolagets hemsida här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Tel: +468 61 32 888
Email: simon.petren@humblegroup.se

Denna information är sådan som Humble Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humble Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolaget växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smak och konsistens för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE.
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail:
info@fnca.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humbles framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.