Jag brukar säga att tredje veckan i augusti är lite av ett nyår för entreprenörer, där man börjar på ny kula efter semestern och har fullt fokus på att sjösätta alla de initiativ som behöver komma på plats för att nå framgång under de viktiga höstmånaderna. Säsongsmässigt är våra bolag viktade mot det tredje och framför allt det fjärde kvartalet, med högtider som allhelgona och jul. Det är därför extra glädjande att kunna konstatera att det andra halvåret har börjat bra med ett fortsatt starkt momentum, där den organiska tillväxten uppgick till 12 % och nettoomsättningen ökade med 34 % till 1 811 MSEK (1 347) jämfört med samma period 2022. Rörelseresultatet har följt med omsättningsökningen väl, där justerad EBITA uppgick till 158 MSEK (130). Ett högt fokus på effektivitet i supply chain har burit frukt och vi börjar se en viss marginalförbättring jämfört med första halvåret 2023, där den justerade EBITA-marginalen ökade från 7,9 % till 8,7 % i det tredje kvartalet. Med ett operativt kassaflöde efter förändring av rörelsekapital om 175 MSEK (-14) och med den nya kapitalstrukturen som kom på plats under augusti, ser vi goda möjligheter att organiskt fortsätta stärka balansräkningen för att så småningom börja förvärva bolag igen, om än i ett lugnare tempo än tidigare.–  Simon Petrén, VD Humble Group AB.

FINANSIELL INFORMATION:

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 811 MSEK (1 347).
 • Justerad EBITDA uppgick till 188 MSEK (153).
 • Justerad EBITA uppgick till 158 MSEK (130).
 • Justerad EBIT uppgick till 111 MSEK (95).
 • EBITDA uppgick till 161 MSEK (232).
 • EBITA uppgick till 132 MSEK (209).
 • EBIT uppgick till 85 MSEK (173).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 175 MSEK (-14).
 • Resultat per aktie före respektive efter utspädning uppgick till -0,20 SEK (0,21).
 • Justerad EBIT per aktie uppgick till 0,25 SEK (0,31).

NIO MÅNADER

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 114 MSEK (3 194).
 • Justerad EBITDA uppgick till 503 MSEK (371).
 • Justerad EBITA uppgick till 420 MSEK (310).
 • Justerad EBIT uppgick till 281 MSEK (205).
 • EBITDA uppgick till 475 MSEK (361).
 • EBITA uppgick till 391 MSEK (300).
 • EBIT uppgick till 252 MSEK (195). 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 802 MSEK (7). Justerat för skatteanstånd om 260 MSEK uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 542 MSEK.
 • Resultat per aktie före respektive efter utspädning uppgick till -0,27 SEK (-0,07).
 • Justerad EBIT per aktie uppgick till 0,79 SEK (0,77).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER:

UNDER TREDJE KVARTALET

 • Humble Group ingår avsiktsförklaring avseende försäljning av fastigheter.
 • Humble Group fullföljer refinansieringen av dess befintliga obligationer och revolverande kreditfacilitet genom upptagande av nya bankfaciliteter. Bolagets befintliga seniort säkerställda obligationslån 2021/2024 och seniort säkerställda obligationslån 2021/2025 återbetalades den 22 augusti, 2023.

EFTER KVARTALET

 • Inga väsentliga händelser har ägt rum efter kvartalets utgång.

VD-ORD UR RAPPORTEN

”FORTSATT TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD RÖRELSEMARGINAL
Jag brukar säga att tredje veckan i augusti är lite av ett nyår för entreprenörer, där man börjar på ny kula efter semestern och har fullt fokus på att sjösätta alla de initiativ som behöver komma på plats för att nå framgång under de viktiga höstmånaderna. Säsongsmässigt är våra bolag viktade mot det tredje och framför allt det fjärde kvartalet, med högtider som allhelgona och jul. Det är därför extra glädjande att kunna konstatera att det andra halvåret har börjat bra med ett fortsatt starkt momentum, där den organiska tillväxten uppgick till 12 % och nettoomsättningen ökade med 34 % till 1 811 MSEK (1 347) jämfört med samma period 2022. Rörelseresultatet har följt med omsättningsökningen väl, där justerad EBITA uppgick till 158 MSEK (130). Ett högt fokus på effektivitet i supply chain har burit frukt och vi börjar se en viss marginalförbättring jämfört med första halvåret 2023, där den justerade EBITA-marginalen ökade från 7,9 % till 8,7 % i det tredje kvartalet. Med ett operativt kassaflöde efter förändring av rörelsekapital om 175 MSEK (-14) och med den nya kapitalstrukturen som kom på plats under augusti, ser vi goda möjligheter att organiskt fortsätta stärka balansräkningen för att så småningom börja förvärva bolag igen, om än i ett lugnare tempo än tidigare.

Många aktieägare och analytiker frågar hur våra bolag står sig i dessa tider, när konsumenter lider av höga räntekostnader och är generellt mer sparsamma i sin konsumtion. Efter att nyligen ha avslutat en road-show bland våra bolag, kan jag konstatera att vår största utmaning framåt inte handlar om kundefterfrågan utan snarare om kapacitet. Konfektyr står sig generellt bra i en lågkonjunktur och med ett massivt ökat omvärldsfokus på försvarsindustrin har vi mångdubblade förfrågningar från internationella organisationer om att hjälpa till med försörjning av tillskott och bars. Ett exempel på detta är vår största godistillverkare Grahns Konfektyr som löpande får tacka nej till förfrågningar på både vanligt och socker-reducerat godis. Flera internationella varumärken och aktörer börjar förstå att det är Humble man ska vända sig till om man vill producera ett nyttigare godis. Ett annat exempel är Bars Production som har sålt slut hela kapaciteten för 2024, trots att vi sedan förvärvet löpande investerat i flera tillverkningslinor. Det är ett lyxproblem men samtidigt något som vi arbetar intensivt med för att säkerställa förutsättningar för att kunna fortsätta växa i en högre takt framåt och ta vara på de möjligheter som uppstår. Här ser vi även styrkan med att vara en del av en större koncern som Humble, där vi har kapaciteten, resurserna och ambitionen som krävs för att investera i ökad tillväxt och stötta våra entreprenörer så att de kan agera på all efterfrågan och de nya projekt-möjligheterna som uppstår.

Humble är delvis exponerat mot lågpris och private label, med en modern exklusiv co-branding mot retail-kedjor, vilket har visat sig vara vältajmat med marknaden. Koncernens största bolag, Solent Group, går som tåget och vi planerar att fortsätta expandera deras affärsmodell i både Norden och Tyskland, likt de redan framgångsrikt gjort i Australien och Sydafrika. Butikskedjor går alltmer mot att jobba med den här typen av partner-bolag, eftersom det är ett effektivt sätt att hålla en attraktiv portföljmix av starka varumärken och egna exklusiva produkter som sourcas direkt från fabrik.

Vi har lyckats hålla uppe lönsamheten genom god kostnadskontroll som bland annat har bestått av att reducera överlappande funktioner och nyttja best practice via de större och mer mogna enheterna i gruppen. Koncernens mognadsgrad för operativ effektivitet mellan bolagen är ännu i sin linda och nu när vi lärt känna verksamheterna bättre är det tydligt att det finns många möjligheter till optimering och effektivisering att tillvarata framåt. Jag känner en viss besvikelse i att bruttomarginalen inte återhämtats i den takt som vi önskar. Arbetet med att återställa bruttovinstmarginalen fortlöper och vi ska tillbaka till de nivåer som bolagen hade innan covid när alla störningar i värdekedjan uppstod, vilket skulle innebära en väsentlig resultatförbättring givet vår omsättningstillväxt sedan dess. Under tredje kvartalet påverkades bruttomarginalen negativt av optimering och flytt av lagerhantering i flera av bolagen, där vi avyttrat en del icke lönsamma produkter och varor med sämre omsättningshastighet. Det har givetvis haft en kortsiktig negativ effekt på resultatet, men vi tror att det kommer gynna koncernens lönsamhet och effektivitet på lång sikt samtidigt som det frigjort rörelsekapital som vi istället kan allokera till nya tillväxtinitiativ. Därutöver binder bolagen historiskt ca 10 – 15 % av nettoomsättningsökningen i rörelsekapital för nytt lager. Givet den höga omsättningsökningen om 300 MSEK proforma blir den reella effekten kombinerat med rörelsekapitalförbättringen ca 56 MSEK positivt kassaflöde från lager, vilket är starkt. Det finns fortfarande mycket kvar att göra här, men det går åt rätt håll.

Nu går vi in i den mest intensiva perioden för året och vi har fullt fokus på att leverera varor till våra kunder samtidigt som vi ska fortsätta att hålla en hög effektivitet i värdekedjan utan att binda för mycket kapital. Många viktiga koncernövergripande funktioner har kommit på plats under året och vi är redo för processen med bytet av handelsplats till reglerad marknad, med ambitionen att genomföra bytet under nästkommande år. För att uppfylla de högre krav på bland annat hållbarhetsrapportering och uppföljning som hållbarhetsregelverket (CSRD) innebär, har vi investerat mer resurser på området. Vi ser även potential att driva centrala initiativ likt de hållbara innovationer vi lanserat under året, för att kunna erbjuda Humbles bolag och kunder framtidens förpackningslösningar och nya sätt att tillverka produkter.

Sammanfattningsvis känns det mycket spännande och inspirerande att se vad det fjärde kvartalet och kommande år har att erbjuda. Humble har mognat väsentligt och med den nya kapitalstrukturen på plats har vi goda förutsättningar att fortsätta leverera aktieägarvärde och öka lönsamheten per aktie på ett hållbart och framgångsrikt sätt."

Rapporten finns bifogad och går även att ladda ner i sin helhet på bolagets hemsida här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Simon Petrén, VD, Humble Group AB
Tel: +468 61 32 888
Email: simon.petren@humblegroup.se

Denna information är sådan som Humble Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humble Groups nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolaget växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smak och konsistens för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information besök www.humblegroup.se

Humble is listed on Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under the ticker HUMBLE.
FNCA Sweden AB is Humble’s certified adviser.
Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Humbles avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Humbles framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Humble är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Humble anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Humble garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Humble eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.