Andra kvartalet 2015 i sammandrag

 • Intäkter 1 097 TSEK
 • Rörelseresultat -923 TSEK
 • Resultat efter skatt -942 TSEK
 • Resultat per aktie* -0,28 SEK
 • Resultat per aktie efter full utspädning* -0,21 SEK

Första halvåret 2015 i sammandrag

 • Intäkter 1 629 TSEK
 • Rörelseresultat -2 559 TSEK
 • Resultat efter skatt -2 598 TSEK
 • Resultat per aktie* -0,78 SEK
 • Resultat per aktie efter full utspädning* -0,59 SEK

*= antalet aktier är beräknat på 3 351 560, vilket Bayn Europe AB haft efter noteringen på First North den 12 nov 2014. Antalet utestående teckningsoptioner är 1 065 649 stycken som utgavs som units tillsammans med aktier i samband med noteringen på Nasdaq First North.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Intäkterna ökade med 63 % jämfört med samma kvartal 2014.
 • Intäkterna ökade med 92 % jämfört med det första kvartalet 2015.
 • Kostnaderna minskade jämfört med det första kvartalet 2015.
 • Årsstämma hölls och Peter Werme valdes till ny ordförande i styrelsen. Peter representerar Första Entreprenörsfonden som är den största ägaren i bolaget.
 • Företaget utvecklade en kostnadseffektiv lösning för choklad utan tillsatt socker, lika god som vanlig choklad.
 • Ett i Turkiet ledande företag inom agrikultur som har intresse att påbörja stevia-produktion för den inhemska marknaden, gav Bayn i uppdrag att göra en förstudie kring förutsättningar för detta. Förstudien inleddes och pågår enligt plan.
 • Avtal träffades med en distributör inom livsmedelsingredienser för den israeliska marknaden och en workshop genomfördes med ca 40 större företag inom mat- och dryckesindustrin där.
 • En avsiktsförklaring träffades med företaget D-A Ltd, Bulgarien, kring samarbete för blandning av större kvantiteter av EUREBA®-produkter.
 • Fyra workshops genomfördes med Barentz säljteam i Polen, Holland, Belgien och Bulgarien.
 • Bayn deltog på konferensen Vitafood i Genève.
 • Ökade aktiviteter mot marknaden genererade mer än 30 utvecklingsprojekt. 25 av dessa projekt är inriktade mot produkter inom choklad och konfektyr.
 • Företaget presenterades på Aktiedagen i Göteborg, som arrangeras av Aktiespararna.
 • Lucy Dahlgren, VD blev intervjuad av Remium.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Företaget har utvecklat en ny sötningsmedelsblandning som kallas EUREBA® 918.
 • Tillsammans med företaget D-A Ltd, Bulgarien, har Bayn utvecklat en patenterad sötningstablett för kaffe/te som också har probiotiska egenskaper.
 • Bayn har utvecklat en produkt för total sockerersättning i marsipan som är en kombination av kostfibrer, sockeralkoholer, en stabilisator och EUREBA® 918 – en unik, steviabaserad, kostnadseffektiv sötningsmedelsblandning. EUREBA® Marzipan är en avancerad formulering för industrier som vill producera marsipan utan tillsatt socker.
 • Marknadsaktiviteter har påbörjats för att samla in detaljerad information om lanserade EUREBA-produkter i Europa, vad gäller smak och kundupplevelse.

VD HAR ORDET

Vår strategi att notera företaget på Nasdaq har blivit just den framgångsfaktor vi hoppades på. Att nå fram till de större företagen för att föra samtal om våra produkter och möjliga samarbeten går betydligt lättare idag än innan noteringen. I och med att vi nu med större framgång når stora livsmedelsproducenter, och dessutom har utökat våra aktiviteter på marknaden, kan vi detta kvartal se en ökad försäljning. Vi har också initierat ett stort antal nya utvecklingsprojekt.

Behovet att minska socker i våra livsmedel delas av producenter och konsumenter. De diskussioner vi för med kunder ger oss en mycket tillförlitlig bild av konsumenternas behov, vilket lett till att vi nu arbetar med en särskild fokus på att utveckla produkter för sockerreducering inom kategorierna choklad, konfektyr, mejeriprodukter och drycker.

Vi arbetar också målmedvetet med att övervinna de hinder som det innebär att byta till naturliga, sockerfria sötningsmedel, såsom förändringar i massa, konsistens och smak. Men även vad gäller slutkostnaden för produkten, där vi funnit nya, alternativa formuleringar som är mycket kostnadseffektiva. Vårt forsknings- och marknadsarbete leder till att vi kan presentera en helhetslösning för producenten. Några av våra utvecklade produkter, bland annat marsipan, mjölkchoklad, mörk choklad och chokladsirap utan tillsatt socker, har rönt särskilt stort intresse hos producenterna och produktutveckling pågår tillsammans med flera stora aktörer inom industrin.

Vår filosofi är att förstå marknadsbehoven och att överträffa kundernas förväntan. Smak, hälsa, konkurrenskraft, mervärde samt efterlevnad av EUs lagstiftning är några av de viktiga frågor som vi ständigt arbetar med. Vår närvaro på marknaden, utöver de 28 länder där vår största samarbetspartner Barentz har sin verksamhet, har nu utökats med en ny samarbetspartner i Israel. Vårt behov av en blandningsanläggning vid beställning av större kvantiteter utvecklade EUREBA-produkter kan tillgodoses i samarbetet med D-A Ltd. Förstudien som vi fått i uppdrag att genomföra till ett ledande företag inom agrikultur i Turkiet pågår enligt plan. Om investeringar i odling och raffinering av produkter i Turkiet visar sig genomförbara kan detta leda till ytterligare intressanta samarbeten, och ökade marknadsmöjligheter för oss.

Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Bayn är ett marknadsdrivet, innovativt företag baserat i Stockholm, specialiserat på naturliga och hälsosamma lösningar för sockerreduktion baserade på sötma från växten Stevia Rebaudiana Bertoni. Bayns kunnande reflekteras i de komplexa produktlösningarna som säljs på den Europeiska marknaden under varumärket EUREBA®. Bayn arbetar endast med naturliga ingredienser i sina lösningar för att optimera smak, textur och kostnad till fördel för hälsa och miljö. Bayn fokuserar på vetenskaplig forskning och arbetar i enlighet med strikta riktlinjer för etik och kvalitet i nära samarbete med sina kunder. Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm, First North under kortnamn BAYN.

FINANSIELL RAPPORT

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Finansiell utveckling under andra kvartalet 2015, VDs kommentar

Samtidigt som vi ser en kraftig omsättningsökning under det andra kvartalet så minskar kostnaderna jämfört med det första kvartalet. Omsättningsökningen under det andra kvartalet kan till stor del hänföras till projektet i Turkiet. Kostnader som inte är hänförlig till rena säljaktiviteter har skurits ned till en nivå som inte skadar den långsiktiga tillväxten i bolaget.

Intäkter

Totala intäkter under andra kvartalet har ökat till 1 097 (672) TSEK. Nettoomsättningen uppgick till 596 (397) TSEK.

Kostnader

Kostnaderna ökade under andra kvartalet till 2 020 (1 737) TSEK. Kostnadsökningen är hänförlig till ökade personalkostnader samt kundrelaterade kostnader.

Resultat

Rörelseresultatet förbättrades till – 923 (-1 065) TSEK

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 984 (-224) TSEK.

Likvida medel vid utgången av perioden uppgick till 2 542 (0) TSEK.

Nyemission

Under andra kvartalet har nyemissioner om 0 (501) TSEK genomförts.

Investeringar

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 (0) TSEK för delåret, och bestod av aktiverade utvecklingskostnader om 501 (227) MSEK.

Övrigt

Personal

Medelantalet anställda var under perioden 6 (3) och antalet anställda vid periodens utgång var 6 (3).

Antal aktier

Bolaget hade 3 351 560 aktier per den 2015-06-30.

Det finns 1 065 649 utestående teckningsoptioner.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bayn Europe ABs resultat och finansiella ställning påverkas av olika riskfaktorer som skall beaktas vid en bedömning av bolaget och dess framtidspotential. För övriga risker hänvisas till investeringsmemorandumet och företagets hemsida www.bayn.se.

Redovisningsprinciper

Denna kvartalsredogörelse är upprättad enligt Årsredovisningslagen och bokförings-nämndens Allmänna Råd och redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Framtidsutsikter

Ingen prognos lämnas för kvartal 3.

Nästa rapportdatum

Delårsrapport för perioden juli-september 2015 publiceras den 23 november 2015.

Denna halvårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Stockholm den 31 augusti 2015

Bayn Europe AB (publ)

Lucy Dahlgren, VD

Ta del av hela rapporten i bifogad pdf eller på företagets hemsida  www.bayn.se under Investors/Finansiella rapporter.

Bilagor