Andra kvartalet 2016 i korthet

 • Intäkter 656 (1 097) TSEK
 • Rörelseresultat -1 606 (-923) TSEK
 • Resultat efter skatt -1 644 (-942) TSEK
 • Resultat per aktie* 0,29 (-0,17) SEK
 • Resultat per aktie efter full utspädning -0,22 (-0,12) SEK

Första halvåret 2016 i korthet

 • Intäkter 1 249 (1 669) TSEK
 • Rörelseresultat -2 831 (-2 559) TSEK
 • Resultat efter skatt -2 886 (-2 598) TSEK
 • Resultat per aktie* 0,51 (-0,46) SEK
 • Resultat per aktie efter full utspädning* -0,38 (-0,34) SEK

* Antalet aktier är beräknat på 5 683 374. Antalet utestående teckningsoptioner är 1 894 458. I dessa siffror har hänsyn tagits till nyemissionen i maj vilken registrerades i juli.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Bayn utvecklas till en sockerreduceringsspecialist och en specialistresurs för stöd inom produktutveckling inom livsmedelsindustrins hela värdekedja.
 • Proaktiva marknadsaktiviteter och kundbesök genomfördes för att få feedback på den nya kommunikationsplattformen och affärsinriktningen. 
 • Bayns marknadskontakter fokuserades på att sälja marknadsbehov snarare än produkter. Som ett led i detta arbete har Bayn under perioden inriktat sig på att etablera sig som kunskapskonsulter inom sockerreducering snarare än som försäljare. 
 • Bayn deltog på flera stora branschmässor och presenterade sin nya portfolio som fick positiva återkopplingar. 
 • Flera testordrar kom in från Europa, en industriell order från Sydafrika och en större testorder från Kina. Leveranser av dessa ordrar genomfördes. 
 • Ny marknadspersonal anställdes inom området kunskapskonsulter/kundkontakter. 
 • En nyemission genomfördes 9-24 maj och emissionen tecknades till 170%. Emissionslikviden används som planerat för att utöka aktiviteterna inom marknadsföring och försäljning.
 • Utvecklingen av Bayn Studio, ett innovationscentrum för produktdesign och utbildning i sock- erreducering, påbörjades. Bayn Studio, där även ett café med egna sockerreducerade produkter kommer att finnas till försäljning, kommer att vara tilllgänglig för både allmänheten och företag och öppnas i Gävle hösten 2016.
 • Arbetet med en digital community för sockerreducering påbörjades, där hållbara projekt inom sockerreducering kommer att genomföras.

VD har ordet

En övertecknad nyemission, testordrar från Sydafrika och Kina, stora åtaganden inom sockerreducering från multinationella livsmedelsföretag samt intensiva de- batter i media kring hälsorisker och sockerskatt – detta sammanfattar kort det gångna halvåret. Medan vi jobbar vidare med bearbetningen av marknaden håller också Bayn Studio, ett innovationscentrum för sockerreducering, på att ta form.

Socker och dess hälsorisker diskuteras allt intensivare i medierna och debatten om sockerskatt har återigen blossat upp i många europeiska länder. I artikeln på nästa sida delar jag min personliga syn på sockerskatt, utifrån mina båda roller som entreprenör och som mamma. I allmänhetens debattinlägg ser man att väldigt många känner sig alltmer bekymrade över sockrets negativa effekter och efterfrågar produkter med lägre sockerinnehåll. Samtidigt har vi människor ett sug efter sött, och vi vill inte tumma på den goda smaken heller. Därför kan man säga att sockerreduktion är ett uppdrag i sig; att se till att produkterna smakar gott är ett annat. För att lösa båda dessa utmaningar krävs kreativitet. Bayn jobbar med att reducera socker och på samma gång tillfredsställa konsumenternas önskan om söt och god smak. Våra lösningar är baserade på vetenskapliga undersökningar såväl som på vår person- als höga kompetens inom sensorik och livsmedelsteknik. Nöjda slutkonsumenter är det som räknas.

Att vårens nyemission blev övertecknad är ännu ett bevis på att sockerreducerade produkter är högintressant. Bayns lösningar har blivit väl mottagna av våra kunder, och antalet testordrar ökar stadigt. Vi har även tagit emot testordrar från länder utanför Europa, från både Sydafrika och Kina.

Flera multinationella livsmedelsföretag, bland annat Nestlé och Unilever, har infört en ”sugar reduction commitment” – ett åtagande för att minska sockret i deras egna produkter. I Storbritannien och Benelux-länderna har några av de största dagligvarubutikerna börjat reducera socker i sina egna produkter. Detta är viktiga steg i rätt riktning, men fortfarande hittar vi väldigt få välsmakande, nyttiga produkter med mindre socker i livsmedelsbutikerna. En förändring av produktsortimentet är en intäktsrisk för företagen eftersom det finns en osäkerhet kring om allmänheten är redo att ta emot de nya produkterna. På Bayn har vi närmat oss dagligvarubutikerna i Sverige med våra färdigutvecklade choklad- och konfektyrkoncept, men fått svaret av inköpsavdelningarna att det för tillfället inte finns några planer på att reducera socker i de egna produkterna eftersom lönsamheten inte kan säkerställas.

Det händer mycket inom området sockerreducerade produkter, och sakta men säkert är marknaden på väg att mogna. Mot bakgrund av vår samlade erfarenhet och nuläget kommer

vi i höst även att öppna upp Bayn Studio i Gävle. Bayn Studio kommer att fungera som ett innovationscentrum för produktdesign och utbildning i sockerreducering där vi kommer att hålla kurser för allmänheten och andra intressenter. Det kommer bland annat att anordnas Do It Yourself Workshops där vi lär ut sockerreducerade recept för hemmabruk, provsmakningskurser, samt team building-aktiviteter för olika grupper, med målet att visa vilken positiv smakupplevelse som kan kombineras med en hälsosam livsstil. Där kommer också att finnas ett café där vi säljer nyttiga, sockerreducerade produkter till slutkonsumenten. Vi är övertygade om att Bayn Studio kommer att fungera som en gedigen plattform utifrån vilken vi kommer att kunna påverka och skapa högre efterfrågan på sockerreducerade livsmedel bland slutkonsumenter, vilket kommer att öka behovet av våra lösningar inom EUREBA. Samtidigt kommer Bayn Studio att generera nya intäkter på kort sikt.

I slutändan handlar allt om konsumentbehov och konsumentefterfrågan, och om att skapa konkreta projekt och produkter, från bevis till faktiska åtgärder kring sockerreducering, för att skapa hållbara affärsintäkter.

Lucy Dahlgren, VD Bayn Europe 

EUREBA – VÅRT VERKTYG FÖR ATT BYGGA EN HÄLSOSAMMARE VÄRLD

EUREBA® är en naturlig lösning för att reducera socker- och kalorihalten i produkter utan att minska på den goda smaken och med bibehållen smakupplevelse. Vårt sortiment av EUREBA®-produkter innehåller både rena sötningsmedel, färdiga industriella formuleringar och basprodukter samt avancerade kundanpassade lösningar som tas fram på begäran.

Bayn erbjuder tjänster till livsmedelsproducenter för
att hjälpa dem reducera mängden socker i befintliga produkter eller att ta fram nya produkter enligt kundens specifikationer. Bayns tjänsteutbud inkluderar idéskapande, marknads- och konsumentkännedom, pro- duktdesign samt workshops och seminarier m.m. Bayn verkar som en katalysator för livsmedelsproducenter när de ska lansera nya produkter med mindre socker i.

Vårt EUREBA®-sortiment inkluderar följande kategorier:

Ingredienslösningar: EUREBA® Basic är en rad naturliga high intensity sweeteners med noll kalorier (HIS).

Formuleringslösningar: EUREBA® Blend innebär att kombinera sötningar och bulkingredienser som ger en 1:1 sockerersättning i processad mat och drycker. Formuleringslösningarna ger konkurrenskraftiga fördelar till livsmedelsproducenter för att undanröja kostnader för ny produktutveckling, osäkerheter och risker. Det garanterar kvaliteten på produktionen genom bättre näringshomogenitet och undviker risken för överdosering, förenklar produktionsprocessen, arbetsförloppet och reducerar kostnader. Det ger också rätt smakprofil, konsistens

och reducerar kostnaden för kundens utveckling av nya produkter.

Totallösningar: EUREBA® Inclusion innebär att Bayn levererar färdiga produkter utan tillsatt socker till livsmedelsproducenter. De färdiga produkterna kan användas som ”private label” av detaljisterna. Bayn erbjuder skräddarsydda produkter som ofta är resultatet av en direkt förfrågan från kunden. Det är då en skräddarsydd lösning som möter kundens specifika krav och behov. 

FINANSIELL RAPPORT

Intäkter

Totala intäkter under kvartalet uppgick till 656 (1097) TSEK. Nettoomsättningen uppgick till 335 (596) TSEK. 

Kostnader

Kostnaderna under kvartalet uppgick till 2 262 (2 020) TSEK. Kostnadsökningen är relaterad till genomförd nyemission.

Resultat

Rörelseresultatet minskade till -1 606 (-923) TSEK.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 387 (-1 984) TSEK.

Likvida medel vid utgången av perioden uppgick till 4 394 (2 541) TSEK. 

Nyemission

Under andra kvartalet har nyemissioner om 6 593 (0) TSEK genomförts. 

Investeringar

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 320 (501) TSEK för kvartalet, och bestod av aktiverade utvecklings- kostnader.

Övrigt

Personal: Medelantalet anställda var under perioden 5,5 (6) och antalet anställda vid periodens utgång var 5,5 (6).

Antal aktier: Bolaget hade 5 683 374 aktier och det fanns 1 894 458 utestående teckningsoptioner per den 2016-06-30. 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bayn Europe ABs resultat och finansiella ställning påverkas av olika riskfaktorer som skall beaktas vid en bedömning av bolaget och dess framtidspotential. För övriga risker hänvisas till investeringsmemorandumet som återfinns på företagets hemsida www.bayn.se. 

Redovisningsprinciper

Denna redogörelse är upprättad enligt Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens Allmänna Råd och redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Närstående transaktioner

Lån från bolagets största aktieägare återbetalades under kvartalet.

Framtidsutsikter

Ingen prognos lämnas för kvartal tre.

Nästa rapportdatum

Delårsrapport för perioden juli-september 2016 publiceras den 23 november 2016.

Mangold Fondkommission AB (tel. +46 8 5030 1550) är Bolagets Certified Adviser.

Denna redogörelse har ej granskats av bolagets revisorer.

Stockholm den 25 augusti 2016 Bayn Europe AB (publ)

Lucy Dahlgren, VD 

Ta del av hela rapporten i bifogad pdf eller på företagets hemsida www.bayn.se