ANDRA KVARTALET I KORTHET

Intäkter 1 786 (1 194) TSEK
Rörelseresultat -3 255 (-3 048) TSEK
Resultat efter skatt -3 267 (-3 205) TSEK
Resultat per aktie* -0,11 (-0,31) SEK
Resultat per aktie efter full utspädning* -0,09 (-0,27)SEK

HALVÅRET I KORTHET

Intäkter 3 834 (2 238) TSEK
Rörelseresultat -5 936 (-6 278) TSEK
Resultat efter skatt -5 964 (-6 454) TSEK
Resultat per aktie* -0,19 (-0,63) SEK
Resultat per aktie efter full utspädning* -0,16 (-0,55) SEK

*Resultat per aktie är beräknat på 31 044 078. Antalet utestående teckningsoptioner är 6 841 484.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

• Större efterfrågan än förväntat under årets första fyra månader ledde till en orderingång om 3,3 MSEK. (PM 16 maj)

• Ett estniskt företag placerar ytterligare en stororder om 13,5 ton för leverans och fakturering under kvartal tre (PM 19 juni)

• Bayns teckningsoptioner serie TO4 rönte stort intresse hos aktieägarna och tecknades till nära 90 procent. (PM 26 juni)

• Bayn blir ISO-certifierade efter en snabb process med få avvikelser. Ett mycket lättmanövrerat system, enligt revisorn från SCAB. (PM 2 maj)

• Ett långsiktigt samarbete med content-byrån Kntnt inleds för att bygga närvaro och skapa uppmärksamhet om både Bayn och sockerreducering i allmänhet. (PM 13 maj)

• Restaurang Grodan i Stockholm och Bayn i samarbete om socker-reducerade efterrätter. Att inte behöva ändra på vare sig tid eller mängd i recepten är EUREBA®s stora styrka, säger Nils Idevall på Grodan. (PM 11 juni)

VD HAR ORDET

Under andra kvartalet har Bayn inlett samarbeten med två av Sveriges tongivande tillverkare av sockerfritt godis. Det har varit fråga om såväl recepturutveckling, som rådgivning av regulatorisk och livsmedelsjuridisk natur. Det kombinerade ordervärdet under året bedöms ligga på 1,5 MSEK och den årliga potentialen beräknas framöver vara 4-5 gånger högre.

Under februari och juni har bolaget tillförts kapital genom en riktad emission och en efterföljande emission baserad på gratis teckningsoptioner berättigande till Bayn aktier med en rabatt motsvarande ca halva priset. Bayn levererar till sina ägare. Idag med de medel som står oss till buds och imorgon med de metoder som då kommer att vara tillgängliga tack vare vår expansion. Bayn är trots minskande burn rate fortfarande ett företag som är i sin uppstart och som kommer att behöva söka finansiering för sina framtida projekt oavsett om det handlar om förvärv, investeringar i utrustning och faciliteter eller fortsatta marknadsoperationer. Men dagen för break-even närmar sig.

I mitten av halvåret erhöll Bayn sin ISO 9001/2015-certifiering. Att detta certifieringsarbete kunde slutföras efter bara ett drygt halvår understryker ytterligare professionalismen hos Bayns personalstyrka.

Lucy Dahlgren, vår grundare och styrelseledamot, har under kvartalet fokuserat på att bygga vidare på ett fristående externt kooperativ som arbetar med en plattform för att utveckla affärsmöjligheter mellan tillverkare av hälsosam, sockerreducerad mat, och myndigheter och marknaden. Förhoppningen är att projektet skall fungera som en katalysator för att stärka tillverkare av sockerfria matvaror. Affärsidén och den nödvändiga tekniska plattformen har stöd från Vinnova och Bayn delar deras bedömning att det kan vara till gagn för våra kunder och därmed också för Bayn.

Utöver detta arbetar hon med att bygga ett nytt nätverk med fokus på att öka fokus på försäljning av sockerreducerade slutprodukter till konsumenter. Nätverket This Reduce arbetar med digitala plattformar, och block chain-teknologi för att säkerställa marknadens krav på spårbarhet. 

Under perioden har Bolaget även sjösatt sitt marknadsföringsprojekt med marknadsbyrån Kntnt AB, som går ut på att skapa innehåll i hemsidan och att sökmotoroptimera så att flödet till hemsidan ökar och därmed skapar potentiella kundämnen, så kallade prospects.

Förra periodens utveckling i riktning mot mer systemstöd till olika delar inom bolaget har fortsatt så att försäljningsstödet och projektstyrningen har kompletterats med lagerstyrningsprogram och en ny IT-arkitektur som skall garantera större säkerhet och tillgänglighet.

När nu Bayn går in i andra halvåret är det med större säkerhet och tillförsikt än någonsin tidigare. Vi har flera nya produkter, vi har en ny medarbetare i Storbritannien som är Europas största marknad för sockerreducerade konsumentprodukter, samt en rejält hungrig besättning som bara väntar på att få sätta tänderna i nästa marknadsområde.

Patrik Edström
Verkställande direktör

FINANSIELL RAPPORT

Intäkter

Totala intäkter under andra kvartalet har ökat till 1 786 (1 194) TSEK. Nettoomsättningen uppgick till 1 526 (641) TSEK.

Kostnader

Kostnaderna ökade under kvartalet till 5 041 (4 242) TSEK. Kostnadsökningen är hänförlig till inköp av råvaror, marknadskostnader samt avskrivningar.

Resultat

Rörelseresultatet ökade till -3 255 (-3 048) TSEK.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 928 (-2 978) TSEK.

Likvida medel vid utgången av perioden uppgick till 4 935 (663) TSEK.

Bolagets likviditetssituation förbättras löpande genom ökade intäkter från försäljningen, men bolaget kan komma att behöva ytterligare finansiering för att finansiera etablering på nya marknader. Tidigare har detta tillgodosetts genom emissioner till aktieägarna eller till investerare.

Nyemission

Under andra kvartalet har en emission genomförts vilken resulterade i att bolaget tillfördes 4,9 MSEK. Jämförande period förra året tillfördes bolaget genom en företrädesemission 6,1 MSEK.

Investeringar

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 326 (353) TSEK för perioden, och bestod av aktiverade utvecklingskostnader.

Övrigt

Personal

Medelantalet anställda var under perioden 11 (10) och antalet anställda vid periodens utgång var 11 (11).

Antal aktier

Bolaget hade 31 044 078 aktier den 30 juni (10 320 846). Det fanns 6 841 484 utestående teckningsoptioner per den 2019-06-30. Genomsnittligt antal aktier under perioden var 30 692 722 (10 270 121). För halvåret var genomsnittligt antal aktier 28 524 676 (10 075 452) och efter utspädning 32 927 003 (11 576 056).

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bayn Europe ABs resultat och finansiella ställning påverkas av olika riskfaktorer som skall beaktas vid en bedömning av bolaget och dess framtidspotential. För övriga risker hänvisas till företagets hemsida www.bayneurope.com.

Redovisningsprinciper

Denna kvartalsredogörelse är upprättad enligt Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens Allmänna Råd och redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Framtidsutsikter

Ingen prognos lämnas för kvartal 3.

Nästa rapportdatum

Delårsrapport för perioden juli-september 2019 publiceras den 22 november 2019.

Mangold Fondkommission AB (tel. +46 8 5030 1550) är Bolagets Certified Adviser.
Denna halvårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Stockholm den 27 augusti 2019
Bayn Europe AB (publ.)
Styrelsen

Bayns finansiella rapporter återfinns här.

Bilagor