Andra kvartalet i korthet

Intäkter 1 194 (826) TSEK

Rörelseresultat -3 076 (-1 757) TSEK

Resultat efter skatt -3 223 (-1 780) TSEK

Resultat per aktie* -0,31 (-0,23) SEK

Resultat per aktie efter full utspädning* -0,27 (-0,23) SEK

*antalet aktier är beräknade på 10 320 846

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • Efter en tids produktutveckling fick Bayn Europe en första kommersiell order av stevia från en ledande chokladtillverkare enligt pressmeddelande i december 2016. Ett års utvärdering gav en följdorder till ett värde av cirka 300 TSEK med löpande leverans under 2018. 
  • Bayn Europes digitala plattform för sockerreduktion fick EU-kommissionens kvalitetsstämpel ”Seal of Excellence” för Horizon 2020. Bayn har erhållit 500 TSEK för utveckling av den digitala plattformen.
  • Styrelsen för Bayn Europe AB utsåg Patrik Edström till ny VD för bolaget från och med 1 april 2018. Han efterträdde Lucy Dahlgren som förblir på bolaget och som valdes till styrelseledamot vid årsstämman i maj.
  • Gunnar Ek, Aktiespararnas välkände förre bolagsbevakare, utnämndes av en enhällig bolagsstämma till styrelseledamot i Bayn Europe AB efter årsstämman maj 2018.
  • Efter en tids grundliga tester och utvärdering har Honsea Ltd. bemyndigat tillverkning av Bayns sockerersättningslösning EUREBA®, för att möjliggöra och säkra tillförlitliga leveranser till den kinesiska marknaden för sockerreducering.
  • Bayn genomförde en nyemission. Med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 20 februari 2018 beslutades det att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tecknades till 92 % och tillförde bolaget 6,1 MSEK.
  • Bayn fick en genombrottsorder på den baltiska marknaden. Sockerersättningslösningen kommer att levereras i månatliga försändelser under hela året. Det totala ordervärdet förväntas ligga på 600 TSEK.

VD har ordet

Det andra kvartalet har varit spännande för Bayn Europe! Styrkan i trenden för sockerreduktion har inte avtagit – tvärtom, vilket manifesterats i fler kundförsök och fler presentationer än någonsin tidigare.

Då det vanligen tar mellan ett och två år från presentation till löpande beställningar inom livsmedelsindustrin, är det den första produktlanseringen i 2017 som vi nu kan skörda frukterna av. Sammantaget innebär detta att vi bör se en stabil orderingång från en etablerad kundkrets under våren 2019.

På grund av ökande efterfrågan förbereder Bayn därför ett samarbete med tre nya produktionspartners; en i Norden, en i Benelux och en i Kina. I dagsläget är avsikten att erbjuda ett något smalare sortiment anpassat för den kinesiska marknaden och att dela upp produkterna för Europa på de två europeiska tillverkarna. Den hittillsvarande producenten i Bulgarien skall användas för mindre volymer och produktlanseringar.

Perioden inleddes vidare med en organisationsförändring i och med VD-bytet den 1:a april. Lucy Dahlgren valdes in i styrelsen. Vidare anställdes Mats Källqvist som marknads- och försäljningschef. Omorganisationen innebär ökat fokus på försäljning och marknadsföring av produktområdena för sockerersättningslösningarna EUREBA® och ingredienserna Navia®. Övriga projekt sköts av dotterbolaget Bayn Brands som bildades i början av året.

Marknadens starka fokus på sockerreducering har inneburit att fler företag vågar ta steget över till sötning utan tillsatt socker. Det har medfört en stabil försäljning av ingredienser och ökad fakturering av sockerersättningslösningen EUREBA®. Detta är i linje med den strategi som styrelsen beslutade om under 2017 och som innebär att bolaget skall öka sitt fokus på det mer specialiserade segmentet för sockerersättningslösningar.

Under juni genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget MSEK 6,1. Sommaren har även använts för att trimma in de nya sälj- och projektstyrningssystemen som infördes i början av kvartalet.

Den starka trenden mot en hälsomedveten livsstil är ingen lokal företeelse. Vi ser den som en stark global trend och det är i dagsläget inget som tyder på att denna trend mattas.

Det unika med Bayn ligger i att vi är de enda som erbjuder en färdigformulerad och välsmakande lösning för att ersätta det tillsatta sockret i livsmedel, och som har sitt ursprung i naturliga råvaror. Eftersom även intresset för naturliga och naturnära lösningar växer, ser vi ett rejält potential för Bayn framöver!

Patrik Edström

VD, Bayn Europe AB

Finansiell rapport

INTÄKTER

Totala intäkter under andra kvartalet har ökat till 1 194 (826) TSEK. Nettoomsättningen uppgick till 641 (570) TSEK.

KOSTNADER

Kostnaderna ökade under kvartalet till 4 270 (2 583) TSEK. Kostnadsökningen är hänförlig till varuinköp, personalkostnader samt avskrivningar.

RESULTAT

Rörelseresultatet minskade till -3 076 (-1 757) TSEK.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 049 (-1 557) TSEK. Likvida medel vid utgången av perioden uppgick till 663 (930) TSEK.

Bolagets likviditetssituation följs löpande och bolaget är i behov av ytterligare finansiering. Denna tillgodoses bl a genom den långsiktiga finansieringslösningen tillsammans med L1 Capital och liknande som finns på plats.

NYEMISSION

Under andra kvartalet har en företrädesemission om 6,1 MSEK (0) MSEK genomförts.

INVESTERINGAR

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 353 (290) TSEK för perioden, och bestod av aktiverade utvecklingskostnader om 353 (248) TSEK. Inga inventarier har tagits upp under perioden

(42 TSEK).

ÖVRIGT

Personal

Medelantalet anställda var under perioden 10 (8) och antalet anställda vid periodens utgång var 11 (8).

Antal aktier

Bolaget hade 10 320 846 aktier den 30 juni (7 751 627).

Det fanns 1 500 604 utestående teckningsoptioner per den 2018-06-30. Genomsnittligt antal aktier under perioden var 10 296 564 (7 751 627). För halvåret var genomsnittligt antal aktier 10 076 247 (7 328 016) och efter utspädning 10 084 538 (7 441 683).

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Bayn Europe ABs resultat och finansiella ställning påverkas av olika riskfaktorer som skall beaktas vid en bedömning av bolaget och dess framtidspotential. För övriga risker hänvisas till företagets hemsida www.bayneurope.com.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna kvartalsredogörelse är upprättad enligt Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens Allmänna Råd och redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER

Under kvartalet tecknades 1,3 MSEK i brygglån av närstående för att täcka kapitalbehovet fram till nyemissionen som genomfördes under månadsskiftet juni/juli.

FRAMTIDSUTSIKTER

Ingen prognos lämnas för kvartal 3.

NÄSTA RAPPORTDATUM

Delårsrapport för perioden juli-september 2018 publiceras den 22 november 2018.

Denna halvårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

BAYN EUROPE AB är ett kunskapsorienterat företag som hjälper livsmedelsproducenter i världen att möta marknadens krav för en hälsosammare värld. Bayns lösningar reducerar socker i produkter och skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Våra lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning och i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin, resulterar i högkvalitativa, innovativa, hälsosamma basrecept och produkter.

Mangold Fondkommission AB (tel. +46 8 5030 1550) är Bolagets Certified Adviser.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bayn Europe AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2018 kl. 10.00 CET.

För mer information kontakta Patrik Edström, VD, Bayn Europe AB, e-mail: pe@bayn.se

Bilagor